Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.5. Retningslinjer for vaksinasjon

Splenektomi

Ved elektive inngrep gis konjugert 13-valent pneumokokkvaksine (Prevenar®), evt. også hemofilus- og meningokokkvaksine, senest 2 uker preoperativt. Polysakkarid 23-valent (Pneumovax®) gis tidligst 8 uker etter den konjugerte vaksinen av fastlege eller ved vaksinasjonspoliklinikk.

Ved akutt splenektomi, se under de ulike vaksiner

Pneumokokkvaksiner

  • Konjugert 13-valent (Prevenar®). Gis før utskrivelse etter akutt splenektomi.(Del av barnevaksinasjonsprogrammet siden 2006.) Blå resept § 4.3
  • Polysakkarid 23-valent (Pneumovax®). Gis til barn > 2 år og voksne, tidligst 8 uker etter konjugert 13-valent vaksine (Prevenar®). Før utskrivelse etter akutt kirurgi hvis konjugert 13-valent vaksine ikke skal gis. Blå resept § 4.3

Måling av titer/revaksinasjon etter 3 år ved splenektomi for cancer.

Polysakkarid 23-valent vaksine induserer ikke T-cellemediert immunitet, immunologisk hukommelse eller slimhinne-immunitet; gir 50–70 % beskyttelse mot invasiv pneumokokksykdom. Konjugert 13-valent vaksine dekker kun 50 % av pneumokokkstammene; gir immunitet hos barn < 2 år. Begge vaksiner gis voksne og barn > 2 år.

Meningokokkvaksine (konjugert vaksine mot gruppe A, C, W 135 og Y; Menveo®, Nimenrix®, blå resept § 4.3) til pasienter < 25 år. Behovet for revaksinasjon uavklart. Vaksine mot gruppe B (Bexsero®) er også godkjent.

Hemofilusvaksine (konjugert vaksine mot type b, Act-Hib®). Hemofilusvaksine har inngått i barnevaksinasjonsprogrammet siden 1992. Gis til uvaksinerte, før utskrivelse. Revaksinasjon ikke nødvendig.

Influensavaksine. Alle splenektomerte bør tilbys influensavaksine årlig p.g.a. farene forbundet med bakterielle sekundærinfeksjoner (gis av fastlege, nevnes i epikrise).

Antibiotika

Splenektomerte skal alltid ha fenoksymetylpenicillin (ved allergi erytromycin) for hånden og starte behandling selv ved luftveisinfeksjoner med gulgrønt ekspektorat, sår hals og symptomer på mellomørebetennelse og lungebetennelse hvis de ikke umiddelbart kommer til lege. Anbefales også etter tannekstraksjoner. Resept ved utskrivelse fornyes av fastlege (tablettenes holdbarhet ca. 3 år).

Anbefaling:
Vaksinasjon i forbindelse med splenektomi anbefales mot Pneumokokker (to ulike, kompletterende vaksiner), Meningokokker for pasienter under 25 år, Hemofilus til uvaksinerte og årlig mot influensa.

Autolog og allogen stamcelletranslantasjon

De ulike regionsykehus har utarbeidet retningslinjer for revaksinasjon etter autolog og allogen stamcelletransplantasjon. Disse retningslinjene er i tråd med internasjonale anbefalinger (Ljungman et al., 2009) og dekkes nå etter blåreseptordningen, § 4.3. Det bør utvises forsiktighet med bruk av levende vaksiner hos immunsupprimerte pasienter, og det anbefales å konferere med infeksjonsmedisiner eller Folkehelseinstituttet der slik vaksinasjon er aktuelt. Antistofftiteret bør måles og evt. opprettholdes ved revaksinasjon inntil hvert 3. år. Antistofftiter kan måles ved å sende serumprøve til Folkehelseinstituttet. Influensavaksine kan med fordel gis til pasienter som er under cellegiftbehandling, men effekten av vaksinen kan være nedsatt hos immunsupprimerte pasienter.

Anbefaling:
Revaksinasjon anbefales etter autolog og allogen stamcelletranslantasjon etter regionale retningslinjer.
Evidensgrad: C

Siste faglige endring: 10. desember 2021