Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Behandling med kimær antigen reseptor T-celler (CAR-T-celler)

Beslutningsforum godkjente i oktober 2022 etter flere år med gjentatte vurderinger å innføre CD19 retter CAR-T behandling i Norge. Godkjeningen gjelder for axicabtagene ciloleuce (Yescarta®) til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulære lymfomer i 3. linje. Behandlingen tilbys ved Oslo Universitetssykehus for hele landet.

Pasienter som er aktuelle henvises på vanlig måte til OUS. På grunn av kompleksiteten i vurderingene både før henvising, under behandling og i ettertid, skal henvising komme fra regionsykehus pasienten tiljhører. Det er laget egen mal for henvising for å sikre at nødvendig informasjon er tilgjengelig. På grunn av tosksiteten i behandlingen vil det i utgangspunktet være mest aktuelt å henvise pasienter som er i et aldersskikt og har en helsetilstand som vi ellers vuderer som aktuell for HMAS.

God informasjonsflyt og tett samhandling mellom henvisende avdeling og OUS er vesentlig for å sikre effektiv og sikker gjennomføring av forundersøkelser, høsting av T-celler, produksjon av CAR-T produkt, eventuell cytoreduktiv terapi forut for reinfusjon av CAR-T produkt («bridging»), selve behandlingen med lymfodeplesjon og reinfusjon, oppfølging for bivirkninger og effekt i tiden etter behandling.

Vesentlige bivirkninger i fasen tett etter reinfusjon er såkalt cytokin frigjøringssyndrom («cytokine release syndrome») og nevologiske bivirkninger («immune cell associated neurological symptoms). Disse opptrer vanligst ila de første 14 dagene og pasienten vil være på sykehus eller hotell i denne perioden. Pasienten vil følges ved OUS frem til 30 dager etter behandling, men kan være hjemme om reiseveien er under 2 timer.

Vesentlige bivirkninger å følge med på etter behandling er vedvarende cytopeni (alle rekker kan være affisert men spesielt neutropeni og lymfopeni er vesentlige), immunglobulinmangel og infeksjonstendens.

Det er laget egne rutiner for hele CAR-T forløpet som er tilgjengelig på Oslo Universitetssykehus.

Siste faglige endring: 06. mars 2023