Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Allogen stamcelletransplantasjon med redusert kondisjonering

Tradisjonell allogen stamcelle transplantasjon har ikke vunnet frem som noen etablert terapi ved maligne lymfomer. Hovedgrunnen er en høy behandlingsrelatert mortalitet og morbiditet som overskygger en eventuell nytteverdi. En ny form for allogen transplantasjon utprøves nå ved sentre i mange land. Denne metoden innebærer bruk av kondisjoneringsregimer med redusert intensitet, der hensikten først og fremst er å indusere en T-celle suppresjon hos pasientene som gjør det mulig for dem å ta imot og beholde et allogent transplantat. Man mener at transplantatet vil kunne utøve en «graft versus lymphoma» effekt med mulig kurativ effekt på selve kreftsykdommen. Det foreligger nå resultater fra en rekke fase II studier som viser at enkelte pasientgrupper med lymfom kan ha en god effekt, sannsynligvis varig kurasjon av behandlingen, men toksisitet er fortsatt et stort problem (Anderlini et al., 2008; Dean et al., 2005; Dreger et al., 2005; Hertzberg et al., 2006; Khouri et al., 2003; Kusumi et al., 2005; Maris et al., 2004; E. Morris et al., 2004; Sureda et al., 2008; Van Besien, 2006). De publiserte resultatene fra Norge er også oppløftende (Fløisand et al., 2012).

Særlig såkalt transplantat-mot-vert sykdom og infeksjoner, samt organtoksisitet gir en behandlingsrelatert mortalitet på 10–30 %. Denne terapiformen er derfor kun aktuell for selekterte pasienter, men resultatene regnes som så lovende at man forventer at behandlingsformen vil øke i anvendelse i årene som kommer.

En faggruppe har på anmodning fra Helsedirektoratet gitt reviderte retningslinjer for allogen stamcelletransplantasjon. Flere undergrupper av maligne lymfomer er aktuelle (se Vedlegg 4). Pasientene må søkes til Nasjonal gruppe for allogen stamcelletransplantasjon. Vevstyping kan foretas av pasient og eventuelle søsken før vedtak i gruppen er fattet. Før søk etter ubeslektet foretas må det foreligge en anbefaling fra gruppen.

Anbefaling:
Utvalgte pasienter i residivsituasjon, fortrinnsvis pasienter med indolent sykdom, kan søkes til Nasjonal gruppe for allogen stamcelletransplantasjon.

Se deler av rapport: forslag til nasjonale retningslinjer for allogen stamcelletransplantasjon ved maligne lymfomer (Vedlegg 4).
Evidensgrad: C

Siste faglige endring: 10. desember 2021