Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 4. Retningslinjer for Allogen stamcelletransplan-tasjon som vedrører maligne lymfomer

Maligne lymfomer adskiller seg fra de øvrige tilstander der allogen SCT er aktuelt ved å manifestere seg med målbare tumormasser ved billeddiagnostikk. Graden av tilbakegang av tumormassene er et vanlig mål på behandlingseffekt. I de fleste undersøkelser benyttes begrepene kjemosensitivitet og – resistens. Hvor god en remisjon er ved kjemosensitiv sykdom er ofte ikke definert i studier som omtaler resultater av SCT. Det skilles sjelden mellom komplett remisjon og partiell remisjon. Dette har i hvert fall delvis sammenheng med at restmanifestasjonene ofte i stor grad består av fibrøst vev og ikke vitalt tumorvev. Få studier har frem til nå benyttet 18FDG PET for remisjonsbedømmelse.

Vi har valgt å benytte begrepet «kjemosensitivitet» fremfor krav om komplett remisjon i de tabellariske anbefalingene. Generelt anbefaler vi dog at en bør oppnå en god partiell remisjon (minst 75 % tilbakegang av tumormanifestasjonene) for at allogen SCTR kan anbefales. Kravene bør være sterkest ved aggressive lymfomer (rask gjenvekst av tumor før graft versus lymphoma (GVL) effekten inntrer) og ved entiteter med dårligst dokumentasjon for GVL effekt (for eksempel Hodgkin lymfom).

Når er allogen stamcelletransplantasjon aktuelt

Høydosebehandling med autolog stamcelletransplantasjon (HMAS) er enten standard­indikasjon eller under utprøving som lovende behandling ved de fleste lymfomentiteter før allogen SCT er aktuell behandling. Allogen SCT er således oftest først aktuelt ved første residiv der HMAS tilbys i 1. remisjon (mantelcellelymfom, T-cellelymfom, lymfoblastlymfom) eller senere remisjoner (øvrige lymfomentiteter omtalt og der HMAS tilbys i 2. eller senere remisjon). Unntak fra det som er omtalt over foreligger for eksempel ved indolente lymfomer med kjemosensitiv sykdom, men med manglende komplett remisjon i benmarg og dårlige leveutsikter. Det auologe stamcelleproduktet vil da med høy sannsynlighet være kontaminert og allogen stamcelletransplantasjon være en foretrukket prosedyre.

Hodgkin lymfom (4.9.3)

Anbefalinger:

Status

Familiegiver

Ubeslektet giver

Første remisjon

BIU

BIU

Annen remisjon

BIU

BIU

Kjemosensitivt tilbakefall, > annen remisjon

KM (C)

KM (C)

Refraktær sykdom

UB (D)

UB (D)

Tillegg 
Pasienter med indikasjon for HMAS, men utilstrekkelig antall stamceller: KM (D)

Estimat antall aktuelle pasienter per år

Pasienter i ny remisjon ved residiv etter HMAS: 3–5 pasienter, avhengig av bla krav til remisjonsstatus.

Dokumentasjon

Ingen randomiserte studier, men singel senter og multisenter studier (retrospektive og pros­pek­tive) med 25–58 pasienter og registerstudier. Den høye behandlingsrelaterte mortalitet (40–50 %) ved full kondisjonering gjør at behandling med redusert kondisjonering anses som mest aktuelt. Relativt ensartede resultater med behandlingsrelatert mortalitet på 16–20 %, 2–4 års OS 40–55 % men relapse rate på 40–60 %. Residiv etter HMAS anses som mest aktuelle indikasjon og allogen SCT anses da å være eneste kurative mulighet.

Kjemosensitivitet anses som viktig for behandlingsresultatet i de fleste studier. Studiene er for små og usystematiske til å avklare betydningen av familiegiver versus ubeslektet giver. Det synes å være relativt like resultater enten det er benyttet familiegiver eller ubeslektet giver. Hvis man vurderer en pasient egnet for allogen SCT, bør man derfor sannsynligvis søke å finne en ubeslektet giver hvis det ikke foreligger en beslektet.

Referanser

Alvarez I, Sureda A, Caballero MD, Urbano-Ispizua A, Ribera JM, Canales M, et al. Nonmyeloablative stem cell transplantation is an effective therapy for refractory or relapsed hodgkin lymphoma: results of a spanish prospective cooperative protocol. Biol Blood Marrow Transplant 2006;12(2):172-83.

Anderlini P, Saliba R, Acholonu S, Giralt SA, Andersson B, Ueno NT, et al. Fludarabine-melphalan as a preparative regimen for reduced-intensity conditioning allogeneic stem cell transplantation in relapsed and refractory Hodgkin's lymphoma: the updated M.D. Anderson Cancer Center experience. Haematologica 2008;93(2):257-64.

Anderlini P, Saliba R, Acholonu S, Okoroji GJ, Donato M, Giralt S, et al. Reduced-intensity allogeneic stem cell transplantation in relapsed and refractory Hodgkin's disease: low transplant-related mortality and impact of intensity of conditioning regimen. Bone Marrow Transplant 2005;35(10):943-51.

Baron F, Storb R, Storer BE, Maris MB, Niederwieser D, Shizuru JA, et al. Factors associated with outcomes in allogeneic hematopoietic cell transplantation with nonmyeloablative conditioning after failed myeloablative hematopoietic cell transplantation. J Clin Oncol 2006;24(25):4150-7.

Burroughs LM, Maris MB, Sandmaier BM, Leisenring W, Jain Stuart M, Niederwieser D, et al. HLA-matched related (MRD) or unrelated donor (URD) nonmyeloablative conditioning and hematopoietic cell transplant (HCT) for patients with advanced Hodgkin disease (HD). Biol Blood Marrow Transplant 2004;10(Suppl 1):73-4.

Milpied N, Fielding AK, Pearce RM, Ernst P, Goldstone AH. Allogeneic bone marrow transplant is not better than autologous transplant for patients with relapsed Hodgkin's disease. European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. J Clin Oncol 1996;14(4):1291-6.

Peggs KS, Hunter A, Chopra R, Parker A, Mahendra P, Milligan D, et al. Clinical evidence of a graft-versus-Hodgkin's-lymphoma effect after reduced-intensity allogeneic transplantation. Lancet 2005;365(9475):1934-41.

Robinson SP, Schmitz N, Taghipour G, Sureda A. Reduced Intensity Allogeneic Stem Cell Transplantation for Hodgkin’s Disease. Outcome Depends Primarily on Disease Status at the Time of Transplantation. Blood 2004;104(11):2322.

Schmitz N, Dreger P, Glass B, Sureda A. Allogeneic transplantation in lymphoma: current status. Haematologica 2007;92(11):1533-48.

Sureda A, Robinson S, Canals C, Carella AM, Boogaerts MA, Caballero D, et al. Reduced-intensity conditioning compared with conventional allogeneic stem-cell transplantation in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma: an analysis from the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin Oncol 2008;26(3):455-62.

Sureda A, Robinson S, Canals C, Carella AM, Boogaerts MA, Caballero D, et al. Reduced-intensity conditioning compared with conventional allogeneic stem-cell transplantation in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma: an analysis from the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin Oncol 2008;26(3):455-62.

Thomson KJ, Peggs KS, Smith P, Cavet J, Hunter A, Parker A, et al. Superiority of reduced-intensity allogeneic transplantation over conventional treatment for relapse of Hodgkin's lymphoma following autologous stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2008;41(9):765-70.

Diffuse storcellete B-cellelymfomer (4.9.4)

Anbefalinger (14.13):

Status

Match familiegiver

10/10 match ubeslektet eller 1 antigen mismatch familiegiver

9/10 match ubeslektet giver

Første remisjon, intermediær / høyrisk sykdom ved diagnose

BIU

BIU

BIU

2. remisjon

UB (C)

UB (C)

BIU

3. remisjon

KM (C)

UB (C)

BIU

Refraktær sykdom

BIU

BIU

BIU

Tillegg: Indikasjon for HMAS, men oppnår ikke tilstrekkelig antall stamceller: KM (D)

Estimat antall aktuelle pasienter per år

Kjemosensitiv sykdom i 3. eller senere remisjon: 5

Kjemosensitiv sykdom i 2. remisjon: 10

Dokumentasjon

Ingen randomiserte studier, men institusjonsbaserte studier (retrospektive, og prospektive) med 15–40 pasienter og registerstudier. Ved kjemosensitivt tilbakefall (se 4.8.1) kan trans­planta­sjon være et alternativ til HMAS, men kun innenfor studier godkjent av REK. Ved senere kjemosensitivt tilbakefall anses transplantasjon å være eneste kurative behandlingstilbud med OS (3 år) på 30–50 %. Behandlingsrelatert mortalitet ligger på 30–45 %, høyere for full kondisjonering enn for RIC (sammenliknende studier ikke utført). Kjemosensitivitet viktig for behandlingsresultat i de fleste studier.

Referanser

Full kondisjonering

Bierman PJ, Sweetenham JW, Loberiza FR, Jr., Taghipour G, Lazarus HM, Rizzo JD, et al. Syngeneic hematopoietic stem-cell transplantation for non-Hodgkin's lymphoma: a comparison with allogeneic and autologous transplantation--The Lymphoma Working Committee of the International Bone Marrow Transplant Registry and the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin Oncol 2003;21(20):3744-53.

Dhedin N, Giraudier S, Gaulard P, Esperou H, Ifrah N, Michallet M, et al. Allogeneic bone marrow transplantation in aggressive non-Hodgkin's lymphoma (excluding Burkitt and lymphoblastic lymphoma): a series of 73 patients from the SFGM database. Societ Francaise de Greffe de Moelle. Br J Haematol 1999;107(1):154-61.

Doocey RT, Toze CL, Connors JM, Nevill TJ, Gascoyne RD, Barnett MJ, et al. Allogeneic haematopoietic stem-cell transplantation for relapsed and refractory aggressive histology non-Hodgkin lymphoma. Br J Haematol 2005;131(2):223-30.

Juckett M, Rowlings P, Hessner M, Keever-Taylor C, Burns W, Camitta B, et al. T cell-depleted allogeneic bone marrow transplantation for high-risk non-Hodgkin's lymphoma: clinical and molecular follow-up. Bone Marrow Transplant 1998;21(9):893-9.

Kim SW, Tanimoto TE, Hirabayashi N, Goto S, Kami M, Yoshioka S, et al. Myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma: a nationwide survey in Japan. Blood 2006;108(1):382-9.

Rezvani AR, Storer B, Maris M, Sorror ML, Agura E, Maziarz RT, et al. Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic cell transplantation in relapsed, refractory, and transformed indolent non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2008;26(2):211-7.

Redusert kondisjonering

Kusumi E, Kami M, Kanda Y, Murashige N, Kishi Y, Suzuki R, et al. Reduced-intensity hematopoietic stem-cell transplantation for malignant lymphoma: a retrospective survey of 112 adult patients in Japan. Bone Marrow Transplant 2005;36(3):205-13.

Morris E, Thomson K, Craddock C, Mahendra P, Milligan D, Cook G, et al. Outcomes after alemtuzumab-containing reduced-intensity allogeneic transplantation regimen for relapsed and refractory non-Hodgkin lymphoma. Blood 2004;104(13):3865-71.

Robinson SP, Goldstone AH, Mackinnon S, Carella A, Russell N, de Elvira CR, et al. Chemoresistant or aggressive lymphoma predicts for a poor outcome following reduced-intensity allogeneic progenitor cell transplantation: an analysis from the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. Blood 2002;100(13):4310-6.

T-celle lymfomer, inkl. kutane T-cellelymfomer (4.9.5)

Anbefalinger (14.14):

Status

Match familiegiver

10/10 match ubeslektet eller 1 mismatch beslektet

9/10 match ubeslektet donor

Første remisjon

UB (C)

BIU

BIU

Annen eller senere remisjon

KM (C)

KM (C)

BIU

Refraktær

UB (D)

UB (D)

BIU

Estimat antall aktuelle pasienter per år

Pasienter under 60 år i ny remisjon ved residiv etter HMAS inkluderes i denne gruppen:
6–10 pasienter per år, avhengig bl.a. av krav til remisjonsstatus.

Dokumentasjon

Lovende resultater fra små serier. 5-års OS er 50–70 %.

Referanser

Corradini P, Dodero A, Zallio F, Caracciolo D, Casini M, Bregni M, et al. Graft-versus-lymphoma effect in relapsed peripheral T-cell non-Hodgkin's lymphomas after reduced-intensity conditioning followed by allogeneic transplantation of hematopoietic cells. J Clin Oncol 2004;22(11):2172-6.

Kim SW, Tanimoto TE, Hirabayashi N, Goto S, Kami M, Yoshioka S, et al. Myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma: a nationwide survey in Japan. Blood 2006;108(1):382-9.

Kusumi E, Kami M, Kanda Y, Murashige N, Kishi Y, Suzuki R, et al. Reduced-intensity hematopoietic stem-cell transplantation for malignant lymphoma: a retrospective survey of 112 adult patients in Japan. Bone Marrow Transplant 2005;36(3):205-13.

Wulf GG, Hasenkamp J, Jung W, Chapuy B, Truemper L, Glass B. Reduced intensity conditioning and allogeneic stem cell transplantation after salvage therapy integrating alemtuzumab for patients with relapsed peripheral T-cell non-Hodgkin's lymphoma. Bone Marrow Transplant 2005;36(3):271-3.

Mantelcellelymfomer (4.9.6)

Anbefalinger (14.15):

Status

Match familiegiver

10/10 match ubeslektet giver eller 1 mismatch familiegiver

9/10 match ubeslektet giver

Første remisjon

BIU

BIU

BIU

Annen eller senere remisjon

KM (C)

KM (C)

BIU

Refraktær sykdom

UB (D)

UB (D)

BIU

Estimat antall aktuelle pasienter per år

Avhengig av krav til remisjon: 2–5.

Dokumentasjon

Registerdata: 5 års OS 31 %. Små senterbaserte studier 3 års OS 40–80 %. Én studie viser ingen forskjell mellom beslektet og ubeslektet giver.

Referanser

Khouri IF, Lee MS, Saliba RM, Jun G, Fayad L, Younes A, et al. Nonablative allogeneic stem-cell transplantation for advanced/recurrent mantle-cell lymphoma. J Clin Oncol 2003;21(23):4407-12.

Maris MB, Sandmaier BM, Storer BE, Chauncey T, Stuart MJ, Maziarz RT, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation after fludarabine and 2 Gy total body irradiation for relapsed and refractory mantle cell lymphoma. Blood 2004;104(12):3535-42.

Morris E, Thomson K, Craddock C, Mahendra P, Milligan D, Cook G, et al. Outcomes after alemtuzumab-containing reduced-intensity allogeneic transplantation regimen for relapsed and refractory non-Hodgkin lymphoma. Blood 2004;104(13):3865-71.

Robinson. Bone Marrow Transplant 2006;37(Suppl 1):236.

Burkitt/Burkitt liknende (4.9.7)

Mangelfull dokumentasjon for GVL effekt. Majoriteten av pasientene under 60 år oppnår varig remisjon på 1. linjebehandling. Vanskelig å oppnå remisjon på 2. linjebehandling.

Konklusjon

BIU

Lymfoblastlymfom (4.9.8)

Anbefaling:

  1. Remisjon: BIU
  2. Remisjon: SB (D)

Estimat antall pasienter per år

< 1

Dokumentasjon

De langt fleste pasienter under 60 år oppnår varig remisjon på 1. linjebehandling med ALL-regime konsolidert med HMAS. Stabil ny remisjon ved tilbakefall vanskelig å oppnå, men allogen stamcelletransplantasjon bør i så fall tilbys på linje med ALL residivpasienter.

Follikulært lymfom (4.9.9)

Anbefalinger:

Status

Match Familiegiver

Ubeslektet giver eller 1 antigen mismatch familiegiver

Første remisjon

BIU

BIU

Annen eller senere remisjon

KM (C)

KM (C)

Refraktær sykdom

UB (C)

UB (C)

Tillegg
Pasienter med indikasjon for HMAS, men utilstrekkelig antall stamceller: KM (D)

Estimat antall aktuelle pasienter per år

KM-gruppen: 5+5 (familiegiver + ubeslektet giver)

UB-gruppen : 5+5 (hvis egnet protokoll foreligger)

Dokumentasjon

Ingen randomiserte studier, men en rekke mindre studier fra enkeltinstitusjoner eller studie­grupper (retrospektive, og prospektive) med 40–80 pasienter, samt registerstudier (170 pasienter). Ganske likelydende resultater, som viser en median 3-års OS på nær 70 % med TRM på rundt 20 % og relapse rate på ca. 20 %. I flere oversiktsartikler anslås follikulære lymfomer å være den lymfoproliferative lidelse som kanskje er best egnet for allogen SCT. Studiene er for små og usystematiske til å avklare betydningen av familiegiver versus ubeslek­tet giver eller RIC versus MAC, og anbefalingene her er gitt ut fra generelle betrakt­ninger om toksisitet. Kjemosensitivitet er antakeligvis mindre viktig for behandlings­resultatet ved denne diagnosen enn ved mer høygradig maligne (raskt prolifererende) sykdommer.

Referanser

Corradini P, Dodero A, Farina L, Fanin R, Patriarca F, Miceli R, et al. Allogeneic stem cell transplantation following reduced-intensity conditioning can induce durable clinical and molecular remissions in relapsed lymphomas: pre-transplant disease status and histotype heavily influence outcome. Leukemia 2007;21(11):2316-23.

Farina L, Corradini P. Current role of allogeneic stem cell transplantation in follicular lymphoma. Haematologica 2007;92(5):580-2.

Faulkner RD, Craddock C, Byrne JL, Mahendra P, Haynes AP, Prentice HG, et al. BEAM-alemtuzumab reduced-intensity allogeneic stem cell transplantation for lymphoproliferative diseases: GVHD, toxicity, and survival in 65 patients. Blood 2004;103(2):428-34.

Ingram W, Devereux S, Das-Gupta EP, Russell NH, Haynes AP, Byrne JL, et al. Outcome of BEAM-autologous and BEAM-alemtuzumab allogeneic transplantation in relapsed advanced stage follicular lymphoma. Br J Haematol 2008;141(2):235-43.

Morris E, Thomson K, Craddock C, Mahendra P, Milligan D, Cook G, et al. Outcomes after alemtuzumab-containing reduced-intensity allogeneic transplantation regimen for relapsed and refractory non-Hodgkin lymphoma. Blood 2004;104(13):3865-71.

Rezvani AR, Storer B, Maris M, Sorror ML, Agura E, Maziarz RT, et al. Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic cell transplantation in relapsed, refractory, and transformed indolent non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2008;26(2):211-7.

Van Besien K. The evolving role of autologous and allogeneic stem cell transplantation in follicular lymphoma. Blood Rev 2006;20(5):235-44.

Vigouroux S, Michallet M, Porcher R, Attal M, Ades L, Bernard M, et al. Long-term outcomes after reduced-intensity conditioning allogeneic stem cell transplantation for low-grade lymphoma: a survey by the French Society of Bone Marrow Graft Transplantation and Cellular Therapy (SFGM-TC). Haematologica 2007;92(5):627-34.

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2021