Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Kirurgisk behandling av st. I SCLC

Pasienter i stadium I (cT1-2N0) skal utredes mht mulighet for kirurgisk reseksjon med kurativt siktemål (Schreiber et al., 2010).[NICE, 2011 #1019]. Muligheten for okkult nodal sykdom må utelukkes (Früh et al., 2013; Lad et al., 1994; B. J. Schneider, Saxena, & Downey, 2011; M. Sørensen, Pijls-Johannesma, Felip, & Group, 2010). Kun ca. 5 % av pasienter med SCLC er i stadium I (Ignatius Ou & Zell, 2009; Yu, Decker, Detterbeck, & Wilson, 2010).

Før ev. kirurgi må pasientene gjennomgå følgende undersøkelser for å utelukke regionale og fjernmetastaser. (Se kapittel 6):

 • MR caput for å påvise ev. hjernemetastaser
 • PET/CT for å påvise ev. ekstratorakale metastaser eller okkulte regionale lymfeknuter
 • Usikre eller positive må funn følges opp med EBUS eller EUS

Etter komplett kirurgisk reseksjon, helst lobektomi, bør etterfølgende behandling tilbys. Det foreligger begrenset evidens, og internasjonale retningslinjer varierer noe (Zeng et al., 2022).

 • Alle retningslinjer anbefaler postoperativ kjemoterapi. I Norge anbefales 4 kurer cisplatin eller karboplatin kombinert med etoposid som ved LS-SCLC
 • Ved patologiske N2-lymfeknuter eller ufri rand (R1/2) synes alle å være enige om at postoperativ toraksbestråling bør vurderes gitt konkomitant med kjemoterapi som ved LS-SCLC. Postoperativ stråelterapi ved N1-lymfeknuter anbefales i noen retningslinjer, men for eksempel ikke av ASTRO.
 • Profylaktisk hjernebestråling har tradisjonelt vært anbefalt, men nyere studier tyder på at MR-basert kontroll kan være et bedre alternativ (Gaebe et al., 2024). Dersom man etter diskusjon med pasienten vil tilby helhjernebestråilng vil 2,5 Gy x10 være mest aktuelt.
 • Pasientene bør informeres om at røyking øker komplikasjonsrisiko etter lungekreftkirurgi

Multimodal behandling til denne gruppen har gitt 49-57 % 5-års overlevelse (Bischof et al., 2007).

Anbefaling - behandling av SCLC

 • Pasienter med stadium I svulster (T1-2N0) bør, på grunnlag av grundig utredning, vurderes for kirurgisk reseksjon.
 • Startutredning er som regel CT toraks inkl. øvre abdomen. Kirurgi forutsetter videre negativ MR caput og PET/CT. Ved mistanke om positive glandler i toraks må dette utelukkes med EBUS/EUS/mediastinoskopi.
 • Postoperativt gis adjuvant 4 kurer kjemoterapi.
 • Ved stor risiko for perioperative komplikasjoner er kombinert kjemoradioterapi, ev. stereotaksi, et alternativ til kirurgi.
 • Hvis det peroperativt er påvist mediastinal patologi eller det ikke er utført systematisk lymfeknutedisseksjon, kan det gis postoperativ torakal strålebehandling som ved LS-SCLC. Denne bør starte innen 21-28 dager fra kjemoterapistart.

Siste faglige endring: 09. april 2024