Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Kurativ behandling av ikke-småcellet lungekreft

Kirurgi eller stråleterapi kan gi helbredelse ved ikke-småcellet lungekreft i stadium I-III. Operasjon skal anbefales til pasienter i tidlige stadier som er medisinsk og teknisk operable. Hos pasienter i stadium I-III som er inoperable eller som ikke ønsker operasjon er strålebehandling et alternativ. Kjemoterapi alene er ikke kurativt, men kan sammen med kirurgi og/eller strålebehandling øke muligheten for helbredelse.

  • I stadium I anbefales kirurgi alene, foruten pasienter i stadium Ib med EGFR-positiv sykdom, som bør få adjuvant EGFR-TKI.
  • Inoperable pasienter i stadium I tilbys kurativ stråleterapi (stereotaksi)
  • Operable pasienter i stadium II-III med PD-L1-negativ og EGFR-negativ sykdom anbefales kirurgi etterfulgt av adjuvant kjemoterapi
  • Operable pasienter i stadium II-III med PD-L1-positiv og EGFR-negativ sykdom anbefales neoadjuvant kjemoimmunterapi etterfulgt av kirurgi
  • Operable pasienter i stadium II-III med EGFR-positiv sykdom (uavhengig av PD-L1-uttrykk) anbefales kirurgi etterfulgt av adjuvant kjemoterapi og deretter adjuvant EGFR-TKI
  • Inoperable pasienter i stadium II-III kan få strålebehandling, eventuelt kombinert med kjemoterapi, og etterfulgt av immunterapi ved EGFR-negativ, PD-L1-positiv sykdom.

Stadium III er en heterogen gruppe der optimal behandling differensieres i forhold til T- og N-stadium. Kurativ eller ikke-kurativ behandlingsintensjon må vurderes i forhold til definerte prognostiske faktorer. Allmenntilstand (performance status/ECOG-status) er det viktigste kriterium, og ved ECOG-status 2 eller dårligere er kurativt opplegg neppe indisert. Alder, vekttap og tumorstørrelse må også tas i betrakning, men bør ikke enkeltvis være ekskluderende for kurativ intensjon. Pasienter med stadium III-sykdom og redusert allmenntilstand eller annen negativ prognostisk faktor er aktuelle for ikke-kurativ behandling, men bør likevel diskuteres i tverrfaglig møte (Se Kap. 8).

Figur 15 gir en skjematisk oversikt over pasienter i stadium I-III som er aktuelle for kirurgi og tilleggsbehandling.

Figur 15 Skjematisk oversikt over behandling av pasienter i stadium I-III som er aktuelle for kirurgi og tilleggsbehandling. Grå bokser viser behandlingsmulighet om neoadjuvant kjemoimmunterapi ikke velges.
Figur 15 Skjematisk oversikt over behandling av pasienter i stadium I-III som er aktuelle for kirurgi og tilleggsbehandling. Grå bokser viser behandlingsmulighet om neoadjuvant kjemoimmunterapi ikke velges.

 

7.1. Kirurgi

7.2. Strålebehandling

7.3. (Neo-)adjuvant medikamentell behandling

7.4. Non-kirurgisk behandling av stadium II/III

7.5. Sulcus superior tumor (Pancoast-tumor) og lokalavanserte brystveggsvulster

7.6. Oppfølging og etterkontroll etter kurativ behandling for lungekreft

Siste faglige endring: 09. april 2024