Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Røyking

Røyking er den dominerende risikofaktor for lungekreft. I Norden regner en med at røyking forklarer 80-90 % av tilfellene. En studie utført ved Kreftregisteret har allikevel vist at ca 20 % av alle lungekrefttilfellene i Norge kan tilskrives yrkesmessig eksposisjon, selv etter korrigering for røykevaner (Haldorsen, Andersen, & Boffetta, 2004). Radon, som finnes i berggrunnen i enkelte deler av landet, forårsaker også trolig noen tilfeller.

De siste årene har antall dagligrøykere blitt redusert markant, fra over 30 % på slutten av 90-tallet til under 15 % i 2014, og reduksjonen er spesielt stor i de yngre aldersgruppene (Figur 6, Figur 7). Men andelen respondenter som oppgir å røyke av og til har holdt seg stabil rundt 10%.

Lungekreft oppstår også hos aldri-røykere, og en rekke mulige årsaker er diskutert; radon, luftforurensning og yrkespåvirkning (A. Helland & Brustugun, 2009), mens HPV ikke ser ut til å være assosiert med lungekreft (Sagerup et al., 2014).

Lungekreft - Andel daglig røykere .png
Figur 6: Andel dagligrøykere 1976-2020, 16-74 år, etter kjønn. (Statistisk sentralbyrå 2021)
Lungekreft - Andel daglig røykere 2020.png

Figur 7: Andel dagligrøykere i 2020, 16-74 år, etter kjønn. (Statistisk sentralbyrå 2021)

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021