Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.1. Vedlegg til kapittel 7.3, avsnitt Preoperativ utredning

Kommentarer til strukturert rapport

Det anbefales å bruke strukturert rapport ved beskrivelse av MR rektum da studier har vist at man ved dette oppnår en mer fullstendig vurdering. Vi har ikke tatt utfordringen med å utforme et skjema som kan legges inn i de forskjellige tekstbehandlingssystemer. Vedlagte skjema må derfor lokalt konverteres til eget RIS. I enkleste form, kan det brukes som en huskeliste ved diktering.

Funn eller situasjoner som ikke dekkes i skjemaet, bør kommenteres i fri tekst. En kort beskrivelse i fri tekst kan også gi et bedre generelt intrykk av tumor, f.eks: Stor, aggressivt utseende tumor med invekst i levator ani.

Primær TNM klassifikasjon

For beskrivelse ved primær utredning, skal alle punkter på skjemaet besvares så langt det er aktuelt eller mulig.

Responsevaluering

Når det gjelder responsevaluering etter neoadjuvant behandling, er situasjonen mer komplisert med mange uavklarte punkter. Blant annet er det ikke bestemt hvordan man best måler respons. Det vedlagte skjemaet er en oversikt over punkter som er vanlig å vurdere, uten at den eksakte nytteverdien for alle punktene er avklart. Det er allikevel et par punkter som skal besvares:

 1. Har behandlingen endret på tumorutbredelse slik at MRF eller andre organer nå ikke er affisert? MR har høy negativ prediktiv verdi for affeksjon av MRF etter neoadjuvant behandling.
 2. Har tumor vist respons?
  1. Enten angitt ved en omtrentlig vurdering av volumendring, ingen/liten/stor. Alternativt kan man gjøre en enkel volumberegning (bredde x dybde x lengde) før og etter behandling og angi volumendring i %. Bredde og dybde måles da i et enkelt snitt hvor tumorutbredelse er størst og tumorlengde tilsvarer tumors utbredelse i tarmens lengdeakse.
  2. Fibrosedannelse? Angis som ja/nei eller ved MR tumor regressjonsgrad, mrTRG. Se vedlegg 3.

TNM klassifikasjon etter neoadjuvant behandling er spesielt vanskelig og har i studier vist lav til moderat treffsikkerhet, og det er usikkert i hvilken grad det er hensiktsmessig å utføre. Det er internasjonalt ikke enighet om man ved TNM klassifikasjon ved responsevaluering kun skal vurdere fortsatt tumorsuspekte områder, eller om man også skal inkludere den oppståtte fibrosen i tumorvolumet. Om man velger den ene eller andre metoden, vil man enten over- eller underklassifisere tumor.

MR tumor regresjonsgrad mrTGR

 • mrTRG 1 (bare fibrose, ikke synlig tumor signal)
 • mrTRG 2 (>75 % fibrose, lite synlig tumor signal)
 • mrTRG 3 (50 % tumor signal og 50 % fibrose)
 • mrTRG 4 (<25 % fibrose, tumor signal dominerer)
 • mrTRG 5 (ikke synlig fibrose, uendret eller økt tumor signal)

Mengde angivelsene av tumor og fibrose er omtrentlige.

Mucin

I skjemaet er mucin ikke omhandlet, fordi mucin er en a-cellulær masse som ikke nødvendigvis reagerer på neo-adjuvant behandling. Manglende volumreduksjon av mucin betyr derfor ikke at tumor ikke har respondert på behandling. Under neo-adjuvant behandling kan det også tilkomme slimsjøer som antakelig er en del av behandlingseffekt.

MR rektum, primær TNM klassifikasjon av ca rekti

Billedkvalitet (god/ suboptimal,/ ikke diagnostisk)

Tumors lokalisasjon

Avstand tumor – m Puborektalis 

Tumors lengde i anal-oral retning

Sirkumferensiell utbredelse

T- stadium

☐  T1 eller T2

☐  T2/T3a

☐  T3a-d ekstramural tumor dybe

☐  T3/mulig T4, mulig innvekst i 

☐  T4a

☐  T4b, innvekst i

Mucin (nei / ja < 50 % / ja > 50 %) 

Affeksjon av anus

☐  Innvekst i submucosa

☐  Innvekst i interne sphinkter

☐  Innvekst i intersphinkteriske spalte

☐  Innvekst i eksterne sphinkter

☐  Gjennomvekst av eksterne sphinkter

EMVI (ekstramural vene innvekst) (nei/ ja/usikker) 

Lymfeknuter (LK) og tumordeposisjoner

☐  N1 1–3 LK (malignt utseende) Antall 

☐  N2 > 3 LK (malignt utseende) Antall 

☐  LK utenfor MRF (malignt utseende) Lokalisasjon

☐  usikre LK Lokalisasjon 

MRF (Avstand og klokkeslett)

Tumor – MRF 

Malign lymfeknute – MRF

EMVI- MRF

«Stranding» (tumor eller fibrose?) – MRF

Fjernmetastaser eller ascites

Tentativt TNM stadium

Fri tekst:

T3 subklassifikasjon

T3a – ekstramural tumor dybde < 1 mm

T3b – ekstramural tumordybde 1–5 mm

T3c – ekstramural tumordybde > 6–15 mm

T3d – ekstramural tumordybde > 15 mm

En T3 tumor vokser gjennom m propria og ut i perirektalt fett. Dette er en heterogen gruppe med svært varierende prognose som ikke gjenspeiles i TNM systemet. Det er derfor utviklet en T3 subklassifikasjon. T3a vil ha nærmest samme prognose som en T2 tumor mens T3c-d vil ha en lavere 5 års overlevelse.

MR rektum, responsevaluering ca rekti

Tidligere MR: 

Radiokjemoterapi:

Billedkvalitet:

Tumors lokalisasjon

Avstand tumor/fibrose – m Puborektalis 

Sirkumferensiell utbredelse tumor/fibrose

Tumor størrelse

Tumor/fibrose lengde i anal-oral retning 

Volumreduksjon av tumor (ingen/liten/stor) 

T-stadium

Uendret T stadium  (ja/nei) 

Åpenbart endret T-stadium (fra T … – til T …) 

Ikke lenger affeksjon av

Affeksjon av anus (tumor/fibrose)

☐  Uendret sphincter affeksjon

☐  Endret sphincter affeksjon, ikke lenger affeksjon av  

Lymfeknuter (LK) og tumordeposisjoner

☐  Uendret N- stadium

☐  Ikke lenger malignt utseende LK

☐  Fortsatt malignt utseende LK lokalisasjon 

☐  Usikre LK lokalisasjon

MRF (avstand og klokkeslett)

Tumor/fibrose – MRF

Malign lymfeknute/fibrose – MRF 

«Stranding» – MRF

MR tumor regressjons grad mrTRG

☐  mrTRG 1 (bare fibrose, ikke synlig tumor signal)

☐  mrTRG 2 (>75 % fibrose, lite synlig tumor signal)

☐  mrTRG 3 (50 % tumor signal og 50 % fibrose)

☐  mrTRG 4 (<25 % fibrose, tumor signal dominerer)

☐  mrTRG 5 (ikke fibrose, uendret eller økt tumor signal)

DWI: Tumor suspekt signal (høyt signal ved høy b-verdi)(Uendret/mindre/ikke til stede) 

Fjernmetastaser eller ascites 

Resyme:
Behandlingsrepons (ja/nei)
Endret relasjon til MRF (ja/nei)

Fri tekst:

Siste faglige endring: 20. mai 2022