Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.9. Eldre

Eldre er ofte ikke inkludert i kliniske studier og det finnes derfor lite evidens for behandling av denne pasientgruppen. De har ofte mer komorbiditet og redusert organfunksjon hvilket gir økt risiko for bivirkninger og funksjonstap av palliativ kjemoterapi. Selekterte eldre pasienter inkludert i studier med god allmenntilstand (ECOG 0–1) og uten vesentlig komorbiditet synes å tåle kjemoterapi godt (Audisio et al., 2012; Leo et al., 2013; Venderbosch et al., 2012). Overlevelsesgevinsten av palliativ kjemoterapi ser midlertidig ut til å være noe mindre hos eldre pasienter i uselekterte populasjoner (Sorbye et al., 2013; Sorbye et al., 2009), og med mer uttalte bivirkninger. Hos skrøpelige eldre velges ofte kun 5-FU/kapecitabin ev. i kombinasjon med bevacizumab (Aparicio et al., 2018; Cunningham et al., 2013). I en randomisert nordisk studie med eldre pasienter som ikke var kandidat for standard kjemoterapi, ga doseredusert kombinasjonsbehandling (SOX) både økt progresjonsfri overlevelse og mindre bivirkninger sammenlignet med fulldose monoterapi (S1). Dette kan tyde på at man bør vurdere doseredusert kombinasjonskjemoterapi framfor monoterapi hos denne pasientgruppen. Tillegg av Irinotekan til 5-FU hos eldre pasienter har ikke vist økt overlevelse. EGFR-hemmer alene til skrøpelige eldre pasienter gir akseptabel progresjonsfri overlevelse og bivirkningsprofil (Pietrantonio et al., 2015a; Sastre et al., 2015), men randomiserte studier mangler.

Siste faglige endring: 20. desember 2023