Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.6. Tredjelinjebehandling eller senere behandling

Pasienter kan være aktuelle for 3. linjebehandling etter progresjon på 5-FU, irinotekan- og oksaliplatinholdige regimer. Det er allmenntilstanden som er den viktigste faktoren for om pasienten er aktuell for videre medikamentell behandling.

EGFR-hemmer

Cetuximab i kombinasjon med irinotekan gir en overlevelsesgevinst på ca. 4–5 måneder sammenlignet med ingen behandling hos pasienter som har hatt progresjon på 5-FU, oksaliplatin- og irinotekanbehandling, og som ikke tidligere har fått EGFR-hemmer.

Cetuximab monoterapi gitt til pasienter med RAS-villtype tumor ga overlevelsesgevinst sammen­lignet med ingen behandling (Karapetis et al., 2008). Panitumumab monoterapi gitt til RAS-villtype ga en signifikant gevinst i progresjonsfri overlevelse (Price et al., 2014).

Nyere data tyder på at reintroduksjon av EGFR hemmer i 3. linje etter progresjon i 1. linje kan ha noe effekt (Parseghian, Napolitano, Loree, & Kopetz, 2019).

Regorafenib

Multikinase hemmeren regorafenib har i en fase III studie vist å øke median overlevelse med 1,4 mnd sammenlignet med placebo (Grothey et al., 2013). På bakgrunn av beskjeden overlevelsesgevinst og høy grad av toksisitet anbefales ikke rutinemessig bruk.

Trifluridin/tipiracil (TAS-102)

Antimetabolitten trifluridin i kombinasjon med tymidinfosforylase hemmeren tipiracil er i en fase III studie (Mayer et al., 2015) vist å øke median overlevelse fra 5,3 mnd til 7,1 mnd sammenlignet med placebo hos pasienter som tidligere har vært gjennom behandling både med 5-FU, irinotekan, oksaliplatin og antistoffbehandling, eller som ble vurdert ikke å være kandidat for enkelte av disse behandlingene. På bakgrunn av beskjeden overlevelsesgevinst (1,8 mnd) og toksisitet anbefales ikke rutinemessig bruk. Tillegg av bevacizumab synes å gi større effekt (Pfeiffer et al., 2020).

Anbefaling

  • Dersom tumor er RAS villtype og pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0-1) kan EGFR-hemmer i kombinasjon med irinotekan tilbys pasienter som har progrediert på et irinotekanholdig og oksaliplatinholdig regime og ikke tidligere har fått EGFR-hemmer (evidensgrad A).
  • Effekten av monoterapi med EGFR-hemmere synes å være av klinisk nytte og kan være et alternativ til de pasientene som av ulike grunner ikke tåler kjemoterapi (evidensgrad A).

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022