Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.10. Andrelinjebehandling

Generelt anbefales at man ved progresjon på irinotekanholdig kombinasjonsbehandling endrer til oksaliplatinholdig kombinasjonsbehandling, og vice versa. Ved progresjon på monoterapi med 5-FU eller kapecitabin kan kombinasjonsbehandling vurderes i 2. linje dersom pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0-1). Redusert allmenntilstand er hovedårsaken til at pasientene ikke starter 2. linjebehandling, og denne gruppen har meget kort forventet levetid.

Effekten av bevacizumab i 2. linje i kombinasjon med oksaliplatinbasert regime gir økt median overlevelse på 2,1 md. (Giantonio et al., 2007).. Bruk av EGFR-hemmer som 2. linjebehandling etter initial kombinasjonskjemoterapi har ikke vist statistisk signifikant økning i totaloverlevelse, men forlenget progresjonsfri overlevelse og høyere respons rate. Bruk av bevacizumab i 2. linje etter progresjon på 1. linje ga en signifikant, men liten økning på 1,4 md. i median overlevelse og dette anbefales vanligvis ikke.

Ved MSI/dMMR er det ikke avklart hva som er beste 2. linjebehandling etter pembrolizumab. MSI er generelt en dårlig prognostisk faktor ved mCRC (Aasebø et al., 2019), så kombinasjonskjemoterapi evt. i kombinasjon med antistoff bør vurderes (evidens grad C). Ved MSI og BRAF mutasjon kan enkorafenib/cetuximab vurderes. Dersom det ved påvist MSI ikke er gitt pembrolizumab i 1. linje, anbefales behandling med nivolumab i kombinasjon med ipilimumab som 2. linjes behandling (Andre et al., 2022) (evidens grad B). Se vedtak i Nye Metoder. Kombinasjonen kan også gis til pasienter med progresjon under eller kort tid etter (innen 6 mnd) adjuvant eller neoadjuvant fluoropyrimidinbasert kjemoterapi. Nivolumab + ipilimumab kan vurderes hos pasienter som har progrediert på pembrolizumab og påfølgende fluoropyrimidinbasert kjemoterapi, men det er begrenset dokumentasjon for behandlingseffekt i denne settingen.

Ved BRAFV600E mutasjon og progresjon på kjemoterapi, er det dokumentert 26 vs. 2% responsrate og forlenget overlevelse (9,0 vs. 5,4 md.) ved behandling med BRAF-hemmeren enkorafenib, MEK-hemmeren binimtinib, og EGFR-hemmeren cetuximab, sammenlignet med irinotekan og cetuximab (Kopetz et al., 2019). Subgruppeanalyser tyder imidlertid på lik effekt av dublett uten MEK-hemmer, og behandling med enkorafenib og cetuximab anbefales.

Anbefaling (andrelinjebehandling):

  • Ved svikt på irinotekanholdig regime i 1. linje, anbefales oksaliplatinholdig regime i 2. linje (evidensgrad A).
  • Ved svikt på oksaliplatinholdig regime i 1. linje anbefales irinotekanholdig regime i 2. linje (evidensgrad A). Et alternativ kan være irinotekan alene.
  • Ved progresjon på monoterapi 5-FU/kapecitabin i 1. linje kan kombinasjonskjemoterapi være aktuelt som 2. linjebehandling dersom pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0–1) (evidensgrad B).
  • Dersom EGFR-hemmer er gitt i 1. linje kan bevacizumab i 2. linje vurderes (evidensgrad B).
  • Dersom bevacizumab er gitt i 1. linje, kan EGFR-hemmer vurderes ved RAS/BRAF villtype i 2 linje.
  • Ved BRAF mutert svulst anbefales kombinasjonsbehandling med BRAF-hemmer enkorafenib og EGFR-hemmer cetuximab.
  • Ved MSI/dMMR og BRAF villtype og progresjon på pembrolizumab bør kjemoterapi gis. Dersom det ved påvist MSI ikke er gitt pembrolizumab i 1. linje, anbefales det behandling med nivolumab + ipilimumab (evidensgrad B). Kombinasjonen kan også gis til pasienter med progresjon under eller kort tid etter (innen 6 mnd) adjuvant eller neoadjuvant fluoropyrimidinbasert kjemoterapi.

Siste faglige endring: 31. januar 2024