Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Generelt om medikamentell behandling

Ser man bort fra CNS-svulstene der nær halvparten kan behandles med kirurgi alene, vil de aller fleste krefttypene hos barn kreve kjemoterapi. Kjemoterapien er detaljert beskrevet i de enkelte behandlingsprotokollene. Her nevnes kun noen få punkter med spesiell betydning for barn.

Cellegiftbehandling hos barn foregår praktisk talt utelukkende via sentralvenøs tilgang (sentralt venekateter eller veneport). Dette både pga større sikkerhet, men ikke minst for å spare barna for smerter og engstelse for stikk.

Barn er i vekst og utvikling, og visse bivirkninger av cytostatika som kan ha negativ innvirkning på dette, må begrenses. Dette gjelder spesielt:

  • Kardiotoksisitet av antracykliner. De siste årene har den kumulative antracyklindosen i behandlingsprotokoller for barn blitt redusert så langt dette er forsvarlig. Protokollene foreskriver kardiologiske kontroller på spesifiserte tidspunkter. Disse er spesielt viktige dersom den kumulative dosen overstiger 200 mg/m2, men kardiotoksisitet kan også oppstå ved lavere kumulative doser enn dette.
  • Nyretoksisitet av cisplatin, carboplatin, ifosfamid: Bruk av disse preparatene hos barn krever nøye oppfølging av nyrefunksjonen (GFR). I tillegg kan det utvikles en tubulær skade (renalt Fanconis syndrom) med betydelig tap av elektrolytter og bikarbonat i urinen.
  • Ototoksisitet. Dette gjelder særlig cisplatin, i mindre grad carboplatin. Kombinasjon av disse medikamentene med ototoksiske antibiotika (aminoglykosider) må unngås. Vi fraråder derfor aminoglykosider i hele behandlingsforløpet hos barn som får platinholdig kjemoterapi. Det er viktig med audiometrikontroller underveis i behandlingsforløpet.
  • Ernæringsproblemer på bakgrunn av kvalme, nedsatt matlyst, munnsår, generell nedsatt trivsel. Tidlig intervensjon med dietetiske tiltak, sondeernæring og/eller parenteral ernæring er nødvendig for å unngå negative virkninger for barnets utvikling.

For nærmere beskrivelse av cellegiftbehandlingen henvises for øvrig til kapitlene om de enkelte krefttyper. Mer generell informasjon vedrørende cytostatikabehandling finnes ellers i «Cytostatikaboken» (Medikamentell kreftbehandling: cytostatikaboken, 2009).

Siste faglige endring: 26. mai 2020