Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.2. Patologi

Kreft i spyttkjertlene er en sjelden og heterogen tumorgruppe. Den histopatologiske klassifiseringen er utfordrende. Hyppigste maligne svulster er karsinomer. Sarkomer, lymfomer og metastaser forekommer, hovedsakelig i gl. parotis. Spyttkjertelsvulster oppstår både i store og i små spyttkjertler, og sistnevnte finnes overalt i hode hals slimhinner. 

Noen benigne spyttkjertelsvulster (adenomer) har maligne varianter, for eksempel myoepiteliom, onkocytom og basalcelleadenom. Karsinomer med tilsvarende celledifferensiering (eks. myoepitelialt karsinom, basalcelleadenokarsinom og onkocytært karsinom) viser ulike morfologiske varianter og grader av malignitet. Cytologisk atypi i et lavgradig malignt spyttkjertelkarsinom kan være lav og det kan være utfordrende å skille benigne fra lavgradig maligne spyttkjertelsvulster, særlig på cytologisk materiale. I slike tilfeller er nytten av immunhistokjemisk undersøkelse liten. 

Spyttkjertelkarsinomer viser heterogen celledifferensiering. De kan eksempelvis være myoepiteliale, epiteliale/myoepiteliale, basaloide, acinære, onkocytære, klarcellete, epidermoide, mucinøse, apokrine og duktale. Kombinasjon av ulike celletyper er vanlig. «WHO Classification of Head and Neck Tumors» 2017(El-Naggar et al., 2017) skiller nå 19 ulike primære karsinomtyper i spyttkjertler. 

Plateepitelkarsinom (PEC) utgår en sjelden gang fra parotis. Behandlingen blir i disse tilfellene gitt som for PEC i hode-hals slimhinner (se kapittel Generelt om behandling av lokalisert sykdom og kurativ behandling). 

Basert på morfologi, deles spyttkjertelkarsinomer i tre malignitetsgrader: lav, intermediær og høy. Enkelte spyttkjertelsvulster kan ha både lav, intermediær og høy malignitets grad, mens andre er

 utelukkende høygradig maligne (tabell 20.1). 

KIlde: Nordcan
KIlde: Nordcan
Tabell 20.1: vanligste varianter av spyttkjertelkarsinomer

Tumortype 

Lavgradig 

Intermediær 

Høygradig eller høygradig transformasjon/ 

dedifferensiering 

Polymorft adenokarsinom 

Myoepitelialt karsinom 

Epitelialt/myo 

epitelialt karsinom 

Adenoid cystisk karsinom 

Acinærcellekarsinom 

 

Sekretorisk spyttkjertelkarsinom 

Mucoepidermoid karsinom 

Klarcellet spyttkjertel 

Karsinom 

Basalcelle 

Adenokarsinom 

Ca ex pleomorft adenom 

Duktalt spyttkjertel 

Karsinom 

Lavgradig maligne spyttkjertelkarsinomer kan gjennomgå høygradig transformasjon (eks. lavgradig malignt myoepitelialt karsinom kan residivere som høygradig variant). En sjelden gang kan spyttkjertelkarsinomer dedifferensiere og residivere som høygradig malign spyttkjerteltumor med annerledes morfologi og fenotype enn primærtumor. 

Et kjent, men sjeldent fenomen er utvikling av karsinom fra primært benign spyttkjerteltumor – pleomorft adenom. Karsinom ex pleomorft adenom kan vise alle malignitetsgrader. 

Spesialanalyser-immunhistokjemisk fenotyping, men særlig molekylære analyser, har i senere år bidratt til økt presisjonsnivå i diagnostikk av spyttkjertelsvulster. Selv om spesialfarginger ikke er helt spesifikke for ulike typer karsinomer, er de et nyttig diagnostisk redskap i kombinasjon med tumormorfologi. 

En selektert gruppe spyttkjertelkarsinomer viser tumor-spesifikke genetiske karakterstikka. Genetiske funn må alltid korreleres med morfologi (Skálová et al., 2018). 

Tabell 20.2: Molekylærgenetiske funn ved spyttkjertelkarsinom

Tumor 

Molekylært funn 

Hyaliniserende klarcellet spyttkjertelkarsinom 

t(12;22)(q13;q12)EWSR1-ATF1 

Klarcellet myoepitelialt karsinom 

t(12;22)EWSR1 

Mucoepidermoid karsinom 

t(11;19)(q21;p13) CRTC1- MAML2 

Adenoid cystisk karsinom 

t(6;9)(q23;p22–23)MYB-NFIB 

Sekretorisk spyttkjertelkarsinom 

t(12;15)(p13;q25) ETV6-NTRK3 

Polymorft adenokarsinom 

mutasjon i PRKD1-3 genene 

Duktalt spyttkjertelkarsinom 

Mange genforandringer, deriblant HER2 (ERBB) gen amplifikasjon i 20 -30 % av duktale spyttkjertelca. 

Siste faglige endring: 27. november 2023