Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

21.8. Prognose

Generelt har PEC i hode/hals med ukjent origo god prognose (Martin & Galloway, 2015), med noe bedre for HPV(+): 94 % 3 års ovelevelse vs HPV(-): 81 % (Cheraghlou et al., 2018).

N2- N3 HPV (-) har noe dårligere prognose, men bedre ved radiokjemoterapi enn andre behandlingsalteranativ. For N2- N3 HPV(+) er prognosen lik ved kirurgisk behandling / postoperativ strålebehandling, primær strålebehandling og radiokjemoterapi (Strojan, Ferlito, Langendijk, et al., 2013).

Anbefalinger:

  • Finnålsaspirasjon cytologisk undersøkelse (FNAC) skal utføres, helst UL-veiledet, og gir vanligvis en vevsdiagnose.
  • Kirurgi (selektivt HLD og tonsillektomi) gir sikrest diagnostisk staging og samtidig terapeutisk adekvat monobehandling i tidlig stadium.
  • Opptil 10 % av primærtumor i tonsiller er bilaterale, og det bør derfor vurderes å gjøre bilateral tonsillektomi.
  • Thyroglobulin negativ metastase i nedre del av halsen (regio IV eller nedre regio V) er oftere forbundet med primærtumor utenfor ØNH, og PET/CT bør da prioriteres før EUA.
  • Ved tidlig stadium kan en begrense behandlingen til én modalitet.
  • Valg av lymfeknutevolum og elektive slimhinneområder avhenger av lokalisasjon og omfang av lymfeknutemetastasene samt HPV/EBV status.
  • Konkomitant kjemoterapi (ukentlig cisplatin) anvendes hos pasienter i god allmenntilstand, som er operert for PEC metastase på hals fra ukjent primærtumor med negative prognostiske faktorer, eller som mottar primær stråleterapi.
  • Kjemoterapi anbefales gitt konkomitant med ukentlig cisplatin.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020