Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Genetikk/ arvelig hjernekreft

Opphopning av svulster i sentralnervesystemet i en familie kan skyldes tilfeldigheter, kjente genetiske faktorer eller hittil ukjente genetiske faktorer. Flere tilfeller i en og samme familie er vist i 2,6 % av pasientene med svulster i sentralnervesystemet (29;30). Bare hos en liten andel av familier med flere tilfeller av svulster i sentralnervesystemet vil man finne arvelig genfeil i kjente tumorsuppressor-gener. 

Det er funnet potensielt arvelige kimcellemutasjoner hos 8,2 % av barn med svulster i sentralnervesystemet. Under halvparten hadde familiehistorie som tydet på arvelig risiko (31).

Alle kimbanemutasjoner som gir forhøyet risiko for svulster i sentralnervesystemet gir samtidig en betydelig høyere risiko for andre kreftformer. Derfor kan arvelig årsak til svulster i sentralnervesystemet like gjerne mistenkes ved opphopning av flere ulike kreftformer i familien eller hos pasienten, som ved flere tilfeller av svulster i sentralnervesystemet. Ved arvelig kreft er det mest vanlig med autosomal dominant arvegang, men alle med kimbanemutasjon i familien trenger ikke å bli syke.

Henvisning av pasient med svulst i sentralnervesystemet til regional medisinsk genetisk avdeling bør vurderes dersom

 • Det er minst en førstegrads slektning i en familie med svulst i sentralnervesystemet
 • Det er opphopning av krefttilfeller blant yngre voksne og barn i familien som kan knyttes til Li-Fraumeni syndrom eller Lynch syndrom, som for eksempel tidlig tarmkreft, tidlig brystkreft, sarkomer eller andre kreftformer
 • Pasienten har hatt annen type kreft før 60 år
 • Pasienten også har medfødte misdannelser, dysmorfe trekk og/eller utviklingsforstyrrelser
 • Genetiske analyser ved utredning av sykdom påviser sykdomsgivende mutasjoner som gir høy risiko for senere sykdom hos pasienten og/eller familiemedlemmer
 • Et barn har svulst i sentralnervesystemet

Arvelige syndromer med økt risiko for svulster i sentralnervesystemet

 • Nevrofibromatose type 1 (NF1)
  • Astrocytom, gliom, malign perifer nerveskjedetumor, nevrofibrom, optikusgliom, schwannom
 • Nevrofibromatose type 2 (NF2)
  • Astrocytom, ependymom, gliom, meningeom, nevrofibrom, schwannom
 • Von Hippel-Lindau syndrom (VHL)
  • Hemangioblastom, paragangliom
 • Li-Fraumeni syndrom (TP53)
  • Astrocytom, choroid plexus carcinom, glioblastom, gliom, medulloblastom
 • Familiær adenomatøs polypose (APC)
  • Medulloblastom
 • Lynch syndrom/arvelig tykktarm- og livmorkreft (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM)
  • Glioblastom, gliom       
 • Konstitusjonelt mismatch repair-deficiency syndrom (CMMR-D) (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM)
  • Gangliogliom, glioblastom, gliom, medulloblastom, nevroblastom, primitiv nevroektodermal tumor
 • Gorlin syndrom (PTCH1, SUFU, PTCH2)
  • Medulloblastom, meningeom
 • Tuberøs sklerose (TSC1, TSC2)
  • Astrocytom, gliom
 • Cowden syndrom (PTEN)
  • Lhermitte-Duclos, meningeom
 • Andre

Gentesting ved utredning av arvelig risiko for svulst i sentralnervesystemet

Genfeil i mange ulike gener er knyttet til økt risiko for svulst i sentralnervesystemet. Ved genetisk utredning vil det derfor være hensiktsmessig å tilby pasienten (evt. familiemedlemmer) gentest av et større genpanel som inkluderer de genene som er knyttet til arvelig økt risiko for svulster i sentralnervesystemet.

Det er vanskelig å lage presise kriterier som dekker alle situasjoner der genetisk utredning kan være aktuelt. Dersom behandler eller pasient har ønske om genetisk utredning, kan pasient med svulst i sentralnervesystemet henvises til medisinsk genetisk avdeling som kan vurdere om det er grunnlag for gentesting.

Bioteknologiloven gir sterke føringer for genetisk testing av friske familiemedlemmer, og spesielt barn under 16 år. Dette kan bare skje i forbindelse med genetisk veiledning, og resultatet av testene skal kunne ha kliniske og terapeutiske konsekvenser.

Oppfølging/kontrollopplegg

Dersom det påvises genfeil vil kontrollopplegg tilpasses det aktuelle arvelig kreft syndrom. Om oppfølging tilbys vedrørende risiko for svulst i sentralnervesystemet, vil avhenge av hvilken genfeil som er påvist.

Aktuelle lenker

Nevrofibromatose 1:                                
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1109/ 
Nevrofibromatose 2:                                
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1201/ 
Li-Fraumeni syndrom:                              
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1311/ 
Von Hippel-Lindau syndrom:                  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1463/ 

Familiær adenomatøs polypose:             
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1345/  
Lynch syndrom og CMMR-D:                     
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1211/ 
Gorlin syndrom:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1151/ 
Tuberøs sklerose:                                          
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1220/ 

Cowden syndrom:                                   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1220/ 

European Reference Network (ERN) Genturis (Genetic tumour risk syndromes):
https://www.genturis.eu/l=eng/Guidelines-and-pathways/Clinical-practice-guidelines.html

Norsk portal for genetiske analyser:
http://www.genetikkportalen.no/default.asp
Her finnes oppdaterte opplysninger om tilbud om genetiske analyser i Norge, samt rekvisisjonsskjema.

Orphanet:
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=EN
Her finnes i økende grad kortfattede beskrivelser av ulike tilstander, samt analysetilbud andre steder i verden. Portalen er også søkbar på gennavn og den er sponset av EU.

GeneTests/GeneReviews:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/
Her finnes også omfattende kliniske/genetiske oversikter. Siden er sponset av NIH, USA, og er derfor preget av amerikanske forhold som kan være noe ulike europeiske.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020