Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Genetikk/ arvelig hjernekreft

Opphopning av svulster i sentralnervesystemet i en familie kan skyldes tilfeldigheter, kjente genetiske faktorer eller hittil ukjente genetiske faktorer. Flere tilfeller i en og samme familie er sett i 2,6 % av pasientene med svulster i sentralnervesystemet (Hemminki et al., 2010; Hemminki et al., 2009) og bare hos en liten andel av disse vil man finne arvelig genfeil i kjente tumor suppressor-gener. 

Det er funnet potensielt arvelige kimcellemutasjoner hos 8,2 % av barn med svulster i sentralnervesystemet. Under halvparten hadde familiehistorie som tydet på arvelig risiko (Zhang et al., 2015).

Alle kimbanemutasjoner som gir forhøyet risiko for svulster i sentralnervesystemet gir samtidig en betydelig høyere risiko for andre kreftformer. Derfor kan arvelig årsak til svulster i sentralnervesystemet like gjerne mistenkes ved opphopning av flere ulike kreftformer i familien eller hos pasienten, som ved flere tilfeller av svulster i sentralnervesystemet. Ved arvelig kreft er det mest vanlig med autosomal dominant arvegang, men alle med kimbanemutasjon i familien trenger ikke å bli syke. Flere av de arvelige tilstandene kan skyldes medfødt nyoppstått («de novo») kimbanemutasjon hos den affiserte, slik at fravær av kreft i slekta ikke nødvendigvis taler mot en slik tilstand.

Henvisning av pasient med svulst i sentralnervesystemet til regional medisinsk genetisk avdeling bør vurderes dersom

 • pasienten har minst en førstegradsslektning med svulst i sentralnervesystemet
 • det er opphopning av krefttilfeller blant yngre voksne og barn i familien som kan knyttes til Li-Fraumeni syndrom eller Lynch syndrom, som for eksempel tidlig tarmkreft, tidlig brystkreft, sarkomer eller andre kreftformer
 • pasienten har hatt annen type kreft før 60 års alder
 • pasienten også har medfødte misdannelser, dysmorfe trekk og/eller utviklingsforstyrrelser
 • et barn har svulst i sentralnervesystemet
 • det gjennom utredning av sykdom er påvist en medfødt/kimbane sykdomsgivende variant, som gir økt risiko for ny sykdom/kreft hos pasient eller slektninger (av annen lege enn genetiker), bør henvises til medisinsk genetisk avdeling, både med tanke på informasjon både til pasient og til slektninger, og for mulighet for prediktiv test av slektninger

Arvelige syndromer med økt risiko for svulster i sentralnervesystemet

 • Nevrofibromatose type 1 (NF1)
  • Astrocytom, gliom, malign perifer nerveskjedetumor, nevrofibrom, optikusgliom, schwannom
 • Nevrofibromatose type 2 (NF2)
  • Astrocytom, ependymom, gliom, meningeom, nevrofibrom, schwannom
 • Von Hippel-Lindau syndrom (VHL)
  • Hemangioblastom, paragangliom
 • Li-Fraumeni syndrom (TP53)
  • Astrocytom, choroid plexus carcinom, glioblastom, gliom, medulloblastom
 • Familiær adenomatøs polypose (APC)
  • Medulloblastom
 • Lynch syndrom/arvelig tykktarm- og livmorkreft (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM)
  • Glioblastom, gliom 
 • Konstitusjonelt mismatch repair-deficiency syndrom (CMMR-D) (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM)
  • Gangliogliom, glioblastom, gliom, medulloblastom, nevroblastom, primitiv nevroektodermal tumor
 • Gorlin syndrom (PTCH1, SUFU, PTCH2)
  • Medulloblastom, meningeom
 • Tuberøs sklerose (TSC1, TSC2)
  • Astrocytom, gliom
 • Cowden syndrom (PTEN)
  • Lhermitte-Duclos, meningeom
 • Rhabdoid tumor predisposisjonssyndrom (SMARCB1)
  • Atypisk teratoid/rhabdoid tumor
 • Andre

Gentesting ved utredning av arvelig risiko for svulst i sentralnervesystemet

Genfeil i mange ulike gener er knyttet til økt risiko for svulst i sentralnervesystemet. Ved genetisk utredning vil det derfor være hensiktsmessig å tilby pasienten (eventuelt familiemedlemmer) gentest av et større genpanel som inkluderer de genene som er knyttet til arvelig økt risiko for svulster i sentralnervesystemet. Det er vanskelig å lage presise kriterier som dekker alle situasjoner der genetisk utredning kan være aktuelt. Dersom behandler eller pasient har ønske om genetisk utredning, kan pasient med svulst i sentralnervesystemet henvises til medisinsk genetisk avdeling, som så kan vurdere om det er grunnlag for gentesting.

Bioteknologiloven gir sterke føringer for genetisk testing av friske familiemedlemmer, og spesielt barn under 16 år. Dette kan bare skje i forbindelse med genetisk veiledning, og resultatet av testene skal kunne ha kliniske og terapeutiske konsekvenser.

Oppfølging/kontrollopplegg

Dersom det påvises genfeil vil kontrollopplegg tilpasses det aktuelle arvelig kreft syndrom. Om oppfølging tilbys vedrørende risiko for svulst i sentralnervesystemet, vil avhenge av hvilken genfeil som er påvist.

Aktuelle lenker

Nevrofibromatose type 1:   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1109/

Nevrofibromatose type 2:   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1201/

Li-Fraumeni syndrom:   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1311/

Von Hippel-Lindau syndrom:   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1463/

Familiær adenomatøs polypose: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1345/

Lynch syndrom og CMMR-D:   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1211/

Gorlin syndrom:   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1151/

Tuberøs sklerose:     
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1220/

Cowden syndrom:   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1220/

Rhabdoid tumor predisposisjon:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK469816/

European Reference Network (ERN) Genturis (Genetic tumour risk syndromes):
https://www.genturis.eu/l=eng/Guidelines-and-pathways/Clinical-practice-guidelines.html

Norsk portal for genetiske analyser:
http://www.genetikkportalen.no/default.asp
Her finnes oppdaterte opplysninger om tilbud om genetiske analyser i Norge, samt rekvisisjonsskjema.

Orphanet:
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=EN
Her finnes i økende grad kortfattede beskrivelser av ulike tilstander, samt analysetilbud andre steder i verden. Portalen er også søkbar på gennavn og den er sponset av EU.

GeneTests/GeneReviews:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/
Her finnes også omfattende kliniske/genetiske oversikter. Siden er sponset av NIH, USA, og er derfor preget av amerikanske forhold som kan være noe ulike europeiske.

Siste faglige endring: 17. august 2023