Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.1. Kommunens oppgaver

Kommunene har et viktig og bredt ansvar på områder av stor betydning for pasientens/brukerens behandling og rehabilitering. Det gjelder både i forkant, underveis og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen sikrer dermed en langvarig kontinuitet gjennom at de ofte følger opp brukere gjennom mange år.

For å lykkes i behandling er det flere forutsetninger som må være tilstede. Bolig, arbeid/sysselsetting, forutsigbar økonomi og et godt nettverk er av de mest sentrale. En tilfredsstillende bolig er for de fleste en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Mange pasienter/brukere vil ha behov for å få bistand til å få oversikt over og håndtering av egen økonomi. Andre viktige forhold vil blant annet være støttesamtaler, tjenester i hjemmet, ansvarsgrupper og koordinering av samlede tiltak.

For en utdyping av kommunens rolle og ansvar og sentrale aktører, se:

Henvisninger

Kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlege, barneverntjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste kan henvise pasient til behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Spesialisthelsetjenesten kan avvise henvisningen dersom henvisende personell ikke har den nødvendige kompetanse når det gjelder pasientens problem (Helse- og omsorgsdepartementet mars 2009).

Henvisningen må inneholde tilstrekkelig informasjon for at nødvendig vurdering kan gjøres. For nærmere informasjon om henvisning og rettighetsvurdering, se Prioriteringsveileder Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

Se også kapittel om samarbeid innad og mellom tjenestene som beskriver både kommunens og spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017