Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.2. Tilgrensning til andre retningslinjer og veiledere

En rekke tilgrensende retningslinjer, veiledere og rundskriv har vært vurdert i utviklingen av denne retningslinjen:

Retningslinjer og veiledere

Deler av arbeidsgruppen har vurdert tilgrensningen til andre norske retningslinjer og veiledere. Anbefalinger og faglige råd til bruk for fagfeltet blir ikke gjentatt i denne retningslinjen, men kan berøre denne retningslinjen.

 1. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser (2012).
 2. Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (2010).
 3. Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (2011).
 4. Nasjonal faglig retningslinje for avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler (2016).
 5. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne: Sammen om mestring. Denne veilederen beskriver tjenestene innenfor psykisk helse og rus og skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforløp. I tillegg klargjør den lovgrunnlaget, og angir sentrale aktører foruten å gi gode råd for tjenesten.
 6. Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Innsatte i norske fengsler har krav på helsehjelp som befolkningen forøvrig. For innsatte med rusmiddelproblemer finnes ulike behandlingsmuligheter.
 7. Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet. Hensikten med veilederen er å gi rekvirenter nødvendig kunnskap for riktig bruk av vanedannende legemidler. Veilederen har også som formål å hindre at pasienter og brukere blir avhengige av vanedannende legemidler og at det ytes god hjelp til dem som bør trappe ned og slutte.
 8. Veileder for rusmestringsenhetene er under utarbeidelse. Dette er et samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet. Veilederen vil omhandle gode råd for praksis og peke på viktige sider ved organisering, tilrettelegging og videreutvikling av enhetene. Veilederen vil også omfatte råd for praksis knyttet til lov og forskrift.
 9. Prioriteringsveileder - tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
 10. Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer er under utarbeidelse.
 11. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR.

Siste faglige endring: 24. januar 2017