Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Sentrale begreper brukt i retningslinjen

Begrep Forklaring
Anabole androgene steroider Syntetiske steroidhormoner, derivater (etterligninger) av testosteron, det mannlige kjønnshormonet.
Benzodiazepiner Beroligende og søvngivende, vanedannende legemidler.
Elektiv Planlagt
Epikrise Rapport til henvisende lege/annet helsepersonell etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse/behandling ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende spesialist.
Interaksjon Hvordan virkningen av et legemiddel påvirkes av et annet.
Intravenøst inntak Inntak med sprøyte direkte i blodbanen.
Kartlegging Å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk måte. Kartleggingsverktøy er systematiserte spørreskjemaer som er hjelpemidler for å sikre innhenting av relevant informasjon.
Komorbiditet Samtidig forekomst av flere sykdommer.
Legemiddelkonsentrasjon Konsentrasjonen av et legemiddel i blodet. Den samme dosen gitt til forskjellige personer kan gi forskjellige legemiddelkonsentrasjoner.
Miljøterapi En planlagt tilretteleggelse av dagliglivet i døgn eller dagavdeling som omfatter avdelingens fysiske, sosiale og kulturelle miljø.
NAS Neonatalt abstinenssyndrom – abstinenssyndromet med symptomer fra mange organsystemer som mange nyfødte utvikler etter å ha vært eksponert for opiater i svangerskapet.
Opioid Fellesbetegnelse på stoffer som binder seg til bestemte virkesteder i kroppen, opioidreseptorer, særlig i hjernen.
Plasmakonsentrasjon Mål på konsentrasjon av et legemiddel i blodplasma.
RCT Randomized Controlled Trial – randomisert kontrollert forsøk. Studiedesign hvor deltakerne blir randomisert (tilfeldig fordelt) til en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Resultatene blir vurdert ved å sammenlikne utfall (resultat) i de to gruppene.
Rehabilitering Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
Retensjon Med «retensjon i behandling» menes hvor stor andel/prosent av en pasientgruppe som blir værende i behandling etter en viss periode, vanligvis ett år.
Reseptor Proteiner i hjernen som molekylene fra bestemte stoffer binder seg til og virker gjennom. Det finnes en rekke opioidreseptorer.
Serum Blodvæske, flytende bestanddel av blod etter at både blodceller og koaguleringsstoffer er fjernet, den klare, gulaktige væsken som utskilles når blodet levrer seg.
Substitusjonsbehandling Behandlingsmetode for rusmiddelavhengighet der det rusmiddelet som pasienten er avhengig av, erstattes av et liknende legemiddel med lengre virkningsperiode som i større grad muliggjør stabilisering av pasienten. Ved opioidavhengighet erstattes f.eks. heroin med metadon eller buprenorfin.
Utredning Belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredning kan innebære et bredt spekter av metoder som bruk av vanlige samtaler og observasjon av atferd på den ene siden og systematiske diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning på den andre siden. Utredning inneholder både kartlegging og diagnostisering.

Siste faglige endring: 24. januar 2017