Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18. Forkortelser og sentrale begreper

Forkortelser

AA Anonyme Alkoholikere
AAS Anabole androgene steroider
AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å kunne avdekke alkoholproblemer
BZD Benzodiazepiner – beroligende og søvngivende, vanedannende legemidler
CIWA Clinical Institute Withdrawal Assessment. Kartleggingsskjema for vurdering av grad av abstinenssymptomer ved alkoholavrusning
DPS Distriktspsykiatrisk senter
DUDIT Drug Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å kunne avdekke rusmiddelproblemer
FAS/FASD Føtalt alkoholsyndrom / Fetal Alcohol Spectrum Disorder – det karakteristiske syndromet med svikt i flere organsystemer som barn kan få når de har vært eksponert for alkohol i svangerskapet
FAE Føtale alkoholeffekter – tilsvarer FASD, men mangler det typiske utseendet. Variabel grad av utviklingsproblemer.
GA Gestational age, svangerskapets lengde, måles i svangerskapsuker
GABA Gamma-aminobutyric acid (gamma-amino-smørsyre)
GHB Gamma-hydroksybutyrat
HF Helseforetak
HIV Humant immunsviktvirus – viruset som forårsaker AIDS
HOD Helse- og omsorgsdepartementet
IP Individuell plan
IUD Intrauterin device – prevensjonsmiddelet spiral
KOR Klient- og resultatstyrt praksis
LAR Legemiddelassistert rehabilitering
LIS Lege i spesialisering
NAS Neonatalt abstinenssyndrom – abstinenssyndromet med symptomer i mange organsystemer som mange nyfødte utvikler etter å ha vært eksponert for opiater eller andre rusmidler/legemidler i svangerskapet
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence
PTSD Post-traumatic stress disorder / posttraumatisk stresslidelse
RCT Randomized Controlled Trial – randomisert kontrollert forsøk. Et studiedesign hvor deltakerne blir randomisert (tilfeldig fordelt) til en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Resultatene blir vurdert ved å sammenlikne utfall (resultat) i de to gruppene.
RHF Regionalt helseforetak
Seraf Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
SIDS Sudden Infant Death Syndrome – plutselig spedbarnsdød
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network
SIRUS Statens senter for rusmiddelforskning
SSRI Selektive serotoninreopptakshemmere (inhibitors) – en gruppe antidepressive medikamenter
THC Tetrahydrocannabinol
TSB Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer
TWEAK Tolerance, Worries, Eye-opener, Amnesia og C(K)ut down – Et spørreskjema som kartlegger bruk av alkohol under graviditet.
WHO World Health Organization – Verdens helseorganisasjon


Sentrale begrep

Agonist En opioid agonist er et stoff som i høy grad binder seg til virkestedene for opioider i hjernen og dermed gir kraftig virkning. Eksempler er heroin, morfin og metadon
Antagonist En opioid antagonist er et stoff som binder seg til og blokkerer alle virkestedene for opioider i hjernen, og dermed hindrer virkning av opioider. Eksempler er naltrekson og nalokson. Buprenorfin er en partiell (delvis) antagonist/agonist som delvis blokkerer for virkningen av andre opioider.
Elektiv planlagt
Epikrise Rapport til henvisende lege / annet helsepersonell etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse/behandling ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende spesialist.
Interaksjon Hvordan virkningen av et legemiddel påvirkes av et annet.
Intravenøst inntak Inntak med sprøyte direkte i blodbanen.
Kommunal rustjeneste Brukes som begrep uavhengig om den er organisert under NAV eller som et eget kommunalt rusteam.
Komorbiditet Samtidig forekomst av flere sykdommer.
Legemiddelkonsentrasjon Konsentrasjonen av et legemiddel i blodet. Den samme dosen gitt til forskjellige personer kan gi forskjellige legemiddelkonsentrasjoner.
Opioid Fellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til bestemte virkesteder i kroppen, opioidreseptorer, særlig i hjernen.
Plasmakonsentrasjon Mål på konsentrasjon av et legemiddel i blodplasma.
Retensjon Med retensjon i behandling menes hvor stor andel/prosent av en pasientgruppe som blir værende i behandling etter en viss periode, vanligvis ett år.
Reseptor Proteiner i hjernen som molekylene fra bestemte stoffer binder seg til og virker gjennom. Det finnes en rekke forskjellige reseptorer for rusmidler.
Resoriblett Tabletter som legges under tungen og suges opp gjennom slimhinnen i munnhulen.
Serum Blodvæske, flytende bestanddel av blod etter at både blodceller og koaguleringsstoffer er fjernet, den klare, gulaktige væsken som utskilles når blodet levrer seg.
Substitusjonsbehandling Behandlingsmetode for rusmiddelavhengighet der rusmiddelet som pasienten er avhengig av, erstattes av et liknende legemiddel med lengre virkningsperiode som i større grad muliggjør stabilisering av pasienten. Ved opioidavhengighet erstattes f.eks. heroin med metadon eller buprenorfin.

Siste faglige endring: 22. juni 2023