19. Forkortelser og sentrale begreper

Forkortelser

AA Anonyme Alkoholikere
AAS Anabole androgene steroider
AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å kunne avdekke alkoholproblemer
BZDBenzodiazepiner – beroligende og søvngivende, vanedannende legemidler
CIWAClinical Institute Withdrawal Assessment. Kartleggingsskjema for vurdering av grad av abstinenssymptomer ved alkoholavrusning
DPSDistriktspsykiatrisk senter
DUDITDrug Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å kunne avdekke rusmiddelproblemer
FAS/FASDFøtalt alkoholsyndrom / Fetal Alcohol Spectrum Disorder – det karakteristiske syndromet med svikt i flere organssystemer som barn kan få når de har vært eksponert for alkohol i svangerskapet
FAEFøtale alkoholeffekter – tilsvarer FASD, men mangler det typiske utseendet. Variabel grad av utviklingsproblemer.
GAGestational age, svangerskapets lengde, måles i svangerskapsuker
GABAGamma-aminobutyric acid (gamma-amino-smørsyre)
GHBGamma-hydroksybutyrat
HFHelseforetak
HIV Humant immunsviktvirus – viruset som forårsaker AIDS
HODHelse- og omsorgsdepartementet
IPIndividuell plan
IUDIntrauterin device – prevensjonsmiddelet spiral
KORKlient- og resultatstyrt praksis
LARLegemiddelassistert rehabilitering
LISLege i spesialisering
NAS Neonatalt abstinenssyndrom – abstinenssyndromet med symptomer i mange organsystemer som mange nyfødte utvikler etter å ha vært eksponert for opiater eller andre rusmidler/legemidler i svangerskapet
NICENational Institute for Health and Clinical Excellence
PTSDPost-traumatic stress disorder / posttraumatisk stresslidelse
RCTRandomized Controlled Trial – randomisert kontrollert forsøk. Et studiedesign hvor deltakerne blir randomisert (tilfeldig fordelt) til en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Resultatene blir vurdert ved å sammenlikne utfall (resultat) i de to gruppene.
RHFRegionalt helseforetak
SerafSenter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
SIDS Sudden Infant Death Syndrome – plutselig spedbarnsdød
SIGNScottish Intercollegiate Guidelines Network
SIRUSStatens senter for rusmiddelforskning
SSRISelektive serotoninreopptakshemmere (inhibitors) – en gruppe antidepressive medikamenter
THCTetrahydrocannabinol
TSBTverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer
TWEAK
Tolerance, Worries, Eye-opener, Amnesia og C(K)ut down – Et spørreskjema som kartlegger bruk av alkohol under graviditet.
WHOWorld Health Organization – Verdens helseorganisasjon


Sentrale begrep

AgonistEn opioid agonist er et stoff som i høy grad binder seg til virkestedene for opioider i hjernen og dermed gir kraftig virkning. Eksempler er heroin, morfin og metadon
AntagonistEn opioid antagonist er et stoff som binder seg til og blokkerer alle virkestedene for opioider i hjernen, og dermed hindrer virkning av opioider. Eksempler er naltrekson og nalokson. Buprenorfin er en partiell (delvis) antagonist/agonist som delvis blokkerer for virkningen av andre opioider.
Elektiv planlagt
EpikriseRapport til henvisende lege / annet helsepersonell etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse/behandling ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende spesialist.
InteraksjonHvordan virkningen av et legemiddel påvirkes av et annet.
Intravenøst inntakInntak med sprøyte direkte i blodbanen.
Kommunal rustjenesteBrukes som begrep uavhengig om den er organisert under NAV eller som et eget kommunalt rusteam.
KomorbiditetSamtidig forekomst av flere sykdommer.
Legemiddelkonsentrasjon Konsentrasjonen av et legemiddel i blodet. Den samme dosen gitt til forskjellige personer kan gi forskjellige legemiddelkonsentrasjoner.
OpioidFellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til bestemte virkesteder i kroppen, opioidreseptorer, særlig i hjernen.
PlasmakonsentrasjonMål på konsentrasjon av et legemiddel i blodplasma.
RetensjonMed retensjon i behandling menes hvor stor andel/prosent av en pasientgruppe som blir værende i behandling etter en viss periode, vanligvis ett år.
Reseptor Proteiner i hjernen som molekylene fra bestemte stoffer binder seg til og virker gjennom. Det finnes en rekke forskjellige reseptorer for rusmidler.
ResoriblettTabletter som legges under tungen og suges opp gjennom slimhinnen i munnhulen.
SerumBlodvæske, flytende bestanddel av blod etter at både blodceller og koaguleringsstoffer er fjernet, den klare, gulaktige væsken som utskilles når blodet levrer seg.
SubstitusjonsbehandlingBehandlingsmetode for rusmiddelavhengighet der rusmiddelet som pasienten er avhengig av, erstattes av et liknende legemiddel med lengre virkningsperiode som i større grad muliggjør stabilisering av pasienten. Ved opioidavhengighet erstattes f.eks. heroin med metadon eller buprenorfin.

Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016