Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.2. Medikamentell behandling

Palliativ kjemoterapi ved ikke-kurabel sykdom har som mål å forlenge levetid, lindre eller forebygge symptomer og opprettholde best mulig livskvalitet. Cisplatin/5-FU har vært standard­behandling i de fleste land (Faivre et al., 1999). Det har nylig vært gjennomført en internasjonal multisenterstudie som randomiserte pasienter med metastatisk analcancer til enten cisplatin/5FU eller karboplatin/paklitaksel . Det var ingen forskjell i responsrate(57 vs 59 %), men signifikant forskjell i alvorlige bivirkninger (62 vs 36 %), og median progresjonsfri overlevelse var 5,7 vs 8,1 mnd ved cisplatin/5FU sammenlignet med  karboplatin/paklitaksel  (Rao et al., 2020). Karboplatin/paklitaksel anbefales som 1. linje behandling ved metastatisk analcancer (Rao et al., 2021). Det er tidligere publisert serier som viser effekt av karboplatin/paklitaksel (Eng et al., 2014; R. Kim et al., 2014). Kjemoterapi ved metastatisk analcancer er beskrevet i et par nylige oversiktsartikler (Rogers & Eng, 2017; Sclafani & Rao, 2018). En en-armet fase 2 studie har vist gode resultater med docetaxel, cisplatin og 5-FU (modifisert DCF) (S. Kim et al., 2018).

Andrelinje kjemoterapi kan vurderes til selekterte pasienter i god almenntilstand. Som 2. linje behandling kan man vurdere CiFu. Små retrospektive studier har vist at ulike regimer basert på docetaksel, irinotekan eller oksaliplatin kan ha effekt både i første- og andrelinjesbehandling (Cacheux et al., 2012; Lim & Glynne-Jones, 2011; Spithoff, Cummings, Jonker, & Biagi, 2014). Det har vært vist effekt av irinotekan og cetuximab (D. W. Kim et al., 2017; Lukan et al., 2009). Effekten av antistoff og tyrosinkinase-hemmere er ikke avklart.

European Medicines Agency (EMA) har anbefalt at alle pasienter som skal behandles med 5-FU eller kapecitabine bør testes for eventuell mangel på DPD før oppstart av behandling. DPYD testing på EDTA-fullblod er etablert i Norge, og inngår som en farmakogenetisk analyse. Ved genotype som tyder på redusert DPD-aktivitet, bør en følge anbefalinger i internasjonale retningslinjer med redusert startdose (Amstutz et al., 2018). Ved genotype som tyder på manglende DPD-aktivitet bør behandling med 5-FU eller kapecitabin unngås.

En studie har vist responsrate 24 % med nivolumab hos tidligere forbehandlede pasienter (Morris et al., 2017). Det planlegges ytterligere studier på bruk av immunterapi ved analcancer.

Pasienter bør tilbys deltakelse i kliniske studier der det er mulig.

Anbefalinger

Karboplatin/paklitaksel anbefales som førstelinjes palliativ kjemoterapi (evidensgrad A).

Andrelinjesbehandling, for eksempel med cisplatin/5-FU, kan vurderes hos pasienter med god allmenntilstand (evidensgrad C).

Svar på DPYD genotype bør foreligge før start av behandling med 5-FU eller kapecitabine (evidensgrad B).

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2017