Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Ved behandlingen av prop. 34 L. (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv., bestemte Stortinget at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i første trimester gjennom den offentlige helsetjenesten. Stortinget har videre bestemt at NIPT skal være tilgjengelig for alle gravide. NIPT er godkjent for analyse av trisomi 13, 18 og 21. Gravide som er 35 år eller eldre ved termin og gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk har rett til å få tilbudet gjennom den offentlige helsetjenesten. Helsedirektoratet har utredet forslag til organisering og innføring av tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester av svangerskapet og utvidet mulighet for NIPT (ikke-invasiv test av fosteret), i samsvar med Stortingets vedtak 26. mai 2020[1],

I tildelingsbrevet for 2021 har Helsedirektoratet fått i oppdrag, i samarbeid med de regionale helseforetakene og KS, å vurdere om det er behov for egne ordninger for kvalitetssikring av kompetanse hos helsepersonellgrupper som skal utføre NIPT og tidlig ultralyd. Frist: 1. september 2021.

Innledningsvis er vedtak og føringer fra Stortinget og en nærmere omtale av oppdraget beskrevet. Innføring av tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester til alle gravide, og utvidet rett til/mulighet for NIPT krever en omfattende kompetanseheving i helsetjenesten. Det gis en oversikt over kompetansebehov og tiltak som kreves for å innføre tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0-13+6 ("tidlig UL)" og NIPT med utgangspunkt i rapporten fra nov 2020. Utdanningsløp og kompetansehevende tiltak for jordmødre, leger i spesialisering og spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer (heretter brukes betegnelsen gynekologer) er nærmere beskrevet.

Internasjonale ordninger for kvalitetssikring av kompetanse hos helsepersonell er også omtalt. Behovet for egne ordninger i Norge for de ulike aktuelle helsepersonellgrupper drøftes. Oppsummert vurderer Helsedirektoratet at det er viktig at virksomhetene sørger for at helsepersonell som utfører eller tilbyr fosterdiagnostikk har nødvendig kompetanse og at de sørger for kvalitetssikrer kvalitetssikring av kompetansen. Helsedirektoratet mener at det ikke er behov for å opprette en egen godkjenningsordning for å kvalitetssikre denne kompetansen.

Helsedirektoratets anbefalinger

  • Helsedirektoratet mener at det ikke er nødvendig å etablere en egen godkjenningsordning for jordmødre og leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som skal gi informasjon om ultralydundersøkelsen i uke 11+0-13+6 og NIPT.
  • Helsedirektoratet anbefaler ikke å etablere en egen godkjenningsordning for jordmødre og gynekologer i spesialisthelsetjenesten som skal utføre ultralydundersøkelsen i uke 11+0-13+6 og gi informasjon og veiledning om NIPT. Helseforetakene og private virksomheter har ansvar for å sørge for trygge tjenester med forsvarlig kompetanse. Dette omfatter også kvalitetssikring av helsepersonellets kompetanse.  Helsedirektoratet viser til forslagene til kompetansekrav beskrevet i rapporten " Forslag til organisering og innføring av tilbud om NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester"[1]
  • Helsedirektoratet mener at jordmødre som har godkjent utdanning fra NTNU og gynekologer som har gjennomført NGF`s anbefalte etterutdanningsforløp oppfyller kompetansekravene og kan utføre ultralydundersøkelsen i uke 11+0-13+6.
  • Helsedirektoratet anbefaler at videreutdanning for jordmødre for å utføre ultralyd i svangerskapsuke 11+0 – 13+6 følger et utdanningsopplegg med tilsvarende innhold som det som i dag gis ved NTNU. Videre at de regionale helseforetak (fostermedisinske avdelinger) bidrar med å tilby utdanningsløp og kompetansehevende tiltak for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og etterutdanning/opplæring av gynekologer i (den offentlige) spesialisthelsetjenesten. Viser til kapitlene 6.4, 6.5.3 og 6.6.1 i rapporten "Forslag til organisering og innføring av NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester"[1]
  • Helsedirektoratet anbefaler at kompetansekrav til jordmødre og gynekologer som ikke har sin utdanning og spesialisering i Norge bør samsvare med Helsedirektoratets anbefalinger i rapporten[1]. Helseforetak og private virksomheter skal selv kvalitetssikre kompetansen til jordmødre og gynekologer som skal utføre tidlig ultralyd og NIPT tilsvarende for de med norsk utdanning.

 

[1] Forslag til organisering og innføring av tilbud om NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester - Helsedirektoratet

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2022