Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder god helse (OECD 2022). Samtidig har helseutgiftene økt kraftig de siste tiårene (Statistisk sentralbyrå 2023a), det tas årlig ca. 4 milliarder døgndoser med medisin i Norge (Danise og medarbeidere 2022) og Norge ligger i OECD-toppen når det gjelder sykefraværsdager og mottakere av helserelaterte ytelser (Finansdepartementet 2021). Fremtidens helse- og omsorgstjenester er under press (NOU 2023:4). Her er et forebyggingspotensial, men i hvilken grad disse størrelsene faktisk lar seg redusere er ikke tema i denne rapporten.

Tema i denne rapporten er å undersøke i hvilken grad fysisk aktivitet påvirker befolkningens forventede gjennomsnittlige levetid og dens helserelaterte livskvalitet. Resultatene fra våre modelleringer viser at effekten på individ- og samfunnsnivå av å øke fysisk aktivitetsnivå er betydelig.

Arbeidet med å få økt kunnskap om velferdsgevinst av fysisk aktivitet er et tiltak i Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, og den foreliggende rapporten er en oppdatering av Helsedirektoratets rapport "Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet (pdf)" (Helsedirektoratet 2010).

Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet ved Kjartan Sælensminde, Olov Belander og Natalia Kunst. Flere eksterne aktører har også bidratt. Vi vil rette et spesielt takk til professor Ulf Ekelund fra Norges idrettshøgskole, professor Dorthe Stensvold fra NTNU og forskningssjef og professor Geir Selbæk fra Aldring og helse og Universitetet i Oslo for verdifulle innspill til kunnskapsgrunnlaget om fysisk aktivitet og helse. Takk også til Benjamin Matthew Clarsen ved Folkehelseinstituttet for innspill om korsryggsmerter.

Selv om det tas en rekke forbehold om resultatene mener vi at denne rapporten bidrar til nyttig kunnskap om den potensielle størrelsen av forebyggingspotensialet ved at flere i Norge øker sitt fysiske aktivitetsnivå. Resultatene vil kunne brukes av fagpersoner og beslutningstakere som grunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i ulike sektorer i årene som kommer.

Siste faglige endring: 15. april 2024