Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Sammendrag

Utskrivningsklare pasienter er pasienter som har behov for oppfølging i kommunen etter innleggelse i sykehus. Noen pasienter blir værende i sykehus i påvente av kommunale omsorgstjenester etter at de er vurdert som ferdigbehandlet i sykehus. Disse døgnene, omtalt som overliggerdøgn, legger beslag på kapasiteten i sykehusene, og pasientenes oppholdskommune må betale døgnpris for hvert overliggerdøgn.

I 2022 var det totalt om lag 94 000 utskrivningsklare pasienter i somatiske sykehus. Det er det høyeste antallet i perioden 2018 til 2022, og en økning på 14 prosent fra 2021. Korrigert for befolkningsendringer var antall pasienter stabilt i perioden 2018 til 2021.

Det var 13,1 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere i 2022. Det er høyere enn de fire foregående årene. Befolkningen i Midt-Norge og Nord hadde flere overliggerdøgn per innbyggere enn befolkningen i Vest og Sør-Øst. Nord hadde omtrent tre ganger flere overliggerdøgn per innbygger i 2022 enn Sør-Øst og Vest. Antall overliggerdøgn per innbygger varierer betydelig mellom kommunene, fra ingen døgn til 111 døgn per 1 000 innbyggere i 2022. Analysen viser at det er flest overliggerdøgn per innbygger både i de kommunene som er mest sentrale og i kommuner med et høyere innbyggertall.

Uendret andel reinnleggelser, men variasjoner mellom bostedsområder

For alle utskrivningsklare pasienter var andel reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp mellom 1 til 30 dager etter forrige utskrivelse 21,7 prosent i 2022. Andelen reinnleggelser etter opphold med overliggerdøgn var 19,1 prosent i 2022. Analysen viser at for utskrivningsklare pasienter var kort gjennomsnittlig oppholdstid i sykehus assosiert med høy andel reinnleggelser. Utskrivningsklare pasienter i Midt-Norge og Nord lå i gjennomsnitt lengre på sykehus enn pasienter i de to andre regionene, og hadde samtidig lavere andel reinnleggelser. Vi kan likevel ikke konkludere med at det er en direkte sammenheng.

Ikke alle epikriser sendes innen én uke

Epikrisen er sykehuset oppsummering av en innleggelse. For pasienter som skal ha videre oppfølging i kommunene er det viktig at kommunene får god informasjon om pasientens helsetilstand og en vurdering av oppfølgingsbehov, samt at denne informasjonen kommer i tide. For utskrivningsklare pasienter var andelen epikriser sendt innen én dag og innen én uke, på henholdsvis 81 og 96 prosent i 2022. For utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn var andelen sendt innen én dag litt høyere enn for alle utskrivningsklare pasienter, mens andelen sendt innen én uke var omtrent lik. For landet samlet og for de fleste bostedsområdene var andelen epikrise sendt innen én dag og én uke høyere i 2022 sammenlignet med i 2018.

Tre av fire pasienter med overliggerdøgn ble skrevet ut til tidsbegrenset institusjonsopphold

De fleste som hadde utskrivningsklare opphold i sykehus i 2022 var registrert med omsorgstjeneste(r) i KPR helse og omsorg samme år. Omtrent fire av fem hadde helsetjenester i hjemmet, mens tilnærmet halvparten hadde tidsbegrenset institusjonsopphold i løpet av året.  

Omtrent tre av fire pasienter med overliggerdøgn, ble skrevet ut til et tidsbegrenset institusjonsopphold i kommunen etter døgnoppholdet i sykehus. For utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn, gjaldt dette i underkant av én av tre. Det var store variasjoner mellom bostedsområdene i hvor stor andel som ble skrevet ut til tidsbegrenset institusjonsopphold.

Nær halvparten hadde legekontakt innen én uke etter utskrivelse

De fleste utskrivningsklare pasienter var i kontakt med fastlege i løpet av året, og nesten halvparten var registrert med kontakt med lege innen én uke etter utskrivelse. Andelen som hadde konsultasjon med fastlege i etterkant av døgnopphold, var noe lavere i region Nord og Midt-Norge enn i Vest og Sør-Øst. Det var motsatt for konsultasjon med legevakt, hvor andelen var høyest i Nord og Midt-Norge.

I 2022 var det om lag 21 000 «nye» utskrivningsklare pasienter

Av alle utskrivningsklare pasienter i 2022, hadde omtrent 21 prosent, tilnærmet 21 000 pasienter, ingen registrerte kommunale tjenester i forkant av døgnopphold i sykehus, men mottok kommunale tjeneste(r) senere i 2022. Disse pasientene var i gjennomsnitt yngre og i mindre grad registrert med redusert funksjonsnivå enn øvrige utskrivningsklare pasienter. Det var noe variasjon mellom bostedsområdene både i hvor stor andel som ble skrevet ut til tjeneste(r), og hvilken tjeneste(r) de ble skrevet ut til.

Siste faglige endring: 01. mars 2024