Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning og oppsummering

Innledning

I dette notatet oppsummerer Helsedirektoratet på en grafisk måte hva Kommunesektorens arbeidsgivermonitorer viser om kommunenes utfordringer med å rekruttere helsepersonell. KS gjennomfører annet hvert år en spørreundersøkelse, ved hjelp av Ipsos, som en del av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Kommuner og fylkeskommuner (ved kommunedirektørene og fylkeskommunedirektørene) blir blant annet spurt om hvor utfordrende de vurderer at det er å rekruttere ulike yrkesgrupper, herunder flere helseyrker: "Opplever kommunen det som utfordrende å rekruttere [yrkesgruppe] i dag, i tilfelle hvor utfordrende?". Undersøkelsen ble gjennomført årlig fra 2012 til 2017, og deretter annet hvert år. Resultatene fra den seneste undersøkelsen forelå i september 2021.
Helsedirektoratet vil takke KS for at de har delt statistikk om kommunenes utfordringer med å rekruttere helsepersonell. Helsedirektoratet står alene ansvarlig for grafisk framstilling og beskrivelse av statistikken i dette notatet.

Yrkesgruppene som er inkludert

Yrkesgruppene som omtales i dette notatet er sykepleiere, leger, psykologer, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunene, samt tannleger i fylkeskommunene. Helsedirektoratet ønsker gjerne at helsesykepleiere og jordmødre inkluderes i undersøkelsen i 2023, og vil undersøke mulighetene for dette med KS.

Antall respondentkommuner og usikkerhet

Antall kommuner som besvarer spørsmålene om rekrutteringsutfordringer i undersøkelsen varierer fra år til år. Det kan tenkes at kommuner som har utfordringer med å rekruttere, i større grad enn andre vil være interessert i å besvare undersøkelsen. I 2021 har drøyt halvpartene av kommunene svart (181 av 356). På det meste har 241 kommuner svart på tidligere undersøkelser, men antall kommuner har som kjent blitt betydelig redusert gjennom kommunereformen (fra 428 kommuner i 2016). Vi har valgt å inkludere både figurer som viser andeler og tabeller som gir informasjon om de absolutte tallene som ligger bak. Vi benytter figurene som viser andeler for å gjøre sammenligning mellom årene lettere, men det relativt lave antall respondenter, variasjonen i antall respondenter og endringer i kommunestrukturen gjør at vi skal være forsiktige med å konkludere for bastant om hver enkelte endring. Mange av enkeltendringene fra ett år til det neste vil være innenfor feilmarginene. Figurene kan likevel benyttes til å se på mer overordnede utviklingstrekk.

Om "Vet ikke"-alternativet

Vi har valgt å inkludere kommuner som har svart "vet ikke", både i figurene som viser relativ fordeling og tabellene som viser absolutte tall. Disse svarene kan i seg selv gi nyttig informasjon. Samtidig er det utfordrende å tolke "vet ikke"-svarene, som er eller har vært ganske utbredt for fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer. Dette kan dreie seg kommuner som ikke har forsøkt å rekruttere disse yrkesgruppene i senere tid. For noen år siden svarte mange kommuner at de ikke visste hvor utfordrende det var å rekruttere psykologer, men i senere år har en større andelen av kommunene hatt en formening om dette. Det har trolig sammenheng med innføringen av lovkravet fra og med 2020 om at kommunene skal ha knyttet til seg psykolog. Dette kan tyde på at "vet ikke" også brukes i betydningen "ikke relevant" eller "vi har ikke hatt behov for å rekruttere i senere tid". I tillegg til at mange kommuner har samarbeid med andre om psykologkompetanse, er det utbredt med fysioterapeuter med driftsavtale.

Oppsummering

Kommunene har størst utfordringer med å rekruttere sykepleiere, etterfulgt av leger. Det er også mange kommuner som har utfordringer med å rekruttere psykologer og vernepleiere. I dette notatet omtales gruppene som det er mest utfordrende å rekruttere først.
Dataene fra KS gir mulighet til å undersøke nærmere hvilke kommuner som opplever rekrutteringsutfordringer. Direktoratet har sett nærmere på statistikken for sykepleiere og leger, ettersom dette er gruppene der det er størst utfordringer.

Sykepleiere

 • 55 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere sykepleiere, mens ytterligere 31 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • Rekrutteringsutfordringene ser ut til å ha blitt mer utbredt ved hver undersøkelse etter 2015.
 • Det er betydelige utfordringer med å rekruttere sykepleiere i kommuner i alle fylker, sentralitetsgrupper og kommunestørrelser (innbyggertall).

Leger

 • 45 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere leger, mens ytterligere 21 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • Rekrutteringsutfordringene ser ut til å ha blitt mer utbredt i de siste to undersøkelsene (2019 og 2021).
 • Det er betydelige utfordringer med å rekruttere leger i kommuner i nesten alle fylker, sentralitetsgrupper og kommunestørrelser (innbyggertall).

Psykologer

 • 33 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere psykologer, mens ytterligere 23 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • Det er nok mange kommuner som i liten grad har rekruttert psykologer før kravet om tilknyttet psykolog ble lovfestet, og det har tidligere vært mange kommuner som har svart "vet ikke" på spørsmålet om psykologer. Det er dermed vanskelig å se et mønster, men antallet og andelen som vurderer at det er utfordrende har økt i de siste to undersøkelsene (2019 og 2021) sammenlignet med årene før, mens antallet og andelen som ikke vet har gått ned. I 2021 har andelen som vurderer det som meget utfordrende sunket sammenlignet med 2019, samtidig som andelen som vurderer det som ganske utfordrende har økt nesten tilsvarende.

Vernepleiere

 • 20 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere vernepleiere, mens ytterligere 34 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • Rekrutteringsutfordringene ser ut til å ha blitt noe mer utbredt i de siste to undersøkelsene (2019 og 2021).

Helsefagarbeidere

 • 2 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere helsefagarbeidere, mens 26 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • Det har i 2021 vært en økning i andelen kommuner som vurderer at det er ganske utfordrende, samtidig som det er en liten nedgang i andelen som vurderer at det er meget utfordrende. Totalt sett er det en noe større andel som vurderer at det enten er ganske eller meget utfordrende.

Ergoterapeuter

 • 3 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere ergoterapeuter, mens 10 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • KS har kartlagt utfordringer med å rekruttere ergoterapeuter i 2017, 2019 og 2021. Det er ingen tydelig utvikling i disse få årene.

Fysioterapeuter

 • 3 prosent av respondentkommunene vurderer at det er "meget utfordrende" å rekruttere fysioterapeuter, mens 10 prosent vurderer at det er "ganske utfordrende".
 • KS har kartlagt utfordringer med å rekruttere fysioterapeuter i 2017, 2019 og 2021. Det er vanskelig å lese noe tydelig mønster basert på disse tre undersøkelsene. Det har vært en liten økning i andelen kommuner som vurderer at det er litt utfordrende, og en omtrent tilsvarende nedgang i andelen som vurderer det som "ikke utfordrende", men dette kan dreie seg om tilfeldigheter.

Tannleger

 • Åtte fylkeskommuner besvarte undersøkelsen i 2021: Én fylkeskommune svarte "vet ikke", én svarte "ikke utfordrende", én svarte "litt utfordrende", tre svarte "ganske utfordrende" og to svarte "meget utfordrende".
 • Tabell 8 oppsummerer vurderingene fra de enkelte fylkeskommunene fra 2012 til 2021.

Sist faglig oppdatert: 12. november 2021