Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Overordnede retningslinjer og strategi for helsetjenestetilbudet nasjonalt og internasjonalt

Norge: I Norge foreligger det ikke nasjonale faglige retningslinjer om endometriose og adenomyose utgitt av Helsedirektoratet. Norsk gynekologisk forenings Veileder i gynekologi gir anbefalinger om utredning, diagnostikk og behandling rettet mot fagmiljøet (12).

Sverige: Svenske helsemyndigheter (Socialstyrelsen) publiserte i 2018 nasjonale retningslinjer for omsorg ved endometriose (13). Formålet med retningslinjene er både å stimulere til bruk av vitenskapelig evaluerte og effektive tiltak på området, og være et grunnlag for å åpne for og gjøre systematiske prioriteringer i helsevesenet. Retningslinjene er først og fremst rettet mot politikere, tjenestemenn og virksomhetsledere. Andre viktige mottakere er helsepersonell. Anbefalingene er tiltenkt å påvirke ressursfordelingen innen helse og helsevesenet på en slik måte at relativt mer ressurser tildeles til høyt prioriterte tilstander og tiltak enn til de som er lavt prioriterte. En viktig del av retningslinjene er Socialstyrelsens indikatorer for oppfølging. Indikatorene er basert på anbefalingene i retningslinjene og diverse aspekter ved god omsorg.

Danmark: Danske helsemyndigheter (Sundhetsstyrelsen) har utarbeidet nasjonale forløpsbeskrivelser for pasienter med endometriose i allmennpraksis, spesialisthelsetjenesten og oppfølgingsfasen (14). Forløpsbeskrivelser er en overordnet beskrivelse av den tverrsektorielle og koordinerte innsatsen mot en gitt målgruppe og skal bidra til å styrke samarbeidet og koordineringen mellom involverte aktører. Som en del av forløpsbeskrivelsene er det beskrevet hvilke faglige kompetanser det er aktuelt å inkludere på ulike tidspunkt i brukerens/pasientens samlede forløp.

Forløpsbeskrivelsene retter seg først og fremst mot ledere med ansvar for planlegging av satsingsområder/prioriteringer og inneholder anbefalinger til hvordan satsingene organiseres med tanke på å skape et sammenhengende og koordinert forløp for bruker/pasient. Andre mottakere er helsepersonell og brukere/pasienter. Forløpsbeskrivelsene for endometriose i allmennpraksis beskriver utredning og kriterier for henvisning til spesialisthelsetjenesten. Forløpet i spesialisthelsetjenesten beskriver diagnostisering, medisinsk- og kirurgisk behandling. I oppfølgingsfasen gis det anbefalinger om videre oppfølging og behandling.

Englandhttps://www.nice.org.uk/guidance/ng73 (15)

Frankrikehttps://www.tellerreport.com/news/2022-01-11-emmanuel-macron-announces-a-national-strategy-to-fight-endometriosis.HJG42R_i2F.html (16)

Siste faglige endring: 20. mars 2024