Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Tilskudd til kommuner fra statsforvaltere

Helsedirektoratet delegerte åtte ordninger til statsforvalterne med et samlet budsjett på 1 191 mill. kr. Utbetaling av disse tilskuddsmidlene skjer gjennom fullmaktsbrev, atskilt fra tilskuddsforvaltningssystemet i Helsedirektoratet. 

Tabell 1‑3 Budsjett og antall tilskuddsordninger fordelt til statsforvaltere

Ordningsnavn

Kapittel

Budsjett

Belastningsfullmakt

Utbetalt fra statsforvalter

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

761

3 400 000

3 400 000

2 887 900

Hjemsendelse og hjemhenting ved alvorlige psykiske lidelser

734

3 042 000

 

3 445 076

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

765

460 265 000

460 260 000

458 857 770

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

762

74 800 000

73 864 000

73 878 560

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd

761

353 000 000

353 000 000

352 116 846

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

761

11 800 000

11 800 000

11 759 509

Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

765

93 500 000

138 059 000

133 096 766

Tilbud til voksne med langvarige og eller sammensatte tjenestebehov

765

191 500 000

139 826 000

137 769 783

Total

734

1 191 307 000

1 180 209 000

1 173 812 209

Blant de åtte delegerte ordningene har Kommunalt rusarbeid størst budsjett med 460 mill. kr. Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd[7] har det nest største budsjett med 353 mill. kr. Hjemsendelse og hjemhenting ved alvorlige psykiske lidelser har en åpen fullmakt siden det er vanskelig å beregne kostnad for antall henvendelser på forhånd. Utenom sistnevnte ordning lyser statsforvalterne ut ordningene slik at kommuner kan søke om tilskudd. Regelverket for mange ordninger oppfordrer også kommuner til å samarbeide med privat, ideell og frivillig sektor.

Utbetalt tilskudd fra statsforvalteren
Figur 1-5 Utbetalt tilskudd fra statsforvalteren

Figur 1-6 viser at 62 prosent av tilskuddsmidlene for delegerte ordninger til statsforvalteren utbetales innen fagområdene Psykisk helse, rus og vold. Et eksempel er Kommunalt rusarbeid hvor formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Innen Omsorgstjenester skal Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Utbetalt tilskudd fra statsforvalteren fordelt på fagområder
Figur 1-6 Utbetalt tilskudd fra statsforvalteren fordelt på fagområder

 

Fotnoter

[7] Navnet på ordningen er endret fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra 2023

Siste faglige endring: 28. august 2023