Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (KOSTRA)

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil framover inngå i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det vil kunne gi oss en bedre mulighet til å følge med utviklingen i tjenestene og tilbudet til gravide, barn og unge. Dessverre vil det gå noe tid før vi kan hente ut all data for å kunne gi informasjon om kapasitetsbehov i tjenesten. Fra september 2022 kan etter planen data for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hentes ut. I dag inneholder KOSTRA-rapporteringene noe informasjon om aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som det kommer fram av tabell 11 og figur 13.

Tilbudet i helsestasjonstjenesten skal omfatte hjemmebesøk til nyfødte, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5 bokstav e. Hjemmebesøket bør gjennomføres av helsesykepleier syv til ti dager etter fødselen. Tabell 11 viser blant annet andelen hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte innen to uker etter hjemkomst i perioden 2015 til 2020. Det var en økende andel i perioden fram til 2019, men en tydelig nedgang i 2020, noe som trolig i stor grad kan tilskrives covid-19-pandemien. Figuren viser utviklingen i absolutte tall. Også undersøkelser ved 2- og 4-årsalder har gått tydelig ned i 2020, både absolutt og relativt, og det har trolig også sammenheng med pandemien. 

Tabell 11. Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier innen to uker etter hjemkomst og andel barn med undersøkelser ved ulike tidspunkter.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte

83,3

87,7

88,6

88,4

90,0

69,9

Undersøkt 8. leveuke

97,1

98,1

99,0

98,8

98,9

98,2

Undersøkt ved 2-års alder

97,7

97,7

97,8

96,3

95,6

89,0

Undersøkt ved 4-års alder

95,6

95,9

97,3

94,7

95,8

90,4

Undersøkt grunnskole 1. trinn

96,2

94,8

89,7

80,8

90,6

90,2

Kilde: SSB. Tabell 11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Figur 13. Hjemmebesøk av helsesykepleiere til nyfødte og undersøkelser ved ulike tidspunkter. 2015-2020..JPG
Figur 13. Hjemmebesøk av helsesykepleiere til nyfødte og undersøkelser ved ulike tidspunkter. 2015-2020.

Kilde: SSB. Tabell 11993. Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller.

Siste faglige endring: 26. november 2021