Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.8Utfordringsbildet

De akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus er i endring i Norge og vi ser de samme trendene i andre land. Befolkningsvekst, lenger levealder og raskt økende andel eldre øker behovet for helsetjenester, inkludert akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

De demografiske endringene stiller oss overfor større utfordringer enn de vi har hatt de foregående tiårene. Økt ressurstilførsel alene er ikke nok til å løse utfordringene. I møte med strammere offentlige budsjetter legger regjeringen vekt på at det må stilles betydelig effektiviseringskrav til offentlig sektor. Dette foreslås gjort gjennom å prioritere strengere, bedre styring, utnytte digitaliseringens muligheter og generelle strukturendringer. En forutsetning for bærekraft i spesialisthelsetjenesten er også at primærhelsetjenesten lykkes i sitt omstillings- og utviklingsarbeid og at samhandlingen mellom kommunene og sykehusene videreutvikles.

For å sikre en bærekraftig utvikling må derfor omstillingstakten økes sammenliknet med tidligere år. Det vil være krevende å få til, og vil stille både tjenesten og det politiske systemet overfor store utfordringer.

Akuttmedisinske tjenester står i en særstilling i forhold til befolkningens opplevelser av trygghet og tilgang på gode helsetjenester når det haster med å få hjelp. Befolkningen har høye forventninger til helsetjenesten og når også behandlingsmulighetene blir flere, vil kostnadene stige i en tid hvor statens økonomiske rammer ikke øker i samme takt som før. Veksten i antall henvendelser til nødnumrene 113 og 116 117 har vært høyere enn befolkningsveksten de siste årene.

Samtidig som det skjer en sentralisering og spesialisering i spesialisthelsetjenesten er flere helsetjenester flyttet ut av sykehusene. og Ny teknologi og behandlingsformer har økt mulighetene for diagnostikk og behandling utenfor sykehus. 

Siste faglige endring: 02. juni 2022