Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utfordringar og risikoar

Sjølv med betydelege framsteg i ytinga til store språkmodellar, kan dei ikkje brukast utan vidare i den norske helse- og omsorgstenesta. Problem som hallusinasjonar, innebygde fordommar og utfordringar med personvernproduksjon av tilsynelatande truverdig feilinformasjon, krev merksemd. Det blir spesielt viktig å forbetre og tilpasse KI-modeller til kulturen og språket som blir brukt i norsk helseteneste, å redusere skjeivheiter/bias i treningsdata og å utvikle robuste metodar for å validere innhald generert av KI, slik at språkmodellar kan brukast trygt og effektivt i helsesektoren.

Kjeldene peiker på fleire spørsmål, utfordringar og bekymringar knytt til språkmodellar, mellom anna:

  1. Utvikling og finjustering av språkmodeller
    Utfordringar knyter seg til tilgang til og kvalitet på treningsdata, datakraft, miljøavtrykk, kostnad, nytte og risiko og validering.
  2. Bruk av språkmodellar
    Det er framleis risiko for at generative språkmodellar hallusinerer og skaper uriktig informasjon. Andre bekymringar knyter seg til kvalitet, skeivheiter (bias), etikk, gjennomsiktigheit, ansvar og kompetanse.
  3. Forvaltning av språkmodellar
    Det er opne spørsmål knytte til korleis språkmodellar forvaltast, om vi treng nasjonal forvaltning, og om det er risiko for maktkonsentrasjon.
Oversikt over utfordringer knyttet til forskjellige faser av utvikling av språkmodeller
Figur 18: Nokre utfordringar og bekymringar ved språkmodellar

Desse problemstillingane er i større grad konkretiserte i vedlegg A.

Siste faglige endring: 15. mai 2024