Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samandrag

Dokumentet gir eit oversyn over bruk og utvikling av store språkmodellar i helse- og omsorgssektoren i Norge. Det beskriv korleis slike modellar kan bidra til forbetra helsetenester, inkludert potensielle fordeler og utfordringar.

Hovudpunkter:

  1. Introduksjon: Prosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" vart starta i 2019 som ein del av nasjonal helse- og sjukehusplan (NHSP 2019-2023), med Helsedirektoratet i leiinga.
  2. Store språkmodellar: Store språkmodellar er statistiske modellar som kan analysere og generere tekst basert på naturleg språk. Dei kan vere generelle eller tilpassa spesifikke fagområde som helse.
  3. Ettertrening og helsefagleg rettleiing: Store språkmodellar kan tilpassast helsefag gjennom ettertrening og rettleiing. Finjustering, instruksjonsjustering, og etisk justering er blant metodane.
  4. Strategiar for ettertrening og rettleiing: Forskjellige tilnærmingar til utvikling av helsefaglege språkmodellar er presenterte, inkludert alternativ som berre inneber helsefagleg rettleiing.
  5. Forvaltning av språkmodellar: Diskusjonen om korleis språkmodellar bør forvaltast i helse- og omsorgssektoren, enten på nasjonalt nivå, regionalt nivå eller gjennom kommersielle aktørar.
  6. Treningsdata: Viktigheten av tilgang til høgkvalitets treningsdata for å sikre gode språkmodellar blir understreka. Dette inkluderer ulike typar helsefaglege tekstar.
  7. Bruksområde: Rapporten skisserer ulike måtar språkmodellar kan bidra til i helse- og omsorgssektoren, som for eksempel i strukturering av journaldata, avgjerdsstøtte, og som utdanningsverktøy.
  8. Utfordringar og risikoar: Potensielle risikoar som personvernbrot, feilinformasjon, og mangel på transparens blir diskutert.
  9. Moglege tiltak: Tiltak for å møte utfordringane og styrke bruken av språkmodellar i sektoren blir føreslått, inkludert kapasitetsbygging og risikoanalyse.

Rapporten avsluttar med å understreke behovet for vidare forsking og utvikling, samt nødvendige vurderingar rundt forvaltning og bruk av språkmodellar i helse- og omsorgssektoren.

 

(Samandraget er skrive av ChatGPT 4 og er uredigert)

Siste faglige endring: 06. mai 2024