Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Bakgrunn

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» (Koordineringsprosjektet) startet opp i siste halvdel av 2019 som en del av arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP 2019-2023). Prosjektets mandat var å hjelpe og veilede helse- og omsorgstjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Koordineringsprosjektets varighet har vært den samme som NHSP (2019-2023) og vil opphøre i sin nåværende form etter 2023.

Ved oppstarten bestod prosjektet av representanter fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Helse Sør-Øst RHF. Øvrige RHF-er ble med fra våren 2020. Helsetilsynet og Kommunesektorens organisasjon (KS) ble med fra høsten 2021 og Folkehelseinstituttet fra våren 2022. Kompetansenettverket, KIN, ble med som observatør fra våren 2022. Helsedirektoratet har ledet arbeidet hele perioden.

Tildelingsbrev

I tildelingsbrevet for 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble etatene bedt om følgende

 • Helsedirektoratet (Hdir):
  ID: TB2023-58 Eieravdeling Helse- og omsorgsdepartementet: Spesialisthelseavdelingen.
  Tverretatlig veiledning om kunstig Intelligens: Helsedirektoratet skal videreføre det nasjonale koordineringsprosjektet for bedre bruk av kunstig intelligens ut 2023. Tverretatlig juridisk veiledning skal prioriteres med sikte på at dette inngår i etatenes faste oppgaver fra 2024. I 2023 skal det prøves ut en utvidelse med veiledning for persontilpasset medisin i tråd med ny nasjonal strategi.
 • Direktoratet for e-helse (E-helse):
  ID: TB2023-06 Nasjonalt koordineringsprosjekt for bedre bruk av kunstig intelligens: Direktoratet for e-helse skal fortsatt delta i det nasjonale koordineringsprosjektet for bedre bruk av kunstig intelligens som ledes av Helsedirektoratet.
 • Statens legemiddelverk (SLV):
  5.11 Kunstig intelligens:
  Legemiddelverket skal delta i arbeidet for bedre bruk av kunstig intelligens som ledes av Helsedirektoratet ut 2023. Det vises til presiseringer i oppdrag i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet. Legemiddelverket skal bidra med tverrfaglig veiledning knyttet til juridiske problemstillinger med sikte på at dette inngår i etatens faste oppgaver fra 2024.
 • Folkehelseinstituttet (FHI):
  GK7: Framleis delta i det nasjonale koordineringsprosjektet for betre bruk av kunstig intelligens (KI) som blir leia av Helsedirektoratet. FHI har ei særleg rolle i å vidareutvikle og formidle arbeidet med metodevurderingar relatert til løysingar med KI.
 • Helsetilsynet (Htil):
  Statens helsetilsyn skal fortsatt delta i det nasjonale koordineringsprosjektet for bedre bruk av kunstig intelligens.

Det nasjonale koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" er ett av over 20 prosjekter opprettet for å følge med på implementeringen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Prosjektet rapporterer i to linjer:

 • Program Nasjonal helse- og sykehusplan i Helsedirektoratet
 • Tverrgående styringsgruppe for prosjektet, se 1.3.1 "Styring og organisering"

Kilder til sluttrapporten

Sluttrapporten utdyper anbefalte tiltak som ble gitt i notat sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 2. juni 2023. For øvrig bygger sluttrapporten på en utførlig statusrapport fra 2022 og øvrige erfaringer, leveranser og diskusjoner i koordineringsprosjektet.

Omorganisering av etatene

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det 11. mai 2023 varslet endringer i den sentrale helseforvaltningen. Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2024.[3]

For etatene som deltar i prosjektet, forventes følgende endringer:

 • Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse: Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slås sammen gjennom en virksomhetsoverdragelse. Deler av folkehelsefeltet flyttes fra FHI til Helsedirektoratet, som rendyrkes med utvidet og mer helhetlig myndighetsansvar med «følge med-funksjoner».
 • Statens legemiddelverk: Miljøet som har ansvar for metodevurderinger av medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket, som vil bli styrket og skifte navn til Direktoratet for medisinske produkter. Ansvaret for blod, celler og vev blir flyttet fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter.
 • Folkehelseinstituttet: FHI rendyrkes som en mer spisset kunnskapsetat med ansvar for kunnskapsoppsummeringer og forskning.[4]

 

Fotnoter

[3] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-organiseringa-av-sentral-helseforvaltning/id2975966/

[4] Notatet fra Helse- og omsorgsdepartementet i september 2023, «Nærmere beskrivelse av endringer i organiseringen av sentral helseforvaltning: ansvar- og oppgavefordeling mellom berørte etater», tydeliggjør oppgavefordeling for metodevurderinger mellom SLV og FHI.

Siste faglige endring: 23. oktober 2023