Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Erfaringer fra helseforetak

Det ble sendt ulike spørreskjema til hver respondentgruppe i helseforetakene. Tre spørsmål om erfaringer vedrørende samhandling var integrert i skjemaet til ungdomsråd og brukerutvalg tilknyttet helseforetakene. Dette var samme spørsmål som ble stilt til de sentrale brukerorganisasjonene (Tabell 4, Kapittel 4.3). Fire spørsmål var integrert i skjemaet til klinikkledere og LMS, og tre av disse til fagdirektør/fagsjef. I tabell 2 gjengis resultatene samlet for ungdomsråd og brukerutvalg. I tabell 3 gjengis resultatene samlet for LMS, klinikkledere og fagdirektør/fagsjef.

 

Tabell 2: Samlet resultatet - ungdomsråd og brukerutvalg i helseforetak. Fordeling svar i antall respondenter. N = 19

Påstand/spørsmål

Helt enig

Litt enig

Verken eller

Litt uenig

Helt uenig

Vet ikke

1. Det er vanskelig å finne informasjon om hva som finnes av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommuner

6

31,5%

6

31,5%

2

10,5%

0

0%

0

0%

5

26,3%

2. Helseforetak og kommuner samarbeider om utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov

1

5,2%

7

36,8%

1

5,2%

2

10,5%

3

15,7%

5

26,3%

3. Samarbeidet mellom helseforetak og kommunale tjenester om oppfølging av personer med behov for frisklivs-, lærings- og mestringstilbud fungerer godt

0

0%

3

15,7%

3

15,7%

2

10,5%

4

21%

7

36,8%

Samlet sett er respondentene fra ungdomsråd og brukerutvalg i stor grad enige i at det er vanskelig å finne informasjon om hva som finnes av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommunen (spørsmål 1). Det ingen klar enighet eller uenighet om hvorvidt Helseforetak og kommuner samarbeider om utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov (spørsmål 2), eller om hvordan samarbeidet om oppfølging av personer med behov for frisklivs-, lærings- og mestringstilbud fungerer (spørsmål 3).​​​​​​​

 

Tabell 3: Samlet resultatet - helseforetak: LMS, fagdirektør/fagsjef og Klinikkledere. N = 71

Påstand/spørsmål

Helt enig

Litt enig

Verken eller

Litt uenig

Helt uenig

Vet ikke

1. Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sikrer at pasienter med behov for lærings- og mestringstilbud får sammenhengende helsetjenester og forløp.

7

9,8%

25

35,2%

12

16,9%

13

18,3%

5

7%

6

8,4 %

2. Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner beskriver oppgavedelingen mellom sykehus og kommuner tydelig slik at ledere og ansatte vet hvem som har ansvar for hva når det gjelder lærings- og mestringstilbud.

4

5,6 %

31

43,6%

6

8,4%

13

18,3%

5

7%

10

14%

3. Det mangler oversikt over hva som finnes av lærings- og mestringstilbud i helseforetaket og kommunen

9

12,6%

32

45%

8

11,2%

12

16,9

7

9,8%

1

1,4 %

4. Vi har prosedyrer som sikrer at det foregår gjensidig kompetanse-utveksling mellom helseforetak og kommuner knyttet til lærings- og mestringstilbud.*

6

9,6%

15

24,1%

9

14,5%

11

17,7%

11

17,7%

6

9,6%

 

 

Totalt 71 respondenter. 
* Fagdirektør/fagsjef har ikke svart på dette. Antall respondenter er 62 på spørsmål 4

Samlet sett går svarene fra respondentene i LMS, fagdirektører og klinikkledere i retning av enighet om  at samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner beskriver oppgavedelingen mellom sykehus og kommuner tydelig, slik at ledere og ansatte vet hvem som har ansvar for hva når det gjelder lærings- og mestringstilbud (spørsmål 2) og at det mangler oversikt over hva som finnes av lærings- og mestringstilbud i helseforetaket og kommunen (spørsmål 3). Det er ingen klar enighet eller uenighet om hvorvidt samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sikrer at pasienter med behov for lærings- og mestringstilbud får sammenhengende helsetjenester og forløp (spørsmål 1). Det er heller ingen klar enighet eller uenighet om hvorvidt helseforetakene har prosedyrer som sikrer at det foregår gjensidig kompetanseutveksling mellom helseforetak og kommuner knyttet til lærings- og mestringstilbud (spørsmål 4).
 

 

Sist faglig oppdatert: 02. februar 2021