Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Metode

Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner.

Helsedirektoratet utviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og deres leverandør Deloitte tre internettbaserte spørreskjema i QuestBack vedrørende erfaringer med samhandling mellom kommuner og helseforetak om lærings- og mestringsvirksomhet. Ett til hver av de tre respondentgruppene (Vedlegg 1-3).  Oppdragsbeskrivelsen, rapporter fra NK-LMH [1],[2] om samhandlingsavtalene mellom helseforetak og kommuner og en kunnskapsoppsummering vedrørende samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet, samt innspill fra prosjektledere for andre oppdrag knyttet til NHSP, ble brukt som grunnlag for spørsmålene. Medlemmer av Helsedirektoratets arbeidsgruppe, Brukerråd og BrukerRop bidro også i planlegging av undersøkelsen, utvalg av respondenter og utvikling av spørsmål.

Spørreskjemaet til helseforetakene bestod av lukkede spørsmål vedrørende erfaringer med samhandling mellom kommuner og helseforetak om lærings- og mestringsvirksomhet. Med utgangpunkt i dette utformet Helsedirektoratet spørsmål til kommuner og et utvalg brukerorganisasjoner. Kommuner og brukerorganisasjoner fikk i tillegg til de lukkede spørsmålene også tre åpne spørsmål om positive og negative erfaringer om samhandling mellom kommuner og helseforetak om lærings- og mestringsvirksomheten, samt forlag til forbedringer. Spørreskjemaet til helseforetakene var i utgangspunktet for omfattende til at det var mulig å stille åpne spørsmål om samhandling til dem[3].

Spørsmål til Helseforetakene ble integrert i et større skjema/kartlegging og sendt som lenke i e-post til klinikkleder, LMS, brukerutvalg, ungdomsråd og fagsjef/fagdirektør (vedlegg 1). Spørreskjema til kommunene ble adressert til helse- og sosialsjef og sendt via postmottak i alle kommuner (vedlegg 2). Spørreskjema til et utvalg brukerorganisasjoner ble sendt til postmottak eller navngitte kontaktpersoner (vedlegg 3).

Undersøkelsen ble sendt de tre gruppene av respondenter og gjennomført samtidig i mai-juni 2020. To personer gjennomgikk uavhengig av hverandre svar på de åpne spørsmålene og kategoriserte disse. De vurderte deretter kategoriseringen og oppsett av resultatene i felleskap. Prosjektets arbeidsgruppe og brukerrepresentanter har også bidratt i ferdigstilling av rapporten.

Undersøkelsen er en av flere undersøkelser i et forprosjekt med begrensede rammer og ressurser. Smittevernrestriksjoner og press på helsetjenesten i forbindelse med Covid-19 satte også begrensninger for omfanget av undersøkelsen og respondentenes kapasitet til å delta. 

Sist faglig oppdatert: 02. februar 2021