Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Oppdrag

Tillegg nr. 45 til Tildelingsbrev 2019 – nye oppdrag og oppfølging av RNB-2019.

Helsedirektoratet skal som en forberedelse til innføring av bedre rutiner for avklaring av hjelpebehov hos barn og unge beskrive mulige samarbeidsformer mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Formålet er:

  • Å sikre barn, unge og familier med psykiske problemer/lidelser rask og riktig helsehjelp på riktig nivå.
  • At henvisningene er så godt avklart i samarbeid mellom nivåene at avslag i BUP normalt ikke forekommer.

Det legges til grunn at Helsedirektoratet skal ta utgangspunkt i og beskrive modeller som i dag praktiseres, men også vurdere om det er behov for å foreslå andre modeller.

Helsedirektoratet skal i arbeidet vurdere hvordan dagens styringssignaler og virkemidler best kan innrettes slik at de stimulerer til mer dialog og understøtter målene for tjenestene, herunder om det foreligger formelle eller praktiske hindringer for å etablere hensiktsmessige arbeidsformer i tilknytning til henvisning.

Direktoratet bes også vurdere hvordan "avslag" som følge av enighet om kommunalt tilbud fremfor BUP bør registreres i NPR.

Arbeidet skal sees i sammenheng med pakkeforløp for barn og unges psykiske helse. KS, brukerorganisasjonene og RHF forutsettes invitert med i arbeidet. Helsedirektoratet bes vurdere hvordan tiltaket kan evalueres.

Siste faglige endring: 22. april 2021