Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Helsedirektoratets arbeidsprosess

For å utarbeide rapporten har Helsedirektoratet etablert en arbeidsgruppe med følgende deltakere:

 • Mental Helse Ungdom
 • Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Norsk psykologforening
 • Utdanningsdirektoratet (ikke svart på henvendelser)
 • KS
 • Norsk sykepleierforbund (Landsforeningen for helsesykepleiere) (ikke deltatt i møter)
 • Den norske legeforening (Norsk forening for allmennmedisin) og Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF)
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Midt RHF
 • Helse Vest RHF

Fra Helsedirektoratet har flere avdelinger bidratt til rapporten.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) har presentert ulike samarbeidsmodeller fra egne regioner. I tillegg har Helsedirektoratet innhentet Helse Sør-Øst sine erfaringer med henvisninger i forbindelse med deres BUP-prosjekt.

Helsedirektoratet beskriver i vedlagte rapport modeller med fokus på gode pasientforløp gjennom tydelig ansvars- og oppgaveavklaring og samarbeid mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Anbefalingene i rapporten er rettet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som svar på oppdrag fra departementet, og er ikke normerende anbefalinger fra Helsedirektoratet for implementering i helse- og omsorgstjenestene.

Siste faglige endring: 22. april 2021