Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Nedstengningen i forbindelse med covid-19 pandemien 12.mars 2020 hadde store konsekvenser for rehabiliteringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten. Smittevernhensyn og endrede prioriteringer gjorde at aktiviteten på rehabiliteringsområdet derfor lå vesentlig lavere i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. I denne perioden ble særlig elektiv virksomhet sterkt redusert med bakgrunn i prioriteringsnotatet fra Helsedirektoratet. Samtidig ble det også i de første 8 ukene i pandemien i Norge, observert en påfallende nedgang i antall innleggelser ved norske sykehus med akutt kardiovaskulære tilstander som for eksempel akutt hjerneslag.

I denne rapporten beskrives endringer i omfanget av rehabiliteringsaktivitet i sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i 2020, sammenlignet med 2019. Aktivitet som inngår er fra og med 1. mars til og med 31. august begge år.

Tallene viser at  fra 2019 til 2020 var reduksjonen i rehabiliteringsaktivitet større i sykehus enn ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Nedgangen var særlig stor for rehabilitering gjennomført som dag- og poliklinisk behandling i sykehus. Det var også en tydelig reduksjon i antall døgnopphold der pasienten mottok primær behandling i sykehus. Ved de private institusjonene var reduksjonen i antall innleggelser mer tydelig enn nedgangen i antall kontakter gjennomført som dagbehandling og/eller på poliklinikkene. Dag- og poliklinisk aktivitet ved de private institusjonene var noe redusert først i perioden, mens nivået  fra og med juni til og med august var tilnærmet likt som i 2020 som året før.  

For de fleste typer av rehabilitering var aktiviteten ikke uventet særlig lav i månedene mars og april, sammenlignet med året før. Vi ser også at variasjonen mellom regionene var stor, en variasjon som ikke nødvendigvis avspeiles i graden av smittetrykk hver enkelt region opplevde i denne perioden. Helse Nord hadde sterkest reduksjon i aktivitet i sykehus, mens Helse Vest hadde sterkest reduksjon i aktivitet ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Data kommer fra Norsk pasientregister (NPR). Notatet inneholder informasjon om rehabilitering som skjer i regi av de regionale helseforetakene eller ved de private rehabiliteringsinstitusjonene.

I sykehusene skilles det mellom primær døgnrehabilitering, sekundær døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering. Primær døgnrehabilitering vil si at det er rehabiliteringen som er hovedårsak til innleggelsen. Her skilles det videre mellom primær kompleks og primær enkel avhengig av grad av kompleksitet. Sekundær døgnrehabilitering vil si at pasienten mottar rehabilitering ved siden av medisinsk behandling eller i direkte forlengelse av behandling for hovedårsaken til innleggelsen. Dag- og poliklinisk rehabilitering er rehabilitering hvor pasienten ikke er innlagt, men ofte møter opp til en serie med behandlinger. Disse behandlingsseriene kan skje både individuelt og i grupper.

Siste faglige endring: 27. april 2021