Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Regler om markedsføring

De generelle reglene om markedsføring følger av lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Loven regulerer markedsføring av varer og tjenester og virksomheters avtalevilkår overfor forbrukere. Loven forbyr blant annet villedende markedsføring og markedsføring som ikke er tilstrekkelig veiledende. Loven forbyr også bruk av urimelige avtalevilkår.

Loven gjelder for handlinger og vilkår som er rettet mot forbrukere i Norge. Loven er generell og gjelder med mindre annet er bestemt i annen lovgivning. Loven gjennomfører ulike rettsakter fra EU, blant annet direktivet om urimelig handelspraksis. Eventuelle restriksjoner på markedsføring, for eksempel forbud mot konkrete påstander om en type produkter, må vurderes opp mot EØS-avtalen og reglene om det frie varebyttet.

Markedsføringsloven gjelder all markedsføring av produkter og tjenester til forbrukere, og regulerer derfor også markedsføring av genetiske tester utenfor helsetjenesten.

I 2012 vurderte Forbrukerombudet en annonse for gentester fra et Kypros-registrert firma med tittelen "Nå lanseres alle de nye gentestene på norsk – Alle engler bør gentestes", og et bilde av et lite barn med englevinger. Flere prediktive tester (bl.a. Alzheimer, brystkreft (BRCA) og depresjon) var omtalt i annonsen. Forbrukerombudet kom til at markedsføringen var urimelig og dermed forbudt etter markedsføringsloven § 6 som forbyr urimelig handelspraksis. En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske adferd, slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet. Forbrukerombudet viste blant annet til at markedsføringen spilte på foreldres frykt for sine barns fremtidige sykdom, og ombudet mente markedsføringen ga et ensidig inntrykk av at det kun er fordeler ved å genteste barn. Ombudet viste også til forbudet mot å teste barn under 16 år i bioteknologiloven § 5-7. Ombudet påpekte videre at markedsføringen kunne anses som villedende, men konkluderte ikke i dette spørsmålet.

Dersom helsepersonell markedsfører genetiske undersøkelser, gjelder helsepersonelloven. Det følger av helsepersonelloven § 13 at markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Dersom tilbydere av helsetjenester markedsfører genetiske tester, må dette kravet være oppfylt. Departementet kan gi nærmere regler om markedsføring i forskrift.

Det er også regler om markedsføring i regelverket for medisinsk utstyr. Etter IVDR artikkel 7 er det ikke tillatt å villede pasienter eller brukere av in vitro-diagnostisk utstyr med hensyn til utstyrets ytelse, for eksempel ved å skape et falskt inntrykk av utstyrets egenskaper.

Siste faglige endring: 02. juli 2024