Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Resultater fra pilotenes sluttrapporter

Nedenfor presenteres pilotdistriktenes egne oppsummeringer av resultatene for de syv målområdene i prosjektet, se sluttrapportene i vedlegg 1 og 2.

Tilgjengelighet av lege i tjenesten og et bedre tilbud til pasientene

Romsdalsregionen

Molde interkommunale legevakt med legevaktsentral oppfyller målkravet til at befolkningen i hele distriktet har tilgang til forsvarlige akuttmedisinske tjenester gjennom hele døgnet og innen forventet tid. Satellittene benyttes til henvendelser med grønn hastegrad og avklaring og forbehandling av gule henvendelser. Implementerte videoløsninger, både stasjonære videokonsultasjoner på satellittlegevakten, mobil løsning til pasienter og elektronisk likskue. De har også etablert bedre rutiner med spesialisthelsetjenesten. To leger i vakt, hvorav en er tilgjengelig som LVS-rådgiver på telefon, på mobil og stasjonær videoløsning, og den andre for sykebesøk og utrykning. Bakvakt for ikke vakt-kompetente leger. Lokal lege i vakt 2-3 timer daglig for pasientene lengst unna Molde på nivå 2 i Sunndal og Rauma kommuner. Etablert bedre rutiner for samarbeid med ambulansetjenesten via Nødnett og mobiltelefon, både ved akutte oppdrag og når det trengs bistand til å avklare henvendelser med gul hastegrad.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt ble etablert i 2009 etter mange år med store rekrutteringsutfordringer av fastleger til både legekontor og legevakt. Ved etablering av legevaktsatellittene er pasientene fornøyde med å ha fått tilbake et lokalt legevakttilbud, noe som bekreftes av pasienttilfredshetsundersøkelsen i prosjektperioden. Pasienter som har behov for hjemme-konsultasjon får tilbud om hjemmebesøk av sykepleier med lege på video. Sykepleier rykker også ut til pasienter ved røde responser i 4 av 5 kommuner.

Denne ordningen har bidratt til å stabilisere bemanning av leger i distriktet og de fleste fastlegestillingene er besatt i regionen i dag. Legevaktsatellittene er helintegrert i det akuttmedisinske tilbudet i distriktet, og viktig for å beholde fordelene som den interkommunale organiseringen har bidratt til. Bremanger kommune har organisert legevakt på nivå 2 og har etablert et tilbud med satellittsykepleiere og videokonsultasjon med lege for sine pasienter.

Kvalitet, kompetanse og kapasitet for operatører på legevaktsentralene

Romsdalsregionen

Bemanningen på LVS er i samsvar med NKLM sine anbefalinger og akuttmedisinforskriftens krav til legevaktsentraler er oppfylt på alle punkter.

Til sammen er det ca. 28 ansatte (8 årsverk), og alle oppfyller kompetansekravene, både med hensyn til utdannelse og akuttmedisinkurs. I henhold til prosjektoppdraget er en lege tilgjengelig hele døgnet, som rådgiver for legevaktsentralen og for alle kommunale helseressurser i storlegevaktdistriktet.

Alle LVS-operatører gjennomgår et systematisk lokalt opplæringsprogram, som omfatter rutiner og kvalitetssystem, bruk av mobil videoløsning og triage ved hjelp av «Legevaktindeks», samt håndtering av henvendelser fra nivå 2 og 3. Det benyttes gjennomgang av lydlogg, både som kompetansebygging og ved klagesaker.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Legevaktsentralen i Førde ved SYS IKL har en stabil bemanning med erfarne operatører, som har gjennomført opplæring etter gjeldende forskrift og lokal kompetanseplan. Legevaktoperatørene kjenner distriktet godt, er erfarne i triage og til å selektere pasienter til satellitt eller sentral legevakt. Ved behov for rådføring med lege, er det alltid to leger til stede ved legevakten, og minst en av disse har selvstendig vaktkompetanse.

Bedret rekruttering til og utnyttelse av kommunens vaktressurser

Romsdalsregionen

Ved etablering av Molde interkommunale legevakt er vaktbelastning redusert på hver enkelt lege og det er enklere å iverksette kompenserende tiltak for å redusere fastlegenes vaktbelastning. Det er stor tilfredshet i legekorpset ved å være to leger på vakt (den ene har hjemmeberedskap med 45 min tilkallingstid deler av døgnet), som er tilgjengelig for rådgivning for legevaktsentralen og helsepersonell i kommunene. Det er fortsatt rekrutteringsutfordringer og ved pilotprosjektets slutt har kommunene varierende legedekning, noen har ubesatt hjemler og alle kommunene har leger med vaktfritak.

Omtrent 75 sykepleiere fra den kommunale helsetjenesten er nå engasjert i legevaktarbeid på satellittlegevakten. Fokus på akuttmedisin, legevaktmedisin og bruk av videoløsninger i pasientbehandlingen har gitt et betydelig kompetanseløft. Piloten har styrket arbeidet med å bygge en mer enhetlig helsetjeneste i regionen. Mange sykepleiere har gitt uttrykk for at de kjenner seg medisinsk faglig tryggere i akutte situasjoner.

Det er sykepleiermangel i distriktet. Pilotprosjektet har bidratt til bedre utnyttelse av sykepleierressursene. Kompetanseheving i legevaktarbeid er svært nyttige også i andre deler av helsetjenesten, spesielt i forhold til akutte tilstander hos eldre. Alle får opplæringen ISBAR, måling av vitale parametre, NEWS2-score, enkelt laboratoriearbeid, inkludert EKG-måling, samt elektronisk likskue og helsefaglig samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Legevaktarbeid virker rekrutterende på nyutdannede sykepleiere og mange av de erfarne sykepleierne setter pris på de nye utfordringene. Til tross for dette er det mangel på sykepleieressurser i distriktet, og i prosjektet har legevaktsatellittarbeidet blitt enda en oppgave kommunene må løse. Hyppig vikarbruk av sykepleiere i noen kommuner har medført stort behov for opplæring i prosjektet. Flere av satellittkommuene har løst det med å integrere satellittoppgavene i den daglige driften til sykepleierne.

Fagutvikling og oppfølging i legevaktdistriktet

Romsdalsregionen

I tillegg til det akuttmedisinske og allmennmedisinske kompetanseløftet som piloten og videosatellittene har bidratt til blant sykepleierne, er faglige og praktiske rutiner og prosedyrer implementert sammen med et treningsprogram for å opprettholde kompetansen i distriktet. Det har gitt bedre samhandling innenfor den samlede kommunale helsetjenesten og i akuttkjeden. Oppfølging både av administrativt og faglige problemstillinger skjer gjennom faste møtepunkter og etablerte samhandlingsfora i legevaktdistriktet, som medfører en oppgradering av kompetansen.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Sunnfjord og Ytre Sogn Fagutvikling og kompetanseheving har vært bærebjelken i prosjektet. Hovedfokus har vært basale akuttmedisinske ferdigheter, rolleforståing og samhandling med andre legevakt- og ambulanseressurser. Legevaktpiloten har gitt et kompetanseløft til kommunene, og trening har økt kompetansen hos omsorgspersonellet, brannetat, akuttgrupper og ambulanse. Regelmessig akuttmedisinsk teamtrening etter BEST-modellen er innført og samhandling i den akuttmedisinske kjeden har hatt stort fokus ved legevaktsatellittene. 

Utnyttelse av telemedisinske løsninger, radiosamband og digital kommunikasjon

Romsdalsregionen

MIKL bruker stasjonært videoutstyr under satellittkonsultasjonene. Satellittlegevakten har en stor skjerm, og legen har en mindre touchskjerm på skrivebordet sitt. I tillegg benyttes legevaktsentralenes mobile videoløsning Hjelp 116117 ved elektronisk likskue ved forventede dødsfall på omsorgssenter. Ingen av sykepleierne på satelittene har utrykningsplikt ved akutte hendelser. De benytter nødnettradioen som alarm for egen sikkerhet.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Det er opprettet sikre virtuelle videorom for telekommunikasjon. Det brukes store videoskjermer med god lyd- og bildekvalitet, som er enkle og pålitelig i bruk. I tillegg brukes mobile videoløsninger via smarttelefon eller nettbrett når sykepleier er ute hos pasienten. Satellittsykepleierne bruker nødnettradio og kalles ut fra AMK i samme talegruppe som ambulanse og lege ved røde responser. Det er laget treningsopplegg, som sørger for at sykepleierne er trygge på bruk av kommunikasjonsutstyr. De bruker også journalsystemet i SYS IKL, slik at notater er tilgjengelig for behandlende legevaktslege ved legevaktsentralen.

Samarbeidsavtaler og ledelsesforankring

Romsdalsregionen

Det er inngått samarbeidsavtaler, både i forhold til alle kommunene i den interkommunale legevakten, helseforetaket og beredskapsferjer i legevaktdistriktet. Legevaktens ledelse, fagsykepleier på legevaktsatellittene og avdelingsleder for akuttmottak/LVS ved sykehuset har jevnlige samarbeidsmøter og løpende dialog. Legevaktledelsen møter regelmessig i Helsefellesskapets Fagutvalg for den akuttmedisinske kjede, som utvikler strategi og handlingsplaner for 4 år av gangen. De deltar også i Samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk drift i Helse Møre og Romsdal som er et klinisk samhandlingsutvalg for alle legevakter, akuttmottak, ambulansetjenesten og AMK. Dette har gitt god forankring til den øvrige akuttmedisinske tjeneste i Helse Møre og Romsdal.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Samarbeid med omliggende kommuner og Helse Førde er tett og har korte linjer for dialog. Avtaler gjeldende for legevaktpiloten er nedfelt i samarbeidskapitlene i Helsefelleskapet. Det er skriftlige avtaler mellom SYS IKL og alle kommunene i piloten. Det er etablert skriftlige prosedyrer for kritiske samarbeidspunkt for enhetene i den akuttmedisinske kjede.

Tjenestens fremtidige bærekraft

Romsdalsregionen

I løpet av perioden Molde interkommunale legevakt har vært i drift, har det på tross av pandemien, blitt høstet viktige erfaringer og det er laget en god struktur for samhandlingen. Romsdalsregionen mener at ordningen med de 3 legevaktnivåene i distriktet er en bærekraftig løsning for Molde interkommunale legevakt og at ordningen sikrer forsvarlige legevakttjenester i distriktet. I kvalitets- og avvikssystemet er det ikke registrert avvik eller uheldige hendelser som tyder på at beredskapen er svekket. Det er også gjennomført en evaluering hos fastlegene i satellittkommunene. Den viste at 10 av 13 fastleger mente at behandlingen pasientene får av Molde-legene og på satellittlegevakten var like god på som på lokal legevakt.

Etter prosjektslutt besluttet kommunene i Molde interkommunale legevakt å sette ordningen i ordinær drift 1. juni 2022.

Sunnfjord og Ytre Sogn

Tjenestetilbudet er hevet med god kvalitet, der legevakttilbudet nå er nærmere pasienten med trygge sykepleiere og god kvalitet på videokommunikasjonen mellom pasient, sykepleier og lege. Tilbudet ved røde responser er styrket ved at sykepleiere på noen av satelittene rykker ut og gir akutt helsehjelp mens andre ressurser, som ambulanse og luftambulanse, er underveis.

Kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom trening bidrar til integrert bruk av utstyr og prosedyrer i annen daglig drift. Bruk av video når hjemmesykepleier er hos pasient og skal konferere med lege gir også et betydelig kvalitetsløft i behandling og pasientsikkerhet. Det sparer også pasienten for unødvendig transport til og fra legevakt og reduserer forbruk av ambulanser og drosjer.

Det planlegges for videre drift etter prosjektperioden. Kommunene har ulike modeller for framtidig ordning. Etter prosjektperioden vil SYS IKL fortsatt ha en koordinerende rolle mot legevaktsatellittene. Legevaktsatellittarbeidet må innlemmes i normal drift dersom en skal kunne videreføre ordninga. En må regne med ekstrakostnader for kommuner med legevaktsatellitt.

Fastlege- og legevakttjeneste må sees i sammenheng og det interkommunale legevaktsamarbeidet har bidratt til å stabilisere legeressursene i distriktet. Samtidig har legevaktpiloten økt legevakttilbudet og gitt bedre samarbeid mellom de kommunale tjenestene, som har redusert utfordringer med lange avstander og grisgrendt befolkning. Sammen har det hevet kvaliteten på tjenesten.

Siste faglige endring: 31. mars 2023