Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Aktivitet, kompletthet og kvalitet i personskadedata for deltakende enheter

Kompletthet og kvalitet i personskadedata fra deltakende enheter i 2022 bærer preg av at dette var oppstartsåret til prosjektet. Ved mange av enhetene ble skadekoordinator ansatt først på høsten. Skadekoordinator har prioritert kartlegging av rutiner for skaderegistrering ved sine enheter den første tiden etter ansettelse da dette skal gi grunnlag for det påfølgende forbedringsarbeidet.

Nedenfor blir det presentert en oversikt over kompletthet og innholdet i enkelte av attributtene, med fokus på veitrafikkulykker, som rapporteres fra enhetene gjennom FMDS til NPR.  

Data fra spesialisthelsetjenesten kobles sammen med ordinær rapportering av aktivitetsdata fra alle sykehus i Norge. Dette gjelder ikke for de kommunale legevaktene per dags dato. Når tabeller med kun veitrafikkulykker skal vises må en huske at disse finner man kun i FMDS mens hoveddiagnoser finner man kun i ordinær rapportering.

Ved sammenkobling av enheter med i Fyrtårnprosjektet, er det 55,3 prosent som mangler rapportering i FMDS.  Det må man ha med seg når tabellene 22, 23 og 24 samt figurene 8 og 9 ses på.

I tabell 21 a og b vises nivået på rapporterende enheter der en skadekoordinator er ansatt i 20 prosent stilling. Ved Haukeland universitetssjukehus har det blitt ansatt to skadekoordinatorer, hvor den ene stillingen er lagt til skadepoliklinikken som ligger i Bergen helsehus, Oslo universitetssykehus HF har også ansatt to skadekoordinatorer og ved St. Olavs hospital HF har skadekoordinator hele helseforetaket som ansvarsområdet.

Tabell 21a: Rapporterende enheter i spesialisthelsetjenesten i Fyrtårnprosjektet. 2022

Helseforetak

Rapporterende enhet

Antall skader
Aktivitets data

Antall skader
FMDS

Andel skader
%
FMDS

Helse Bergen HF

Haukeland universitetssjukehus skadepoliklinikk – Bergen helsehus

29 958

740

2,5

 

Haukeland universitetssjukehus

7 660

1 616

21,1

St. Olavs hospital HF

St. Olavs hospital HF

14 681

6 699

45,6

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN Harstad

3 629

823

22,7

 

UNN Tromsø

5 545

749

13,5

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset i Elverum

8 378

4 923

58,8

 

Sykehuset i Hamar

812

197

24,3

 

Sykehuset i Lillehammer

6 725

2 217

33,0

Sørlandet sykehus HF

Kristiansand sykehus

9 491

651

6,9

Sykehuset i Vestfold HF

Tønsberg sykehus

11 078

6 411

57,9

Oslo universitetssykehus HF

OUS Skadelegevakten

61 529

66 158

107,5

 

OUS Ullevål

5 888

1 470

25,0

Totalt

 

165 374

92 654

56,0

Tabell 21b: Rapporterende kommunale enheter i Fyrtårnprosjektet. 2022

Kommune

Rapporterende enhet

Antall skader
Aktivitets data

Antall skader
FMDS

Andel skader
%
FMDS

Bergen kommune

Bergen legevakt*

-

-

-

Trondheim kommune

Trondheim interkommunale legevakt**

-

275

-

Tromsø kommune

Tromsø kommunale legevakt*

-

-

-

Kristiansand kommune

Kristiansand legevakt*

-

-

-

Tønsberg kommune

Tønsbergregionen legevakt*

-

-

-

Hamar kommune

Hedmarken Interkommunale legevakt*

-

-

-

Lillehammer kommune

Lillehammer interkommunale legevakt*

-

-

-

Totalt

 

-

275

-

*Ikke rapportert FMDS **Er ikke spesialisthelsetjeneste og blir derfor ikke rapportert i somatiske aktivitetsdata.

I tabell 21 b ser vi at omtrent alle kommunale legevakter sliter med å få rapportert. Den viktigste årsaken er mangel på pasientadministrativt system som kan rapportere til Helsedirektoratet.

Tabell 22: Antall skader fordelt på alvorlighetsgrad ved veitrafikkulykker. 2022

Alvorlighetsgrad

%

Antall

Liten (AIS 1)

72,1

3 394

Moderat (AIS 2)

20,9

986

Alvorlig skade (AIS 3+)

3,8

177

Ukjent

3,2

153

Totalt

100

4 710

Et av prosjektets målsettinger er å gi en god kartlegging av alvorlige skader som følge av veitrafikkulykker. I tabell 22 ser vi at antallet alvorlige veitrafikkulykker som er rapportert i FMDS er 4 693 i 2022, hvor nesten 4 prosent er vurdert som alvorlige (AIS3+).

Antall skader fordelt på fremkomstmiddel ved veitrafikkulykker
Figur 8: Antall skader fordelt på fremkomstmiddel ved veitrafikkulykker

Figur 8 viser at sykkel og personbil/varebil er de mest utbredte fremkomstmidlene for veitrafikkulykkene.

Tabell 23: Antall skader fordelt på arbeidsgivers bransje ved veitrafikkulykker der det er registrert "Inntektsgivende arbeid". 2022

Arbeidsgivers bransje

%

Antall

Transport

36,5

76

Helse og sosial

14,4

30

Bygge- og anleggsvirksomhet

6,7

14

Industri

3,8

8

Jordbruk, skogbruk og fiske

1,4

3

Annen bransje

34,6

72

Ukjent bransje

2,4

5

Totalt

100

208

Tabell 23 viser at "Transport" er den vanligste bransjen ved veitrafikkulykker der det er registrert "Inntektsgivende arbeid". "Annen bransje" utgjør den nest største andelen.

Antall skader fordelt på aldersgrupper ved veitrafikkulykker
Figur 9: Antall skader fordelt på aldersgrupper ved veitrafikkulykker

I figur 9 fremgår at det er de yngste aldersgruppene som har flest skader på grunn av veitrafikkulykker.

Tabell 24: De 10 mest rapporterte skadene med ICD-10 diagnose ved veitrafikkulykker. 2022

ICD-10 diagnoser

%

Antall

S06 Intrakraniell skade

6,8

321

S52 Brudd i underarm

5,7

270

S42 Brudd i skulder og overarm

3,4

159

S01 Åpent sår i hode (caput)

3,3

157

S13 Dislokasjon, forstuing og forstrekking av ledd og leddbånd i halsregionen

3,2

150

S80 Overflateskade på kne og legg

2,9

138

S62 Brudd i håndledds- og håndregionen

2,8

130

S00 Overflateskade på hode (caput)

2,7

127

S22 Brudd i ribben (costa), brystben (sternum) og torakalkolumna

2,6

121

S60 Overflateskade på håndledd og hånd

2,5

120

I tabell 24 vises de 10 mest registrerte hoveddiagnosene fra den ordinære rapporteringen til NPR koblet mot trafikkulykker som er innrapportert i FMDS. De to vanligste diagnosene var intrakraniell skade og brudd i underarm.

Kvaliteten på FMDS fra enhetene i Fyrtårnprosjektet for 2022 har på grunn av lav innrapportering ikke vært en prioritering i arbeid med årsrapporten for 2022. Informasjon om kvalitet for alle rapporterende enheter kommer frem i kapittel 4.

Siste faglige endring: 31. mars 2023