Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Personellutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste

I denne rapporten brukes variablene årsverk og sysselsatte. SSB definerer avtalte årsverk som summen av alle heltidsjobber og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber,  og det er ingen begrensing på antallet arbeidsforhold per person[1]. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at statistikken kun inkluderer avtalte årsverk, slik at merarbeid og overtid ikke inngår i beregningen av årsverk. Sysselsatte er summen av alle personer som har utført inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i referanseuken[2]. Når antall sysselsatte telles, telles kun hovedarbeidsforhold. Dette medfører at hver person kun telles en gang, og at personer med sitt hovedarbeidsforhold utenfor kommunale tjenester, men med et biarbeidsforhold i kommunale helse- og omsorgstjenester, ikke telles som sysselsatt i denne statistikken.

Tallet for sysselsatte er betydelig høyere enn antall årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester. Spriket mellom dem indikerer at det er mange ansatte i deltidsstillinger. Dette spriket er ulikt mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Som figur 1 viser, er differansen mellom sysselsatte og årsverk mindre i spesialisthelsetjenesten, noe som bekrefter potensialet for flere heltidsstillinger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Figur 1: Årsverk og sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste, 2016-2020
Kilde: Spesialbestilte data fra SSB og statistikkbanken til SSB (tabell 09547)
Tabell 1: Årsverk og sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 2016-2020

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Endring i %

2019-2020

Sykepleier u/ videreutdanning

Årsverk

28478

29686

30268

31097

31690

1,9 %

Sysselsatte

33080

34220

34594

35258

35640

1,1 %

Helsesykepleier

Årsverk

2944

3066

3179

3287

3355

2,1 %

Sysselsatte

3337

3433

3540

3623

3691

1,9 %

Jordmor

Årsverk

517

558

611

655

681

4,1 %

Sysselsatte

593

651

695

723

752

4,0 %

Sykepleier med videreutdanning eksl. jordmor/helsespl

Årsverk

5399

5642

5872

6001

6132

2,2 %

Sysselsatte

5974

6226

6484

6606

6709

1,6 %

Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider

Årsverk

47030

48062

48267

49587

50099

1,0 %

Sysselsatte

62811

63626

63452

64039

64202

0,3 %

Pleiemedhjelper/ pleieassistent (mm) m/annen helseutdanning

Årsverk

4737

5178

5982

6419

6754

5,2 %

Sysselsatte

7858

8449

9449

9793

10300

5,2 %

Miljøterapeut, psyk. miljøterapeut, pedagog (mm)

Årsverk

4377

4636

5058

5407

5744

6,2 %

Sysselsatte

5889

6156

6654

6972

7406

6,2 %

Aktivitør

Årsverk

1188

1161

1068

992

903

-9,0 %

Sysselsatte

1524

1474

1366

1264

1153

-8,8 %

Barne- og ungdomsarbeider

Årsverk

1126

1262

1334

1472

1621

10,2 %

Sysselsatte

1542

1652

1724

1882

2047

8,8 %

Barnevernspedagog

Årsverk

942

969

1071

1185

1236

4,2 %

Sysselsatte

1099

1114

1201

1327

1384

4,3 %

Sosionom

Årsverk

1445

1595

1732

1919

2047

6,6 %

Sysselsatte

1657

1790

1950

2157

2285

5,9 %

Vernepleier

Årsverk

8263

8689

9066

9418

9813

4,2 %

Sysselsatte

8966

9380

9713

10076

10464

3,9 %

Ergoterapeut

Årsverk

2046

2221

2341

2436

2496

2,5 %

Sysselsatte

2245

2415

2531

2629

2682

2,0 %

Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning

Årsverk

33853

34649

35764

36353

36448

0,3 %

Sysselsatte

65837

66368

67551

66854

66702

-0,2 %

Administrativt personell

Årsverk

2006

1945

1940

1903

1862

-2,2 %

Sysselsatte

2551

2361

2388

2343

2271

-3,1 %

Helsesekretær

Årsverk

2588

2641

2653

2647

2715

2,6 %

Sysselsatte

3161

3196

3219

3179

3226

1,5 %

Servicefunksjoner

Årsverk

4487

4499

4531

4495

4433

-1,4 %

Sysselsatte

6379

6246

6260

6155

6029

-2,0 %

Leger

Årsverk

5585

5823

5963

6094

6193

1,6 %

Sysselsatte

-

-

-

-

-

-

Fysioterapeuter

Årsverk

4806

4966

5039

5115

5163

0,9 %

Sysselsatte

-

-

-

-

-

-

Totalt antall årsverk

161 816

167 247

171 738

176 481

179 384

1,6 %

Antall sysselsatte ekskludert leger og fysioterapeuter

214 503

218 757

222 771

224 880

226 943

0,9 %

Kilde: Spesialbestilte data fra SSB og statistikkbanken til SSB (tabell 11996, 11995, 03807 og 03808) 

Merknad til tabell: tall for årsverk inkluderer lange fravær.

Siste faglige endring: 13. desember 2021