Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

I denne rapporten presenteres statistikk for personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i planperioden til Kompetanseløft 2020, fra 2016 til 2020, men med 2011 som referanse innledningsvis. Fra og med 2015 har SSB brukt a-ordningen som nytt datagrunnlag til å utarbeide statistikk om lønnsmottakere og ny metode for å beregne arbeidstid. Dette påvirker sammenlignbarheten for tallene knyttet til årsverk og sysselsatte i perioden før og etter 2015. For mer utfyllende omtale av dette og dets konsekvenser viser vi til Årsrapport 2019 for Kompetanseløft 2020 og informasjon fra SSB[1],[2],[3].

Rapportene Årsrapport for Kompetanseløft 2020 for 2020 - Avsluttende oppsummering for planperioden og Utfordringsbildet og mulighetsrommet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må sees i sammenheng med denne og de publiseres samtidig.

Data som brukes i rapporten, er primært spesialbestilte data levert av Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikk er også hentet fra SSBs statistikkbank, Utdanningsdirektoratets nettsider, Database for høyere utdanning, Helsepersonellregistret, Fastlegeregisteret og SINTEF sin årlige kartlegging av blant annet stillinger og årsverk i kommunenes psykisk helse- og rusarbeid. Personellstatistikken som presenteres er på nasjonalt nivå. Tall på kommunenivå er tilgjengelig på Ressursportal.no.

De ulike deltjenestenes definisjon i denne rapporten er definert ut fra KOSTRA funksjon/deltjeneste[4]:

Deltjeneste

KOSTRA funksjon/deltjeneste

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

232+233+241+234+253+254+261

Kommunehelsetjenesten

232+233+241

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

232

Omsorgstjenestene

234+253+254+261

Hjemmebaserte tjenester og dagsenter mm.

234+254

Institusjonsbaserte tjenester

253

Bolig utviklingshemmede

Plukker ut virksomheter med næring "87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede". Inngår i hjemmebaserte tjenester.

Praktisk bistand og aktivisering

234+254

 

Siste faglige endring: 13. desember 2021