Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Sammendrag

Pasientskader er en stor belastning for både pasienter, pårørende og helsepersonell og bidrar til ca. 15 % av de totale sykehuskostnadene. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader. For somatiske sykehus måles dette med metoden Global Trigger Tool (GTT).

I 2022 oppsto det en pasientskade ved 12,6 % av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 12,8 % året før. For hele perioden fra 2012 til 2022 har det vært en nedgang i omfanget av pasientskader fra 13,7 % i 2012.

Det har vært ulik grad av nedgang i pasientskader for de individuelle alvorlighetsgradene fra 2012 til 2022, med unntak av forbigående skader som førte til forlenget sykehusopphold, som er svakt oppadgående. Det har vært en nedgang i omfanget av lettere skader, som var forbigående og som kun krevde behandling, og det har vært en statistisk signifikant nedgang i omfanget av skader som var langvarig eller ga varig mén og skader som bidro til at pasienten døde. Omfanget av skader som krevde livreddende behandling har en svakt nedadgående trend.

I 2022 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelatert skade, urinveisinfeksjon, annen kirurgisk komplikasjon og annen infeksjon. Samtidig viser en samlet opptelling av skadetyper knyttet til kirurgi, at disse forekom i 4,3 % av alle sykehusopphold i 2022, mot 4,4 % i 2021.

Det er ikke gjennomført analyser for måloppnåelse for det enkelte helseforetak, sykehus eller fagområde. Vi kan imidlertid se at det er relativt stor variasjon mellom helseforetakene i utviklingen over tid av andel sykehusopphold med minst én skade.

GTT-undersøkelsen baserer seg på tidsserier som skal fortolkes kvalitativt i det enkelte helseforetak. I dag gjennomføres undersøkelsen uten innhenting av bakgrunnsinformasjon, og det er derfor ikke mulig å analysere årsakssammenhenger ytterligere. Helsedirektoratet samarbeider med Norsk Regnesentral og nesten alle somatiske helseforetak og sykehus i Norge for å videreutvikle GTT-metoden. Formålet med arbeidet er at resultatene fra GTT-undersøkelsen skal kunne brukes som nasjonal kvalitetsindikator for omfanget av pasientskader. Arbeidet skal gi oss en bedre forståelse av pasientskader i norske sykehus, hvorfor skadene oppstår og hvilke konsekvenser skadene har.

Siste faglige endring: 13. september 2023