Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Data og metode

Datakilde

I rapporten er det benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus, avtalespesialister og rehabiliteringsinstitusjoner inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert. Uttrekket er for femårsperioden 2018–2022 og inkluderer alle helsetjenesteområdene innenfor spesialisthelsetjenesten:

  • Somatikk
  • Psykisk helsevern voksne (PHV)
  • Psykisk helsevern barn og unge (PHBU)
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Avtalespesialister (somatikk og psykisk helsevern)
  • Private rehabiliteringsinstitusjoner (REH)

Diagnosekoder

Som grunnlag for rapporten ble det utarbeidet en oversikt over diagnosekoder som uttrekket av pasienter med hjernesykdommer er basert på. Diagnosekodene er valgt med utgangspunkt i definisjonen av hjernehelse (Helsedirektoratet, 2017; World Health Organization, 2022), og inkluderer psykiatriske og nevrologiske sykdommer, skader og tilstander i hjernen og andre deler av nervesystemet. De inkluderte diagnosekodene for hjernesykdommer i denne rapporten kan skille seg fra kategorisering av hjernesykdommer andre steder. Helsedirektoratet har utarbeidet oversikten i dialog med partnerskapet for hjernehelsestrategien. Partnerskapet består av aktører fra brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, kommunen, Hjernerådet og fagmiljøer. Partnerskapet skal legge til rette for dialog om samarbeid og være plattform for samordnet gjennomføring av tiltak relatert til hjernehelsestrategien. De skal også være en arena for å drøfte utfordringer og mulige løsninger for hjernehelsestrategien. Oversikten over hjernesykdommer ble også utarbeidet i dialog med Direktoratet for E-helse og ulike relevante brukerorganisasjoner og fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Se vedlegg 1 for liste over inkluderte diagnosekoder basert på ICD-10. ICD-10 er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer som anvendes i spesialisthelsetjenesten.[4] ICD-10 er delt inn i 21 hovedkapittel, som igjen er delt opp i til sammen 217 kategoriblokker.

Hovedtilstanden/-diagnosen er den tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen, bedømt ved slutten av oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.  Andre tilstander (bidiagnoser) er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som oppstår i løpet av behandlingsperioden, og som blir gjenstand for undersøkelse, behandling eller vurdering, som det må tas hensyn til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.[5]

Pasienter med hjernesykdommer i spesialisthelsetjenesten

En person inngår i statistikkgrunnlaget for pasienter med hjernesykdommer dersom han eller hun det aktuelle året mottok behandling og/eller var i kontakt med spesialisthelsetjenesten der en eller flere av diagnosene for hjernesykdommer var innrapportert som hoved- eller bidiagnose. Dette vil i rapporten bli omtalt som "pasienter med hjernesykdommer" eller "andelen med hjernesykdommer". Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette er begrenset til å omfatte pasienter som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten med hjernesykdommer registrert som diagnose, og omfatter altså ikke hele populasjonen av personer med hjernesykdommer. Tallene som presenteres må derfor ikke leses som total forekomst av hjernesykdommer i Norge.

I resultater som viser pasienter fordelt på kjønn, alder og region telles samme pasient kun én gang innenfor hvert år, og tallene kan summeres til totalt antall pasienter registrert med hjernesykdommer hvert år. I resultater som viser pasienter fordelt på diagnosegrupper vil pasienten telles én gang innenfor alle diagnosene for hjernesykdommer som pasienten har hatt som hoved- og/eller bidiagnose ved kontakt med spesialisthelsetjenesten det aktuelle året. Antall pasienter fordelt på diagnoser vil derfor ikke kunne summeres til totalt antall pasienter.

Beregningen av andel pasienter med hjernesykdommer av befolkningen er basert på befolkningen per 01.01. påfølgende år.

Bosted

Inndelingen i regioner er basert på registrert bostedskommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet. Dersom en person er registrert med flere bostedskommuner samme år, blir det siste gyldige registrerte kommunenummer i det aktuelle året gjeldende. I totaltall og resultater som ikke er fordelt per region inngår også pasienter som er registrert med ukjent bosted. I 2022 gjaldt dette 592 personer.

Pasienter med døgnopphold og antall oppholdsdøgn

Pasienter med døgnopphold omfatter personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten der kontakten er registrert med døgnopphold (omsorgsnivå=1) og diagnoser innen hjernesykdommer som hoved- eller bidiagnose. Antall oppholdsdøgn er definert som differansen mellom innskrivnings- og utskrivningsdato. Det er noen forskjeller mellom sektorer i tellingen av døgnpasienter og oppholdsdøgn når et døgnopphold varer over årsskiftet. I somatisk sektor og for private rehabiliteringsinstitusjoner telles døgnpasienter og oppholdsdøgn på utskrivingsåret. Dersom en pasient har et opphold f.eks. fra 2021 til 2022 vil både pasienten og alle døgnene for dette oppholdet legges til 2022. For øvrige sektorer (PHV, PHBU, TSB) vil pasienten telles på begge årene for døgnoppholdet, og antall oppholdsdøgn blir fordelt mellom de to årene. Det er i utgangspunktet kun poliklinisk aktivitet hos avtalespesialister. Sektoren avtalespesialister er derfor ikke inkludert i beregningene av antall oppholdsdøgn.

I resultatene som viser oppholdsdøgn fordelt på kjønn, alder og region telles samlet antall oppholdsdøgn for alle opphold i spesialisthelsetjenesten med hjernesykdommer som hoved- eller bidiagnose.

I fordelingen av oppholdsdøgn per diagnose vises kun resultater basert på opphold med diagnoser innen hjernesykdommer som hoveddiagnose. Døgnene fordelt på diagnose vil da kunne summeres til totalt antall døgn med hjernesykdommer som hoveddiagnose.

Dagbehandling og polikliniske konsultasjoner/kontakt

Pasienter med dagbehandling omfatter personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten der kontakten er registrert med dagbehandling (omsorgsnivå=2), og diagnoser innen hjernesykdommer som hoved- eller bidiagnose.

Pasienter med poliklinisk konsultasjon/kontakt omfatter personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten der kontakten er registrert med poliklinisk konsultasjon/kontakt (omsorgsnivå=3), og diagnoser innen hjernesykdommer som hoved- eller bidiagnose. I kategorien for poliklinisk konsultasjon/kontakt inngår også "Poliklinisk kontakt inneliggende pasient stråleterapi, radiologi" (omsorgsnivå 8), samt noen få registreringer med ugyldig kode (omsorgsnivå 0).

Alle kontakter, både for somatikk og psykisk helsevern, telles som unike kontakter uavhengig om de er på samme dag og/eller innenfor samme hoveddiagnosegruppe (HDG).

I resultatene som viser episoder med dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon/kontakt fordelt på kjønn, alder og region telles antall episoder med hjernesykdommer som hoved- eller bidiagnose.

I fordelingen av dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon/kontakt per diagnose vises kun resultater basert på episoder med diagnoser innen hjernesykdommer som hoveddiagnose. Episodene fordelt på diagnose vil da kunne summeres til totalt antall episoder for dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon/kontakt med hjernesykdommer som hoveddiagnose.

Siste faglige endring: 26. april 2024