Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Økningen i antall listeinnbyggere uten fast lege fortsetter

Antall og andel lister uten fast lege øker fortsatt, og flere listeinnbyggere står uten fast lege. Antall innbyggere på liste uten fast lege var per august 2022 økt til 176 914, 30 445 flere enn forrige tertial. Noe etterslep i innmeldinger fra kommunene gjør at tallet i realiteten er høyere. Nesten 59 000 listeinnbyggere sto på lister som har vært ubesatt i mer enn ett år.

Totalt antall (fastlege) lister i fastlegeordningen øker hvert tertial og det fortsetter i 2 tertial 2022 [1]. Per august 2022 var det registrert totalt 5 311 lister (inklusive ubesatte lister) (Figur 1.3). Dette er 42 flere enn forrige tertial (april). Hele nettoveksten skyldes en økning i lister uten fast lege, da antall lister med fast lege er uforandret.

Fra handlingsplanens start og frem til 2.tertial 2022 har det blitt 116 flere lister med fast lege i fastlegeordningen (2,4 prosent). I samme periode har det blitt 125 flere lister uten fast lege (+ 91,3 prosent). Lister uten fast lege (ubesatte lister) er lister hvor kommunen ikke har rekruttert ny fastlege til en nyopprettet liste eller til en liste hvor legen har sluttet. Disse listene betjenes vanligvis av vikarer. Vekst i antall lister uten fast lege indikerer en forverret rekrutteringssituasjon i fastlegeordningen.

Utvikling i antall fastlegelister fra 1. tertial 2019 til 2. tertial 2022. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet.png
Figur 1.3. Utvikling i antall fastlegelister fra 1. tertial 2019 til 2. tertial 2022. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet[2] 

Økningen i lister uten fast lege siste tertial medførte at 30 449 flere innbyggere sto på en liste uten fast lege per 2.tertial 2022. Antallet var da oppe i 176 921 innbyggere på liste uten fast lege som utgjør 3,2 prosent av alle listeinnbyggere. Antall og andel innbyggere som har stått på liste uten fast lege i mer enn ett år har samme utvikling, selv om antallet er langt lavere. 1 prosent av listeinnbyggerne stod per 2.tertial 2022 på en liste som har vært ubesatt mer enn 1 år (58 707) (Figur 1.4).   

Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege, andel listeinnbyggere på lister uten fast lege på telletidspunkt, og andel listeinnbyggere på lister som har vært ubesatt  1 år. Fra 1. tertial 2019 til 2.tertial 2022..png
Figur 1.4. Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege, andel listeinnbyggere på lister uten fast lege på telletidspunkt, og andel listeinnbyggere på lister som har vært ubesatt > 1 år. Fra 1. tertial 2019 til 2.tertial 2022. Kilde: FLO.

Faktisk antall lister uten fast lege er større for store kommuner som gruppe, men andelen lister uten fast lege er høyest i befolkningsmessig små kommuner. Som vist i Figur 1.5 har både små og store kommuner hatt en vekst i andel innbyggere som har stått på lister uten fast lege basert på telling hvert tertial fra 2019 til 2.tertial 2022. I første del av denne perioden var andelen i de to største kommunegruppene relativt stabil, men også for disse har andelen innbyggere uten fast lege økt den senere tid. Andelen innbyggere uten fast lege er likevel langt under det man ser i de små kommunene.

Andel listeinnbyggere uten fast lege fordelt etter kommunestørrelse.png
Figur 1.5. Andel listeinnbyggere uten fast lege fordelt etter kommunestørrelse*. Fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022.  Kilde: FLO * Kommuner er definert etter befolkningsstørrelse per 01.01.2022.

Noen lister står ubesatt lenge. En prosent av listeinnbyggerne (ca. 58 000) sto per august 2022 på en liste som ikke hadde hatt fastlege hele siste året. Figuren nedenfor (Figur 1.6) viser at også andel listeinnbyggere på lister som har vært ubesatt over ett år er lavest i de aller største kommunene (> 50 000 innbyggere). Størst andel i de minste kommunene, understøtter at det er de minste kommunene som sliter mest med å rekruttere leger. Utfordringen er imidlertid økende i alle kommunegruppestørrelser. Mange innbyggere risikerer dermed å bli stående uten fast lege i lengre tid enn tidligere. På hvert tidspunkt telles hvor mange innbyggere som står på disse listene akkurat på telletidspunktet. Det vil være noe inn- og utflyt av pasienter på listene. Det er derfor ikke nødvendigvis slik at alle innbyggerne har stått på listen over ett år selv om listen har vært ubesatt over ett år. Se vedleggstabell V 16 Kildefor oversikt over kommuner registrert med lister uten fast lege og som har hatt liste(r) uten fast lege i minst 1 år per august 2022. 

Figur 1.6. Andel listeinnbyggere på lister ubesatt 1 år fordelt etter kommunestørrelse.png
Figur 1.6. Andel listeinnbyggere på lister ubesatt > 1 år fordelt etter kommunestørrelse*. Fra 1.tertial 2019 til 2.tertial 2022. Kilde: FLO. * Kommuner er definert etter befolkningsstørrelse per 01.01.2022.

 

[1] Dette inkluderer kun lister hvor det har blitt utbetalt ut basistilskudd. Noen få lister har svært få listeinnbyggere over tid, men telles med (stort sett lister uten fast lege).

[2] Helsedirektoratet legger til grunn at lister uten fast lege registrert hos Helfo. Praksis for registering av fastlegevikar og fastlege til Helfo kan variere noe mellom kommuner.

Siste faglige endring: 27. september 2023