Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn

Fastlegeordningen ble innført i 2001, med hensikt å gi den enkelte innbygger én fast lege over tid. Ordningen har gjennom mange år vært vurdert som vellykket og hatt stor oppslutning i befolkningen. Samtidig har undersøkelser de siste årene vist at ordningen har flere utfordringer. Fastlegene opplever økt arbeidsbelastning. Stadig flere kommuner sliter med å sørge for at personer som ønsker det får tilbud om plass på en fastlegeliste. Forventningene til tjenesten har endret seg og fastlegetjenesten oppleves i økende grad som mindre tilgjengelig, mindre helhetlig og mindre koordinert spesielt for pasienter og brukere med store og sammensatte behov.  

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024[1] ble lagt frem av Regjeringen Solberg i mai 2020. Planen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til å løse utfordringene, skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Styrking av allmennlegetjenesten er et prioritert område for regjeringen Støre noe som reflekteres i Statsbudsjettet som regjeringen la fram 6.oktober. Regjeringen har slått fast at målene og tiltakene i handlingsplanen fortsatt ligger fast, men det er behov for en forsterket innsats for å nå målene. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet ansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av arbeidet med å styrke allmennlegetjenesten. En del av dette er å følge med på utviklingen av ordningen.  Direktoratets rapportering vil bestå av en bred årlig rapport i mai med en omfattende beskrivelse av igangsatte tiltak og effekter, mindre omfattende rapporter hvert tertial og i tillegg publiseres månedlige oppdaterte tall om fastlegeordningen.

Dette dokumentet utgjør direktoratets rapport for 2. tertial 2022. I tillegg til å være en tertialrapport inneholder rapporten noen oppdaterte tall per oktober, primært fra FLO[2]. Hovedfokus er målområde 1 og temaene rekruttering, stabilisering og kapasitet. Som vedlegg til rapporten publiseres det statistikk på fylkes- og kommunenivå, og etter kommunestørrelse.  

Helsedirektoratet publiserer tre nasjonale kvalitetsindikatorer om legetjenester ved norske sykehjem, samt flere om bruk av antibiotika. Resultatene for 2021 publiseres i rapporten.

 

[2] Helfos IKT-løsning for å administrere fastlegeordningen

Siste faglige endring: 27. september 2023