Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Vedlegg

Last ned vedlegget som PDF

Dette vedlegget er ment å underbygge og komplettere funn og statistikk gjengitt i selve rapporten, og presenterer utvalgt statistikk på fylkesnivå, etter kommunestørrelse og kommunenivå.

Tallene fordelt etter kommunestørrelse er basert på befolkning per 1. januar 2022. Noen få kommuner har endret gruppe fra 2021.

Kjennetegn ved kommuner og fylker

Statistikken fordeles etter kommunestørrelse og fylker. Ved sammenligning av små kommuner (lavt innbyggertall) i distriktene med store kommuner (høyt innbyggertall) i befolkningstette strøk, viser statistikken et tydelig mønster. Små kommuner i distriktene kjennetegnes ofte av:

  • Høyere andel på fastlønn
  • Høyere andel med felles lister
  • Lavere andel fastleger som er spesialister i allmennmedisin
  • Høyere andel fastlegelister uten fast lege (ubesatt)
  • Færre listeinnbyggere på listen
  • Kortere avtalevarighet
  • Noe høyere andel eldre i befolkningen enn i større kommuner

Både små og store kommuner opplever rekrutteringsutfordringer og høy arbeidsbelastning ut fra en noe ulik profil i statistikken. Nasjonal statistikk alene ikke gir ikke et dekkende bilde av rekrutteringsutfordringene i ulike typer kommuner og i ulike deler av landet, men må suppleres med annen informasjon og forskning. 

Allmennlegene i små kommuner vil som regel bruke mer tid på allmennmedisinsk arbeid i tillegg til å være fastlege. Indirekte vil dette gjenspeiles i kortere fastlegelister. Geografiske rammebetingelser vil også variere og påvirke organisering og praksis.

Tabell V0. Kjennetegn ved kommuner i fylkene.

 

Antall kommuner med fastlege-praksis registrert

Andel kommuner under 2000 innbyggere

Andel kommuner under 5000 innbyggere

Andel kommuner med lavest sentralitet

(5 og 6)

Innlandet

46

17

48

59

Oslo

1

 

 

0

Viken

50

4

30

18

Vestfold/Telemark

23

13

39

39

Agder

25

32

44

44

Rogaland

23

13

39

39

Vestland

43

19

49

72

Møre og Romsdal

26

0

35

62

Trøndelag

38

26

47

68

Nordland

40

48

70

85

Troms og Finnmark

38

34

76

89

Hele landet

353

21

48

58

NB. Noen kommuner inngår ikke som egne kommuner i datagrunnlaget. Befolkningen får legetjenester gjennom samarbeid med andre kommuner.  Dette gjelder kommunene Rollag i Viken (samarbeid med Flesberg), Evenes i Nordland (samarbeid med Tjeldsund), samt Lavangen, Dyrøy og Ibestad i Troms og Finnmark (interkommunalt med Salangen) 

Tabell V1. Sentrale måltall for fastlegeordningen. Endring i prosent fra 1.tertial 2020 til 2.tertial 2022.

 

Endring fra T1 2020 til T2 2022

 

Prosent endring

Endring antall

 

Antall

leger

Antall

lister

Lister uten

fast lege

Innbyggere

lister uten

fast lege

Ledige plasser

fast lege

Ledige plasser

inkl.

lister uten fast lege

Liste

Innbyggere

Gj.snitt

listetak

Gj.snitt

Liste-lengde

Under 2000

- 4,8

- 1,2

+ 24

+ 28

- 27

-13

- 2 122

-28

- 6

2000-4999

+ 4,5

+ 5,5

+ 15

+ 36

- 23

-21

+ 1 614

-60

- 34

5000-9999

- 1,0

+ 5,2

+ 148

+ 165

-81

-66

+ 2 011

-65

- 40

10000-49999

+ 1,0

+ 4,8

+ 152

+ 171

-112

-90

+ 18 271

-72

- 38

50 000+ innbygg

+ 4,2

+ 4,9

+ 60

+ 104

- 76

-75

+ 47 586

-59

- 36

Hele landet

+ 1,8

+ 4,8

+ 91

+ 123

- 72

-60

+ 67 362

-63

- 35

Innlandet

+ 3,1

+ 5,5

+ 38

+ 77

- 63

-44

+ 5 296

-50

- 50

Oslo

+ 2,6

+ 2,4

0

0

- 26

-29

- 192

-27

- 2

Viken

+ 3,7

+ 5,1

+ 90

+ 308

- 74

-69

+ 1 017

-49

- 26

Vestfold/Telemark

+ 2,1

+ 6,7

+ 360

+ 215

-122

-111

-+1 831

-76

- 60

Agder

+ 3,8

+ 5,7

+ 140

+ 245

-98

-90

+ 7 008

-50

- 42

Rogaland

+ 1,0

+ 5,3

+ 425

+ 705

-139

-90

+ 5 883

-44

-  45

Vestland

+ 1,8

+ 6,0

+ 193

+ 408

-76

-60

- 3 612

-35

- 50

Møre og Roms

- 1,9

+ 1,8

+ 50

+ 47

-84

-62

+ 4 886

-40

- 10

Trøndelag

+ 1,8

+ 3,9

+ 47

 + 45

-114

-85

+ 5 724

-39

- 34

Nordland

+ 1,9

+ 4,4

+ 35

+ 19

- 57

-30

+ 4 363

-36

- 35

Troms og Finnmark

- 1,3

+ 4,4

+ 94

+ 131

-56

-35

+ 34 775

-29

- 43

Hele landet

+ 1,8

+ 4,8

 + 91

+ 123

- 72

-60

+ 67 360

-63

- 35

Kilde: FLO.

Tabell V2. Antall unike fastleger registret per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2 000

145

143

133

135

136

136

140

138

- 2

- 7

- 4,8

2000-4999

357

353

351

360

361

369

379

373

- 6

+ 16

+ 4,5

5000-9999

515

513

505

507

507

506

513

510

- 3

- 5

- 1,0

10000-49999

1 783

1 785

1 790

1 792

1 795

1 796

1 807

1 800

- 7

+ 17

+ 1,0

> 50 000 innb.

2 126

2 145

2 161

2 159

2 164

2 183

2 200

2 215

+ 15

+ 89

+ 4,2

Hele landet

4 915

4 923

4 928

4 936

4 939

4 961

5 013

5 003

- 10

+ 88

+ 1,8

Innlandet

359

357

353

361

364

364

373

370

- 3

+ 11

+ 3,1

Oslo

543

547

546

546

549

552

553

557

+ 4

+ 14

+ 2,6

Viken

1 045

1 047

1 055

1 057

1 061

1 065

1 078

1 084

+ 6

+ 39

+ 3,7

Vestfold og Telemark

380

382

383

382

377

386

390

388

- 2

+ 8

+ 2,1

Agder

292

294

294

295

297

296

296

303

+ 7

+ 11

+ 3,8

Rogaland

408

411

417

415

412

414

416

412

- 4

+ 4

+ 1,0

Vestland

619

618

618

619

618

622

633

630

- 3

+ 11

+ 1,8

Møre og Romsdal

260

262

260

256

258

257

256

255

- 1

- 5

- 1,9

Trøndelag

444

444

443

445

445

451

452

452

+ 0

+ 8

+ 1,8

Nordland

269

268

272

271

270

272

278

274

- 4

+ 5

+ 1,9

Troms og Finnmark

301

301

295

302

302

298

303

297

- 6

- 4

- 1,3

Hele landet

4 915

4 923

4 928

4 936

4 939

4 961

5 013

5 003

- 10

 + 88

+ 1,8

Kilde: FLO.

Tabell V3. Antall lister registret per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og i hele perioden. Inklusive lister som på telletidspunktet var uten fast lege.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2000

167

167

164

164

164

165

164

165

+ 1

- 2

- 1,2

2000-4999

384

384

387

393

395

399

403

405

+ 2

+ 21

+ 5,5

5000-9999

536

539

542

546

547

551

560

564

+ 4

+ 28

+ 5,2

10000-49999

1836

1848

1860

1870

1874

1888

1910

1925

+ 15

+ 89

+ 4,8

> 50 000 innb.

2147

2162

2177

2182

2197

2215

2232

2252

+ 20

+ 105

+ 4,9

Hele landet

5070

5100

5130

5155

5177

5218

5269

5311

+ 42

+ 241

+ 4,8

Innlandet

381

382

385

386

389

393

401

402

+ 1

+ 21

+ 5,5

Oslo

545

547

546

546

551

555

555

558

+ 3

+ 13

+ 2,4

Viken

1056

1058

1069

1075

1077

1084

1097

1110

+ 13

 + 54

+ 5,1

Vestfold og Telemark

386

389

390

392

394

399

408

412

+ 4

+ 26

+ 6,7

Agder

299

301

301

302

304

309

309

316

+ 7

+ 17

+ 5,7

Rogaland

414

417

423

425

427

429

435

436

+ 1

+ 22

+ 5,3

Vestland

635

642

646

655

655

662

670

673

+ 3

+ 38

+ 6,0

Møre og Romsdal

279

279

280

278

279

281

281

284

+ 3

+ 5

+ 1,8

Trøndelag

461

466

469

471

473

475

476

479

+ 3

+ 18

+ 3,9

Nordland

296

297

301

300

300

302

307

309

+ 2

+ 13

+ 4,4

Troms og Finnmark

318

322

320

325

328

329

330

332

+ 2

+ 14

+ 4,4

Hele landet

5070

5100

5130

5155

5177

5218

5269

5311

+ 42

+ 241

+ 4,8

                             

Kilde: FLO.

Tabell V4. Antall lister uten fast lege registret per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

 

Under 2000

21

23

30

28

26

29

23

26

+ 3

+ 5

+ 24

 

2000-4999

27

31

36

33

34

30

24

31

 + 7

+ 4

+ 15

 

5000-9999

21

26

36

39

40

44

45

52

+ 7

+ 31

+ 148

 

10000-49999

48

57

65

73

76

89

101

121

+ 20

+ 73

+ 152

 

> 50 000 innb.

20

13

14

19

27

29

27

32

+ 5

+ 12

+ 60

 

Hele landet

137

150

181

192

203

221

220

262

+ 42

+ 125

+ 91

 

Innlandet

21

24

31

24

25

29

28

29

+ 1

+ 8

+ 38

 

Oslo

2

0

0

0

1

2

1

0

- 1

- 2

0

 

Viken

10

8

12

14

11

14

14

19

+ 5

+ 9

+ 90

 

Vestfold og Telemark

5

6

6

9

16

12

17

23

+ 6

+ 18

+ 360

 

Agder

5

5

5

5

4

12

12

12

0

+ 7

+ 140

 

Rogaland

4

4

4

8

13

13

16

21

+ 5

+ 17

+ 425

 

Vestland

14

21

27

35

34

37

34

41

+ 7

+ 27

+ 193

 

Møre og Romsdal

18

16

20

20

19

21

22

27

+ 5

+ 9

+ 50

 

Trøndelag

15

16

23

25

26

23

22

22

+ 0

+ 7

+ 47

 

Nordland

26

29

28

29

30

28

28

35

+ 7

+ 9

+ 35

 

Troms og Finnmark

17

21

25

23

24

30

26

33

+ 7

+ 16

+ 94

 

Hele landet

137

150

181

192

203

221

220

262

+ 42

+ 125

 + 91

 

Kilde: FLO.

Tabell V5. Andel lister uten fast lege per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

pstp

Fra T1 2020

pstp

Under 2000

6,9 %

9,3 %

11,0 %

12,6 %

13,8 %

18,3 %

17,1 %

15,9 %

+ 1,7

+ 3,2

2000-4999

4,0 %

4,5 %

5,8 %

7,0 %

8,1 %

9,3 %

8,4 %

8,6 %

+ 1,7

+ 0,6

5000-9999

2,9 %

4,4 %

4,3 %

3,9 %

4,8 %

6,6 %

7,1 %

7,3 %

+ 1,2

+ 5,3

10000-49999

2,7 %

2,5 %

2,5 %

2,6 %

3,1 %

3,5 %

3,9 %

4,1 %

+ 1,0

+ 3,7

> 50 000 innb.

0,7 %

0,9 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

0,6 %

0,9 %

1,2 %

+ 0,2

+ 0,5

Hele landet

2,1 %

2,4 %

2,5 %

2,7 %

2,9 %

3,5 %

3,7 %

3,9 %

+ 0,8

+ 2,2

Innlandet

3,5 %

3,7 %

4,5 %

5,5 %

6,3 %

8,1 %

6,2 %

6,4 %

+ 0,2

+ 1,7

Oslo

0,8 %

0,7 %

0,6 %

0,4 %

 

 

 

0,2 %

- 0,2

- 0,4

Viken

0,8 %

0,8 %

0,6 %

0,9 %

0,8 %

1,1 %

1,3 %

1,0 %

+ 0,4

+ 0,8

Vestfold og Telemark

1,6 %

1,8 %

0,8 %

1,3 %

1,5 %

1,5 %

2,3 %

4,1 %

+ 1,4

+ 4,3

Agder

1,7 %

1,7 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,3 %

- 0,1

+ 2,1

Rogaland

1,7 %

1,2 %

1,2 %

1,0 %

1,0 %

0,9 %

1,9 %

3,0 %

+ 1,1

+ 3,9

Vestland

2,1 %

1,9 %

2,1 %

2,2 %

3,3 %

4,2 %

5,3 %

5,2 %

+ 1,0

+ 3,9

Møre og Romsdal

3,4 %

5,2 %

7,0 %

6,5 %

5,7 %

7,1 %

7,2 %

6,8 %

+ 1,7

+ 3,1

Trøndelag

2,0 %

2,4 %

3,3 %

3,3 %

3,4 %

4,9 %

5,3 %

5,5 %

+ 0,0

+ 1,3

Nordland

6,8 %

8,5 %

8,4 %

8,8 %

9,8 %

9,3 %

9,7 %

10,0 %

+ 2,2

+ 2,5

Troms og Finnmark

3,5 %

5,1 %

5,4 %

5,3 %

6,5 %

7,8 %

7,1 %

7,3 %

+ 2,1

+ 4,6

Hele landet

2,1 %

2,4 %

2,5 %

2,7 %

2,9 %

3,5 %

3,7 %

3,9 %

+ 0,8

+ 2,2

                           

Kilde: FLO.

Tabell V6. Andel innbyggere på lister uten fast lege per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

pstp

Fra T1 2020

pstp

Under 2000

9,7 %

9,7 %

13,6 %

12,2 %

11,2 %

12,2 %

10,7 %

12,6 %

+ 1,9

+ 3,0

2000-4999

4,3 %

5,3 %

6,6 %

5,7 %

5,8 %

5,3 %

4,3 %

5,9 %

+ 1,6

+ 1,5

5000-9999

2,9 %

3,8 %

5,7 %

6,1 %

5,9 %

6,6 %

6,9 %

7,7 %

+ 0,8

+ 4,8

10000-49999

1,7 %

1,8 %

2,2 %

2,5 %

2,7 %

3,2 %

3,7 %

4,6 %

+ 0,9

+ 2,9

> 50 000 innb.

0,5 %

0,3 %

0,3 %

0,5 %

0,7 %

0,8 %

0,8 %

0,9 %

 + 0,1

+ 0,5

Hele landet

1,5 %

1,6 %

2,0 %

2,1 %

2,3 %

2,6 %

2,7 %

3,2 %

+ 0,6

+ 1,8

Innlandet

3,5 %

4,0 %

5,4 %

4,3 %

4,7 %

5,6 %

5,4 %

6,2 %

+ 0,8

+ 2,7

Oslo

0,0 %

 

 

 

0,0 %

0,1 %

0,1 %

 

- 0,1

+ 0,0

Viken

0,3 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,2 %

+ 0,4

+ 0,9

Vestfold og Telemark

1,2 %

1,1 %

1,2 %

1,8 %

3,0 %

2,3 %

2,9 %

3,8 %

 + 1,0

 + 2,6

Agder

0,8 %

0,8 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

2,8 %

2,6 %

2,8 %

+ 0,2

+ 2,0

Rogaland

0,5 %

0,5 %

0,6 %

1,2 %

2,1 %

2,3 %

2,7 %

3,9 %

+ 1,2

+ 3,4

Vestland

0,7 %

1,2 %

1,8 %

2,4 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

3,5 %

+ 0,7

+ 2,8

Møre og Romsdal

5,0 %

4,1 %

5,4 %

6,1 %

5,3 %

6,1 %

6,5 %

7,3 %

+ 0,8

+ 2,3

Trøndelag

1,9 %

2,0 %

3,4 %

3,5 %

3,4 %

2,8 %

2,9 %

2,8 %

- 0,1

+ 0,9

Nordland

7,1 %

8,0 %

7,3 %

6,4 %

6,7 %

6,1 %

7,6 %

8,4 %

+ 0,8

+ 1,3

Troms og Finnmark

3,5 %

4,4 %

5,6 %

5,5 %

6,1 %

7,5 %

6,7 %

8,2 %

+ 1,5

+ 4,7

Hele landet

1,5 %

1,6 %

2,0 %

2,1 %

2,3 %

2,6 %

2,7 %

3,2 %

+ 0,6

+ 1,8

                           

Kilde: FLO.

Tabell V7. Antall innbyggere på lister uten fast lege per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2000

8 468

8 434

11 652

10 371

9 569

10 396

9 109

10 797

1 688

2 329

+ 28

2000-4999

12 258

15 162

18 645

16 289

16 518

14 965

12 163

16 699

4 536

4 441

+ 36

5000-9999

13 821

17 850

26 872

28 758

28 113

31 136

32 943

36 649

3 706

22 828

+ 165

10000-49999

32 423

34 986

42 725

47 001

52 000

60 415

71 132

87 832

16 700

55 409

+ 171

> 50 000 innb.

12 242

7 589

7 671

12 824

17 913

21 519

21 126

24 935

3 809

12 693

+ 104

Hele landet

79 212

84 021

107 565

115 243

124 113

138 431

146 473

176 912

30 439

97 700

+ 123

Innlandet

12 934

14 556

19 866

15 882

17 214

20 677

19 741

22 843

3 102

9 910

+ 77

Oslo

273

 

 

 

13

791

668

 

-668

-273

0

Viken

3 730

1 923

4 794

6 714

5 034

7 183

9 638

15 219

5 581

11 489

+ 308

Vestfold og Telemark

5 097

4 795

4 861

7 559

12 714

9 676

11 971

16 060

4 089

10 963

+ 215

Agder

2 530

2 452

2 570

2 705

1 902

8 682

8 170

8 721

551

6 191

+ 245

Rogaland

2 351

2 277

2 782

5 876

10 382

11 133

13 207

18 916

5 709

16 565

+ 705

Vestland

4 460

7 475

11 168

15 265

15 844

17 799

17 926

22 659

4 733

18 199

+ 408

Møre og Romsdal

13 118

10 867

14 154

16 112

14 097

16 036

17 184

19 286

2 102

6 168

+ 47

Trøndelag

9 217

9 678

16 403

16 676

16 101

13 670

13 787

13 394

-393

4 177

 + 45

Nordland

16 956

19 174

17 323

15 158

15 915

14 627

18 090

20 103

2 013

3 147

+ 19

Troms og Finnmark

8 548

10 824

13 644

13 296

14 897

18 157

16 091

19 711

3 620

11 164

+ 131

Hele landet

79 212

84 021

107 565

115 243

124 113

138 431

146 473

176 912

30 439

97 700

+ 123

Kilde: FLO.

Tabell V8. Gjennomsnittlig listelengde per tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode. Alle lister er inkludert.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2000

525

518

523

520

520

518

518

518

0

- 6

-1

2000-4999

736

738

732

722

718

711

704

702

- 1

- 34

- 5

5000-9999

884

880

874

869

868

862

847

844

- 3

- 40

- 5

10000-49999

1 032

1 027

1 021

1 018

1 017

1 011

1 000

994

- 6

- 38

- 4

> 50 000 innb.

1 229

1 222

1 219

1 218

1 212

1 207

1 200

1 193

- 7

- 36

- 3

Hele landet

1 061

1 056

1 052

1 049

1 045

1 040

1 031

1 025

- 6

- 35

- 3

Innlandet

964

 960

952

 951

944

935

915

 914

- 1

- 50

- 5

Oslo

1 351

1 346

1 354

1 356

1 345

1 343

1 350

1 349

- 1

- 2

0

Viken

1 142

1 143

1 135

1 133

1 135

1 132

1 124

1 116

- 8

- 26

-2

Vestfold og Telemark

1 079

1 073

1 072

1 068

1 065

1 053

1 028

1 019

- 9

- 60

- 6

Agder

1 028

1 024

1 026

1 024

1 020

1 006

1 005

987

- 18

- 42

- 4

Rogaland

1 166

1 161

1 147

1 145

1 142

1 140

1 122

1 121

- 1

-  45

- 4

Vestland

1 003

993

988

976

975

966

955

953

- 3

- 50

- 5

Møre og Romsdal

944

945

942

949

946

941

941

933

- 8

- 10

- 1

Trøndelag

1 040

1 028

1 025

1 022

1 016

1 016

1 013

1 005

- 7

- 34

- 3

Nordland

806

803

792

795

794

789

774

771

- 4

- 35

- 4

Troms og Finnmark

768

757

760

748

740

737

731

725

- 6

- 43

- 6

Hele landet

1 061

1 056

1 052

1 049

1 045

1 040

1 031

1 025

- 6

- 35

- 3

Kilde: FLO.

Tabell V9. Antall ledige plasser på lister med fast lege (sum listetak- sum listelengde). Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.  

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2000

25 218

24 771

21 876

21 591

22 508

19 813

19 771

18 436

- 1 335

- 6 782

- 27

2000-4999

31 911

29 987

30 627

29 340

28 499

28 093

26 377

24 634

- 1 743

-7 277

- 23

5000-9999

18 603

16 812

15 137

13 193

9 584

6 667

7 222

3 598

- 3 624

-15 005

-81

10000-49999

58 604

47 923

42 578

33 173

24 903

3 907

-779

-6 938

- 6 159

-65 542

-112

> 50 000 innb.

59 208

71 585

62 828

54 208

45 610

17 911

9 682

13 963

4 281

-45 245

- 76

Hele landet

193 546

191 080

173 049

151 508

131 107

76 396

62 276

53 696

- 8 580

-139 850

- 72

Innlandet

15 580

13 061

13 133

11 931

12 031

10 009

8 973

8 806

- 167

-6 774

- 63

Oslo

30 551

37 199

34 520

33 235

34 791

28 756

21 478

22 650

+ 1 172

-7 901

- 26

Viken

53 034

48 697

49 463

46 167

38 569

22 470

18 426

13 913

- 4 513

-39 121

- 74

Vestfold og Telemark

14 354

12 263

9 426

7 071

1 418

-1 341

-2 638

-3 225

- 587

-17 579

-122

Agder

9 333

8 131

5 126

3 543

3 148

112

-1 547

201

+ 1 748

-9 132

-98

Rogaland

8 302

9 391

9 434

7 505

5 000

-973

-3 398

-3 254

+ 144

-11 556

-139

Vestland

20 554

17 383

14 308

11 115

8 685

2 895

6 860

4 837

- 2 023

-15 717

-76

Møre og Romsdal

11 489

11 061

9 721

9 679

7 413

5 964

4 239

1 854

- 2 385

-9 635

-84

Trøndelag

9 213

11 273

10 840

7 411

5 954

-745

-616

-1 267

- 651

-10 480

-114

Nordland

12 617

12 440

10 394

7 883

7 956

4 900

6 619

5 390

- 1 229

-7 227

- 57

Troms og Finnmark

8 517

10 179

6 683

5 967

6 141

4 347

3 879

3 790

- 89

-4 727

-56

Hele landet

193 546

191 080

173 049

151 508

131 107

76 396

62 276

53 696

- 8 580

- 139 850

- 72

Kilde: FLO.

Tabell V10. Antall ledige plasser på alle lister (inkl. lister uten fast lege) per tertial. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode. 

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2000

30 680

31 087

30 244

30 060

30 729

28 682

27 977

26 779

-1 198

-3 901

-13

2000-4999

38 720

36 407

37 329

36 998

36 125

34 322

31 248

30 500

-748

-8 220

-21

5000-9999

23 302

22 337

22 205

19 380

16 116

13 006

13 054

10 354

-2 700

-12 948

-66

10000-49999

69 341

61 157

56 880

48 959

39 595

16 737

14 150

7 146

-7 004

-62 195

-90

> 50 000 innb.

64 624

74 946

66 907

56 934

50 216

20 542

11 496

16 198

+4 702

-48 426

-75

Hele landet

226 669

225 936

213 568

192 334

172 784

113 294

97 928

90 980

-6 948

-135 689

-60

Innlandet

21 347

19 230

20 819

18 386

18 004

15 159

14 997

14 163

-834

-7 184

-44

Oslo

31 878

37 199

34 520

33 235

35 378

29 365

21 610

22 650

+1 040

-9 228

-29

Viken

58 084

53 674

55 119

51 653

42 785

27 837

22 688

17 794

-4 894

-40 290

-69

Vestfold og Telemark

15 167

13 218

10 545

8 742

3 218

193

-81

-1 642

-1 561

-16 809

-111

Agder

10 903

9 779

6 806

4 888

4 296

925

-602

1 070

+1 672

-9 833

-90

Rogaland

9 201

10 364

10 252

9 389

7 778

1 102

443

928

+485

-8 273

-90

Vestland

22 702

21 898

20 100

17 030

14 121

6 856

10 709

9 023

-1 686

-13 679

-60

Møre og Romsdal

16 096

15 259

14 392

12 577

11 326

9 548

5 920

6 168

+248

-9 928

-62

Trøndelag

13 866

15 665

15 907

12 530

12 218

3 180

3 592

2 079

-1 513

-11 787

-85

Nordland

16 886

16 896

15 326

15 160

15 176

11 693

11 969

11 877

-92

-5 009

-30

Troms og Finnmark

10 537

12 752

9 781

8 743

8 483

7 434

6 682

6 869

+187

-3 668

-35

Hele landet

226 669

225 936

213 568

192 334

172 784

113 294

97 928

90 980

-6 948

-135 689

-60

Kilde: FLO.

Tabell V11. Antall ledige plasser på lister med fast lege per 1000 listeinnbygger per tertial. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode. 

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

Fra T1 2020

% fra T1 2020

Under 2000

318,6

317,2

295,0

288,1

297,0

264,0

260,4

246,8

-13,6

-71,8

+23

2000-4999

118,0

111,8

115,8

109,6

106,7

104,5

97,2

92,0

-5,2

-25,9

+22

5000-9999

40,4

36,9

33,9

29,6

21,4

15,0

16,4

8,2

-8,2

-32,2

+80

10000-49999

31,5

25,7

22,9

17,9

13,4

2,1

-0,4

-3,8

-3,4

-35,3

+112

> 50 000 innb.

22,5

27,2

23,7

20,5

17,3

6,8

3,6

5,2

1,6

-17,3

+77

Hele landet

36,5

36,1

32,7

28,6

24,8

14,4

11,8

10,2

-1,6

-26,3

+72

Innlandet

44,0

37,1

37,9

34,0

34,4

28,9

25,8

25,6

-0,3

-18,4

+42

Oslo

41,5

50,5

46,7

44,9

47,0

38,6

28,7

30,1

+1,4

-11,4

+28

Viken

44,1

40,3

40,9

38,1

31,7

18,4

15,1

11,4

-3,7

-32,7

+74

Vestfold og Telemark

34,9

29,7

22,8

17,2

3,5

-3,3

-6,5

-8,0

-1,5

-42,9

+123

Agder

30,6

26,6

16,7

11,6

10,2

0,4

-5,1

0,7

+5,8

-29,9

+98

Rogaland

17,3

19,5

19,6

15,6

10,5

-2,0

-7,2

-6,9

+0,2

-24,2

+140

Vestland

32,5

27,6

22,8

17,8

13,9

4,7

11,0

7,8

-3,2

-24,7

+76

Møre og Romsdal

45,9

43,8

39,0

39,1

29,7

24,0

17,1

7,5

-9,6

-38,4

+84

Trøndelag

19,6

24,0

23,4

15,9

12,8

-1,6

-1,3

-2,7

-1,4

-22,3

+114

Nordland

56,9

56,7

47,0

35,3

35,8

21,9

30,1

24,7

-5,4

-32,2

+57

Troms og Finnmark

36,1

43,7

29,1

26,0

27,0

19,4

17,2

17,1

-0,1

-19,0

+53

Hele landet

36,5

36,1

32,7

28,6

24,8

14,4

11,8

10,2

-1,6

-26,3

+72

 

­­­Tabell V12. Andel fastleger som har hatt vikar i løpet av siste tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

pstp

Fra T1 2020

pstp

Under 2000

35,5 %

41,2 %

34,9 %

33,6 %

49,3 %

34,0 %

34,9 %

46,6 %

11,6

11,1

2000-4999

29,6 %

33,9 %

26,2 %

28,3 %

30,2 %

25,6 %

29,6 %

35,5 %

5,8

5,9

5000-9999

22,4 %

27,0 %

27,2 %

19,8 %

24,0 %

21,5 %

24,9 %

30,3 %

5,4

7,9

10000-49999

25,0 %

23,8 %

22,1 %

22,8 %

24,1 %

23,2 %

23,7 %

25,2 %

1,5

0,2

> 50 000 innb.

33,2 %

31,5 %

27,9 %

28,4 %

29,4 %

30,0 %

29,4 %

29,2 %

-0,2

-4,0

Hele landet

28,9 %

28,7 %

25,8 %

25,6 %

27,6 %

26,5 %

27,1 %

28,8 %

1,8

-0,1

Innlandet

28,3 %

24,0 %

27,6 %

20,9 %

24,7 %

20,0 %

20,2 %

18,2 %

-2,0

-10,1

Oslo

44,4 %

44,6 %

38,8 %

38,0 %

37,5 %

38,0 %

38,9 %

42,6 %

3,7

-1,8

Viken

28,0 %

25,0 %

24,6 %

24,1 %

23,6 %

27,3 %

25,5 %

22,2 %

-3,3

-5,8

Vestfold og Telemark

21,4 %

22,5 %

19,5 %

23,5 %

25,0 %

23,6 %

23,0 %

25,9 %

2,9

4,5

Agder

27,5 %

25,3 %

24,1 %

28,4 %

24,8 %

23,3 %

22,0 %

28,3 %

6,3

0,8

Rogaland

35,6 %

34,4 %

28,0 %

27,0 %

28,9 %

28,5 %

29,8 %

29,3 %

-0,5

-6,3

Vestland

22,6 %

21,9 %

19,4 %

22,2 %

25,1 %

20,2 %

23,4 %

26,9 %

3,4

4,3

Møre og Romsdal

16,9 %

23,3 %

19,0 %

14,8 %

17,2 %

17,4 %

20,3 %

23,2 %

2,9

6,3

Trøndelag

26,9 %

26,2 %

21,4 %

20,7 %

26,9 %

23,7 %

24,7 %

26,4 %

1,7

-0,5

Nordland

24,1 %

32,2 %

26,6 %

29,6 %

35,9 %

28,3 %

29,8 %

42,9 %

13,1

18,8

Troms og Finnmark

37,7 %

41,3 %

36,1 %

32,3 %

38,1 %

37,8 %

40,3 %

43,9 %

3,7

6,2

Hele landet

28,9 %

28,7 %

25,8 %

25,6 %

27,6 %

26,5 %

27,1 %

28,8 %

1,8

-0,1

Kilde: FLO.

Tabell V13. Andel lister uten fast lege som har hatt vikar i løpet av siste tertial etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

pstp

Fra T1 2020

pstp

Under 2000

87,5 %

78,3 %

78,1 %

78,4 %

86,2 %

83,3 %

80,8 %

71,0 %

-9,8

-16,5

2000-4999

80,0 %

73,5 %

85,4 %

81,4 %

84,2 %

79,5 %

87,9 %

87,9 %

0,0

7,9

5000-9999

88,9 %

84,6 %

82,9 %

86,0 %

95,3 %

76,1 %

89,5 %

91,1 %

1,6

2,2

10000-49999

86,7 %

82,0 %

77,8 %

84,8 %

79,5 %

79,0 %

80,8 %

81,3 %

0,5

-5,3

> 50 000 innb.

86,4 %

85,0 %

75,0 %

90,9 %

89,3 %

85,3 %

82,9 %

92,5 %

9,6

6,1

Hele landet

85,9 %

80,5 %

80,2 %

84,3 %

85,5 %

79,9 %

83,7 %

84,4 %

0,7

-1,5

Innlandet

81,8 %

87,5 %

84,4 %

86,7 %

92,6 %

87,1 %

94,7 %

94,4 %

-0,3

12,6

Oslo

100,0 %

100,0 %

 

 

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0

0,0

Viken

100,0 %

63,6 %

86,7 %

92,9 %

76,9 %

73,3 %

80,0 %

83,3 %

3,3

-16,7

Vestfold og Telemark

83,3 %

71,4 %

62,5 %

90,0 %

94,1 %

76,5 %

75,0 %

70,8 %

-4,2

-12,5

Agder

66,7 %

80,0 %

50,0 %

62,5 %

60,0 %

69,2 %

70,6 %

73,3 %

2,7

6,7

Rogaland

66,7 %

75,0 %

100,0 %

90,9 %

84,6 %

71,4 %

57,9 %

77,3 %

19,4

10,6

Vestland

70,6 %

69,6 %

70,0 %

75,0 %

74,4 %

66,7 %

69,8 %

76,2 %

6,4

5,6

Møre og Romsdal

77,3 %

76,2 %

78,3 %

84,6 %

100,0 %

90,9 %

95,8 %

87,1 %

-8,7

9,8

Trøndelag

94,1 %

88,2 %

91,7 %

86,7 %

78,6 %

72,0 %

92,6 %

92,3 %

-0,3

-1,8

Nordland

96,8 %

96,7 %

80,0 %

88,9 %

93,5 %

87,5 %

91,7 %

92,3 %

0,6

-4,5

Troms og Finnmark

90,5 %

71,4 %

83,3 %

82,8 %

84,6 %

91,7 %

93,5 %

85,3 %

-8,3

-5,2

Hele landet

85,9 %

80,5 %

80,2 %

84,3 %

85,5 %

79,9 %

83,7 %

84,4 %

0,7

-1,5

Kilde: FLO

Tabell V14. Antall beregnede vikardager justert for stillingsprosent og virkedager. Fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

 

Fra T1 2020

 

Under 2000

2 997

3 326

3 440

3 360

3 952

3 274

2 757

3 735

+ 35

+ 25

2000-4999

5 826

6 230

6 017

5 894

6 187

6 370

6 090

6 705

+ 10

+ 15

5000-9999

5 812

5 753

7 105

6 459

7 190

7 938

7 696

8 478

+ 10

+ 46

10000-49999

20 786

20 925

22 810

21 796

23 660

23 862

23 739

27 543

+ 16

+ 33

> 50 000 innb.

26 628

25 889

25 216

25 059

26 466

29 804

27 697

27 470

- 1

+ 3

Hele landet

62 048

62 124

64 588

62 568

67 456

71 248

67 978

73 931

+ 9

+ 19

Innlandet

5 367

5 391

6 209

5 532

5 737

5 329

4 538

4 482

- 1

- 16

Oslo

8 884

8 476

8 364

8 007

7 916

8 918

8 725

9 367

7

+ 5

Viken

11 900

10 824

11 702

10 937

12 004

12 712

12 227

11 719

- 4

- 2

Vestfold og Telemark

3 811

4 417

4 957

4 895

5 803

6 274

5 527

6 251

+ 13

+ 64

Agder

2 923

3 136

3 077

3 281

3 022

3 295

2 943

3 269

+ 11

+ 12

Rogaland

5 026

5 387

4 441

4 054

4 345

5 137

4 753

5 623

+ 18

 + 12

Vestland

7 063

6 655

7 080

8 024

8 606

8 501

8 188

9 248

+ 13

+ 31

Møre og Romsdal

2 871

2 726

3 269

3 268

3 665

3 824

4 157

4 441

+ 7

+ 55

Trøndelag

5 119

5 231

5 267

4 607

5 160

4 959

5 270

5 803

+ 10

+ 13

Nordland

4 209

4 889

4 822

5 016

5 246

5 144

4 894

6 399

+ 31

+ 52

Troms og Finnmark

4 875

4 993

5 401

4 947

5 953

7 155

6 757

7 330

+ 8

+ 50

Hele landet

62 048

62 124

64 588

62 568

67 456

71 248

67 978

73 931

+ 9

+ 19

Kilde: FLO.

Tabell V15. Antall beregnede vikardager justert for stillingsprosent og virkedager per 1 000 listeinnbygger. Fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1.tertial 2020 til og med 2.tertial 2022, samt endring siste tertial og hele periode.

 

2020

2021

2022

Endring

 

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

Siste tertial

 

Fra T1 2020

 

Under 2000

34,2

38,4

40,1

39,4

46,3

38,3

32,4

43,7

+ 35

+ 28

2000-4999

20,6

22,0

21,2

20,8

21,8

22,5

21,5

23,6

+ 10

+ 15

5000-9999

12,3

12,1

15,0

13,6

15,1

16,7

16,2

17,8

+ 10

+ 45

10000-49999

11,0

11,0

12,0

11,4

12,4

12,5

12,4

14,4

+ 16

+ 31

> 50 000 innb.

10,1

9,8

9,5

9,4

9,9

11,1

10,3

10,2

- 1

+ 1

Hele landet

11,5

11,5

12,0

11,6

12,5

13,1

12,5

13,6

+ 9

+ 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

14,6

14,7

16,9

15,1

15,6

14,5

12,4

12,2

- 2

- 16

Oslo

12,1

11,5

11,3

10,8

10,7

12,0

11,6

12,4

+ 7

+2

Viken

9,9

8,9

9,6

9,0

9,8

10,4

9,9

9,5

- 4

- 4

Vestfold og Telemark

9,2

10,6

11,9

11,7

13,8

14,9

13,2

14,9

+ 13

+ 62

Agder

9,5

10,2

10,0

10,6

9,7

10,6

9,5

10,5

+ 11

+ 11

Rogaland

10,4

11,1

9,2

8,3

8,9

10,5

9,7

11,5

+ 19

+ 11

Vestland

11,1

10,4

11,1

12,6

13,5

13,3

12,8

14,4

+ 13

+ 30

Møre og Romsdal

10,9

10,3

12,4

12,4

13,9

14,5

15,7

16,8

+ 7

+ 54

Trøndelag

10,7

10,9

11,0

9,6

10,7

10,3

10,9

12,1

+ 11

+ 13

Nordland

17,6

20,5

20,2

21,0

22,0

21,6

20,6

26,9

+ 31

+ 53

Troms og Finnmark

20,0

20,5

22,2

20,3

24,5

29,5

28,0

30,4

+ 9

+ 52

Hele landet

11,5

11,5

12,0

11,6

12,5

13,1

12,5

13,6

+ 9

+ 18

Kilde: FLO.

Tabell V16. Kommuner registrert med lister uten fast lege og som har liste(r) uten fast lege minst 1 år per august 2022. 

 

Totalt antall fastlegeavtaler

Antall fastlegeavtaler uten fast lege

Antall innbyggere uten fastlege

Antall innbyggere som står på lister som har vært ubesatt mer enn 1 år

Antall fastlegeavtaler uten fastlege mer enn 1 år

Innlandet

402

29

22 843

7 706

12

Eidskog

6

2

1 490

 

 

Elverum

21

3

3 139

 

 

Gjøvik

31

5

5 025

1 070

1

Gran

13

1

320

320

1

Hamar

37

1

1 034

 

 

Lillehammer

32

5

3 959

717

1

Nord-Aurdal

9

1

701

701

1

Nord-Fron

7

1

451

451

1

Ringsaker

30

2

1 435

615

1

Stange

18

1

711

711

1

Vestre Toten

14

5

3 121

3 121

5

Åsnes

9

2

1 457

 

 

Viken

1 110

19

15 219

2 893

7

Aurskog-Høland

16

1

1 012

 

 

Fredrikstad

77

3

3 103

 

 

Halden

28

2

1 788

 

 

Lillestrøm

72

2

623

623

2

Lunner

8

1

828

 

 

Lørenskog

34

1

181

181

1

Modum

14

2

1 087

368

1

Nannestad

11

1

594

594

1

Nes

18

1

294

294

1

Ringerike

29

1

1 242

 

 

Sarpsborg

52

1

1 169

 

 

Ullensaker

37

1

1 297

 

 

Øvre Eiker

16

2

2 001

833

1

Vestfold og Telemark

412

23

16 060

5 976

8

Bamble

14

1

854

 

 

Fyresdal

2

1

503

503

1

Færder

24

2

1 773

 

 

Kragerø

10

2

1 977

1 977

2

Kviteseid

2

1

738

738

1

Larvik

43

1

456

456

1

Midt-Telemark

13

2

1 595

668

1

Notodden

15

4

2 341

 

 

Porsgrunn

41

1

365

 

 

Sandefjord

56

1

373

 

 

Skien

48

3

1 933

796

1

Tinn

10

4

3 152

838

1

Agder

316

12

8 721

718

2

Arendal

43

1

528

528

1

Farsund

10

2

883

190

1

Flekkefjord

10

1

1 198

 

 

Grimstad

21

1

701

 

 

Hægebostad

2

1

514

 

 

Kristiansand

107

1

657

 

 

Lindesnes

24

4

3 519

 

 

Lyngdal

12

1

721

 

 

Rogaland

436

21

18 916

5 658

7

Eigersund

14

6

4 743

3 626

4

Haugesund

34

4

4 143

 

 

Karmøy

29

2

2 077

 

 

Sandnes

71

1

919

 

 

Stavanger

124

4

4 312

858

1

Suldal

6

2

1 174

1 174

2

Time

17

1

1 023

 

 

Tysvær

10

1

525

 

 

Vestland

673

41

22 659

6 102

18

Askvoll

4

1

749

749

1

Askøy

30

3

1 749

 

 

Aurland

3

2

1 002

520

1

Austevoll

6

2

1 841

 

 

Bergen

256

2

1 427

 

 

Bjørnafjorden

24

6

6 000

2 690

3

Bremanger

5

1

20

20

1

Bømlo

14

2

1 496

599

1

Fitjar

3

1

885

 

 

Fjaler

3

2

1 380

 

 

Gulen

3

1

477

477

1

Hyllestad

2

1

908

 

 

Kinn

24

2

624

27

1

Kvam

10

1

767

 

 

Luster

10

2

892

 

 

Masfjorden

3

1

410

 

 

Sogndal

17

1

102

 

 

Solund

2

1

88

88

1

Stord

23

1

5

5

1

Vaksdal

4

1

15

15

1

Vik

5

1

4

4

1

Øygarden

41

4

56

56

4

Årdal

6

2

1 762

852

1

Møre og Romsdal

284

27

19 286

7 406

10

Aure

4

2

1 351

 

 

Averøy

5

1

1 031

 

 

Hareid

6

1

399

399

1

Herøy (Møre og Romsdal)

11

3

2 260

1 492

2

Kristiansund

30

2

1 170

478

1

Molde

35

2

742

 

 

Sande

3

1

576

576

1

Smøla

2

1

867

 

 

Stranda

6

1

745

 

 

Sula

9

1

49

 

 

Sunndal

6

1

814

814

1

Sykkylven

8

4

3 536

996

1

Ulstein

10

1

793

 

 

Ørsta

14

1

736

 

 

Ålesund

65

5

4 217

2 651

3

Trøndelag

479

22

13 394

6 437

10

Frøya

6

2

1 581

 

 

Hitra

6

1

397

397

1

Holtålen

3

1

264

 

 

Inderøy

8

1

381

 

 

Indre Fosen

11

2

1 362

1 362

2

Lierne

2

1

722

 

 

Meråker

3

2

986

575

1

Namsos - Nåavmesjenjaelmie

17

2

1 144

 

 

Nærøysund

13

1

1 134

1 134

1

Røros

8

1

519

 

 

Steinkjer

25

2

1 476

911

1

Trondheim

196

4

2 058

2 058

4

Verdal

14

1

1 006

 

 

Ørland

14

1

364

 

 

Nordland

309

35

20 103

8 088

17

Aarborte - Hattfjelldal

4

3

655

650

2

Alstahaug

9

1

673

 

 

Andøy

7

2

898

67

1

Bindal

4

1

441

441

1

Brønnøy

12

2

1 101

 

 

Dønna

3

1

31

31

1

Fauske - Fuossko

12

1

811

 

 

Hemnes

6

2

1 119

376

1

Lurøy

3

1

160

160

1

Lødingen

4

2

948

 

 

Meløy

9

4

2 459

2 075

3

Narvik

27

2

1 464

 

 

Rana

28

7

6 323

2 867

3

Rødøy

3

3

909

909

3

Sørfold

3

1

796

 

 

Træna

1

 

 

 

 

Vefsn

14

1

803

 

 

Vega

3

1

512

512

1

Troms og Finnmark

332

33

19 711

7 722

13

Alta

28

7

4 494

1 386

2

Dielddanuorri - Tjeldsund

8

3

2 098

558

1

Gamvik

2

2

996

405

1

Guovdageaidnu - Kautokeino

4

1

661

 

 

Hammerfest - Hámmerfeasta

17

1

257

257

1

Harstad - Hárstták

35

2

1 491

596

1

Hasvik

3

1

434

 

 

Kárášjohka - Karasjok

4

1

446

 

 

Lebesby

2

1

504

 

 

Nordreisa - Ráisa - Raisi

6

1

454

454

1

Salangen

9

2

473

225

1

Senja

22

2

749

 

 

Sørreisa

7

1

583

 

 

Sør-Varanger

12

3

1 927

1 286

2

Tromsø

80

5

4 144

2 555

3

Totalsum

5 311

262

176 912

58 706

104

Kilde: FLO.

Tabell V17. Antall e-konsultasjoner hos fastlege per tertial etter praksisfylke. 1.tertial 2020 til 2.tertial 2022 og prosent endring.

 

2019

2020

2021

2022

% endring

T2 2019- T2 2022

 

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

 

Under 2000

212

285

5 122

5 105

5 834

5 505

8 427

5 949

+ 1 987

2000-4999

1 428

1 803

28 411

31 955

39 920

35 127

44 081

28 694

+ 1 491

5000-9999

3 554

4 796

54 983

62 652

72 470

63 146

78 960

50 652

+ 956

10000-49999

37 251

44 960

347 489

379 890

470 557

418 905

531 725

338 463

+ 653

> 50 000 innb.

62 811

74 907

535 189

599 206

809 486

682 380

919 876

550 748

+ 635

Norge totalt 

105 256

126 751

971 194

1 078 808

1 398 267

1 205 076

1 583 069

974 506

+ 669

Innlandet

6 279

6 718

54 743

61 493

65 778

62 958

82 439

48 582

+ 623

Oslo

13 292

16 864

146 614

174 969

264 078

209 710

298 195

166 571

+ 888

Viken

26 181

30 221

236 812

246 421

360 037

289 752

392 614

239 678

+ 693

Vestfold/Telemark

9 883

13 099

81 926

82 602

108 142

99 546

115 152

77 204

+ 489

Agder

4 591

4 703

45 415

46 359

57 023

54 618

66 348

43 497

+ 825

Rogaland

8 152

9 772

75 183

94 251

116 236

95 023

125 393

71 664

+ 633

Vestland

25 669

30 695

124 976

116 397

137 663

135 335

184 315

123 639

+ 303

Møre og Romsdal

1 382

2 287

34 524

43 155

49 361

48 853

63 172

42 234

+ 1 747

Trøndelag

4 173

6 291

90 497

120 739

131 920

112 918

137 183

82 311

+ 1 208

Nordland

2 011

2 163

34 509

39 012

47 371

40 449

47 913

33 413

+ 1 445

Troms og Finnmark

3 643

3 938

45 995

53 410

60 658

55 901

70 345

45 713

+ 1 061

Norge totalt 

105 256

126 751

971 194

1 078 808

1 398 267

1 205 063

1 583 069

974 506

+ 669

Kilde: KPR.

Tabell V18. Antall sykebesøk hos fastlege per tertial etter praksisfylke. 1.tertial 2020 til 2.tertial 2022 og prosent endring.

 

2019

2020

2021

2022

% endring

T2 2019- T2 2022

 

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Under 2000

1 026

1 199

1 060

1 140

1 246

1 184

1 203

851

- 29

2000-4999

3 322

3 419

4 287

4 584

3 948

3 600

3 607

3 154

 - 8

5000-9999

3 746

3 754

5 110

6 520

5 143

4 301

3 696

3 711

- 1

10000-49999

11 190

11 055

14 342

14 630

13 143

12 210

10 680

8 996

- 19

> 50 000 innb.

8 833

8 566

11 088

11 196

9 532

8 605

7 245

6 256

- 27

Norge totalt 

28 117

27 993

35 887

38 070

33 012

29 900

26 431

22 968

- 18

Innlandet

2 210

2 116

2 936

2 816

2 404

2 300

2 117

1 860

- 12

Oslo

1 443

1 412

2 104

2 203

1 954

1 691

1 453

1 421

+ 1

Viken

6 047

5 941

7 616

7 921

6 566

6 439

5 102

4 487

- 24

Vestfold/Telemark

3 385

3 328

4 010

4 182

3 642

3 237

2 788

2 461

- 26

Agder

2 326

2 125

2 926

3 259

2 969

2 197

1 992

1 600

- 25

Rogaland

1 397

1 351

2 277

2 191

1 979

1 891

1 538

1 317

- 3

Vestland

3 963

4 156

4 934

5 167

4 451

4 033

3 712

3 183

- 23

Møre og Romsdal

1 918

1 899

2 740

3 053

2 488

2 252

1 907

1 796

- 5

Trøndelag

2 490

2 574

3 002

3 230

3 025

2 725

2 625

2 167

- 16

Nordland

1 313

1 401

1 712

1 825

1 753

1 604

1 687

1 271

- 9

Troms og Finnmark

1 625

1 690

1 630

2 223

1 781

1 531

1 510

1 405

- 17

Norge totalt 

28 117

27 993

35 887

38 070

33 012

29 900

26 431

22 968

- 18

                       

Kilde: KPR.

Tabell V19. Antall sykebesøk hos legevakt per tertial etter praksisfylke. 1.tertial 2020 til 2.tertial 2022 og prosent endring.

 

2019

2020

2021

2022

% endring

T2 2019 - T2 2022

 

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Under 2000

1 550

1 456

1 761

1 928

1 628

2 009

1 460

1 354

- 7

2000-4999

2 185

2 378

2 319

2 472

2 263

2 342

2 099

2 160

- 9

5000-9999

2 194

2 437

2 416

2  582

2 286

2 403

1 862

2 005

- 18

10000-49999

6 183

6 365

7 192

7 943

7 437

8 061

8 168

7 357

 + 16

> 50 000 innb.

12 437

12 432

16 259

14 354

13 589

14 429

14 244

12 529

+ 1

Norge totalt 

24 549

25 068

29 947

29 279

27 203

29 244

27 833

25 405

+ 1

Innlandet

658

651

1 190

1 233

916

1 036

1 348

1 163

+ 79

Oslo

3 636

3 491

5 434

4 120

3 782

3 736

3 470

2 872

- 18

Viken

4 942

4 896

6 253

6 508

6 743

6 984

7 182

6 572

+ 34

Vestfold/Telemark

1 221

1 272

1 234

1 179

1 327

1 498

1 271

1 065

- 16

Agder

1 871

1 806

1 945

1 947

1 746

1 882

1 633

1 525

- 16

Rogaland

2 391

2 314

2 554

2 379

1 894

2 152

2 054

2 258

- 2

Vestland

2 447

2 709

2 773

2 813

2 567

2 931

2 520

2 603

- 4

Møre og Romsdal

1 069

1 406

1 415

1 379

1 310

1 123

1 004

1 050

- 25

Trøndelag

2 896

2 923

3 455

3 615

2 928

3 576

3 416

2 590

- 11

Nordland

1 258

1 244

1 548

1 837

1 668

2 024

1 467

1 548

+ 24

Troms og Finnmark

2 160

2 356

2 146

2 269

2 322

2 302

2 468

2 159

- 8

Norge totalt 

24 549

25 068

29 947

29 279

27 203

29 244

27 833

25 405

+ 1

                         

Kilde: KPR.

Tabell V20. Utvikling i antall konsultasjoner på dagtid ved legevakt. per tertial etter praksisfylke. 1.tertial 2020 til 2.tertial 2022 og prosent endring.

 

2019

2020

2021

2022

% endring

T2 2019 - T2 2022

 

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Under 2000

261

465

295

284

282

416

 397

466

0

2000-4999

421

517

732

573

817

811

1 072

1 602

+ 210

5000-9999

3 865

3 823

3 418

3 837

3 494

3 998

3 086

2 517

- 34

10000-49999

12 379

14 245

15 172

25 900

16 075

16 444

12 195

15 062

+ 6

> 50 000 innb.

28 138

29 473

35 504

50 155

46 716

47 000

36 673

28 194

- 4

Norge totalt 

45 064

48 523

55 121

80 749

67 384

68675

53 423

47 841

- 1

Innlandet

1 700

2 615

2 316

2 914

1 897

1 692

1 576

1 701

- 35

Oslo

7 779

7 336

7 325

11 877

11 545

10 324

11 083

5 154

- 30

Viken

10 963

11 474

11 527

12 329

11 556

14 097

12 985

13 485

+ 18

Vestfold/Telemark

2 147

3 169

3 443

11 240

15 069

11 649

4 131

4 572

+ 44

Agder

1 964

3 286

2 777

5 360

2 296

3 656

2 929

3 713

+ 13

Rogaland

3 478

3 420

5 400

7 780

4 132

4 221

3 680

3 863

+ 13

Vestland

6  368

7 285

11 881

18 144

11 090

11 743

7 880

6 119

- 16

Møre og Romsdal

3 057

2 437

2 931

2 148

2 357

2 373

1 658

1 216

- 50

Trøndelag

2 196

2 367

2 051

2 946

2 539

3 810

2 475

2 308

- 2

Nordland

2 304

1 966

2 131

2 571

2 332

2 138

1 879

1 816

- 8

Troms og Finnmark

3 108

3 168

3 339

3 440

2 571

2 966

3 147

3 894

+ 23

Norge totalt 

45 064

48 523

55 121

80 749

67 384

68 669

53 423

47 841

- 1

Kilde: KPR.

 

Tabell V21. Utvikling i antall konsultasjoner på kveldstid ved legevakt. per tertial etter praksisfylke. 1.tertial 2020 til 2.tertial 2022 og prosent endring.

 

2019

2020

2021

2022

% endring

T2 2019 - T2 2022

 

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

 

Under 2000

4 673

4 383

3 439

4 007

3 413

4 111

3 653

3 399

- 22

2000-4999

18 035

16 951

13 743

14 096

12 557

14 841

13 108

12 701

- 25

5000-9999

30 692

32 585

24 429

25 759

21 843

26 868

24 707

26 218

- 20

10000-49999

156 152

166 244

134 185

135 998

118 933

152 424

143 518

146 827

- 12

> 50 000 innb.

182 572

184 884

161 531

150 879

139 788

169 686

162 369

148 142

- 20

Norge totalt 

392 124

405 047

337 327

330 739

296 535

367 957

347 355

337 287

- 17

Innlandet

31 012

33 333

26 658

27 667

24 180

29 485

28 310

27 306

- 18

Oslo

37 942

34 737

30 251

24 920

25 995

30 007

31 154

22 378

- 36

Viken

91 845

97 214

84 250

79 434

69 583

87 970

86 568

84 033

- 14

Vestfold/Telemark

30 651

34 182

26 662

29 432

25 489

33 953

27 803

30 211

- 12

Agder

26 386

29 346

21 277

23 855

19 639

25 566

22 421

22 373

- 24

Rogaland

34 188

34 284

30 372

29 198

26 724

31 465

30 389

30 738

- 10

Vestland

47 482

48 137

41 206

39 849

35 404

44 485

42 090

37 694

- 22

Møre og Romsdal

20 417

21 926

16 756

16 842

15 382

18 894

17 502

18 252

- 17

Trøndelag

30 598

30 405

26 019

25 770

23 472

29 021

27 345

28 400

 - 7

Nordland

18 685

19 295

15 238

15 902

14 176

17 743

16 045

16 683

- 14

Troms og Finnmark

22 918

22 188

18 638

17 870

16 490

19 341

17 728

19 219

- 13

Norge totalt 

392 124

405 047

337 327

330 739

296 534

367 930

347 355

337 287

- 17

Kilde: KPR.

Tabell V22. Definisjon av kontakttyper.

Kontakttype 

Regning med minst én av følgende takster:  

Konsultasjon dag 

2ad, 2ed 

Konsultasjon kveld 

2ak, 2fk 

Samtaleterapi 

615 

E-konsultasjon dag  

2ae 

E-konsultasjon kveld 

2aek 

Tverrfaglig e-konsultasjon  

2af 

Sykebesøk 

11ad, 11ak  

Enkel kontakt med pasient tilstede 

1ad, 1ak, 1e, 618,701a* 

Enkel pasientkontakt (skriftlig, per tlf., elektronisk) 

1bd**, 1bk, 1g, 1h, 1i, 612a*, 612b* 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV/spesialist helsetjeneste 

1f*** 

Tverrfaglig samarbeidsmøte 

14, 14d 

Dialogmøter NAV 

L36*, L35*, L35d*, L36d* 

Utvalgte takster administrativt arbeid – Registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt 

 H1, 5, 7, 8, 2kd*, 2ld*, L-takster* 

 * Gjennomgang av enkeltregninger og takst-innhold har tidligere vist at disse takstene relativt ofte rapporteres alene. Disse er derfor inkludert.

** Fra 1.juli 2022 inkluderer 1bd takst for enkel elektronisk kontakt (1be). *** fra 1.juli 2022 inkluderer takst 1 f takst for nødvendig dialog med spesialisthelsetjenesten (1j). 1j har vært egen takst fra 1.juli 2019.  

Siste faglige endring: 27. september 2023