Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn

Det er godt dokumentert at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir bedre samarbeid og større tilfredshet. Det gir bedre forebygging, bedre oppfølgning og bedre behandling. God kontinuitet kan redusere spesialistbesøk, sykehusinnleggelser og legevaktbesøk, og bidra til redusert dødelighet blant pasienter1 2. Fastlegeordningen ble innført i 2001, med hensikt å gi den enkelte innbygger én fast lege over tid. Ordningen har gjennom mange år vært vurdert som vellykket og hatt stor oppslutning i befolkningen. Samtidig har undersøkelser de siste årene vist at ordningen har flere utfordringer. Fastlegene opplever økt arbeidsbelastning. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere, og etablerte fastleger velger seg bort fra ordningen. Forventningene til tjenesten har endret seg og fastlegetjenesten oppleves i økende grad som mindre tilgjengelig, mindre helhetlig og mindre koordinert for pasienter og brukere.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-20243 ble lagt frem av Regjeringen Solberg i mai 2020. Planen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til å løse utfordringene, skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet ansvaret for oppfølgingen av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. En del av dette er å følge med på arbeidet med planen og rapportere hvilke gevinster den gir.

Helsedirektoratet har utarbeidet definerte effektmål til hvert av målområdene i planen. Effektmålene gjenspeiler målområdene i planen og danner grunnlaget for direktoratets følge med arbeid. Frekvensen på direktoratets rapportering vil bestå av en bred årlig rapport i mai, samt 3 mindre omfattende rapporter hvert kvartal. Dette dokumentet utgjør direktoratets rapport for 3. kvartal 2021.

Hovedfokus for 3. kvartalsrapporten 2021 er målområde 1 som fokuserer på rekruttering og stabilisering. Rapporten inkluderer også et kapittel med omtale av aktiviteten i allmennlegetjenesten. Som vedlegg til rapporten publiseres det statistikk på fylkes- og kommunenivå, og etter kommunestørrelse.

Det vises til Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 og Oppfølging av handlingsplan for allmennlegetjenesten - Årsrapport 20204 for en mer omfattende beskrivelse av plan, tiltak og status.

 

1 Hansen, Kristoffersen, Lian og Halvorsen (2014): Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey, BMC Health Services Research 14:629 

2 Sandvik, Hetlevik, Blinkenberg og Hunskaar (2021): Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway, BJGP.2021.0340. 

3 Handlingsplan for allmennlegetjenesten (regjeringen.no)

4 Årsrapportering (helsedirektoratet.no)

Sist faglig oppdatert: 27. september 2023