Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Årsrapporten for Omsorg 2020 beskriver en lang rekke tiltak som til sammen skal medvirke til en endring i helsesektoren. Som det framgår av rapporten er tiltakene gjennomført etter planen. Ut fra en slik betraktning er derfor arbeidet i rute. Formålet med Omsorg 2020 er å «bidra med langsiktighet i vårt felles arbeid med å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, og fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og omsorgssektoren.»

Helsedirektoratet ønsker særlig å trekke frem følgende utviklingstrekk og satsingsområder:

Kommunale variasjoner

Det er store variasjoner mellom kommunene. Dette skyldes blant annet demografisk utvikling. Det blir flere eldre, spesielt i spredtbygde kommuner og flyttemønstre, der spesielt yngre flytter til mer sentrale strøk. Både arealmessig, befolkningsmessig og for innbyggernes sosioøkonomiske profil ser vi store forskjeller mellom kommunene. Det er forventet at utviklingen vil fortsette i årene som kommer og at vi vil kunne få en utvikling der det blir enda større variasjon mellom kommuners forutsetninger til å levere helse- og omsorgstjenester for å møte befolkningens behov.

Helsedirektoratet vil derfor gå mer i dybden for å finne mulige årsaker til den store variasjonen mellom kommunene og finne egnede verktøy for å bistå kommuner til å ivareta tilstrekkelig kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Dette innebærer blant annet å vurdere mulig uønsket variasjon etter ulike parametere som variasjon i bruk av tilskuddsordninger, bruk av helsetjenester, tilgang på kompetanse, organisering og planlegging av tjenestetilbud med videre.

Bruk av virkemidler

For å understøtte kommunenes arbeid for et likeverdig tilbud av tilstrekkelig kvalitet vil vi vurdere mulighetene for en mer differensiert oppfølging av kommuner med forskjellige utfordringsbilder.

Ulikheter i tilgang på personell og kompetanse, avstand til studiesteder, avstand til sykehus og andre forutsetninger medfører forskjellige behov, men også muligheter lokalt. Helsedirektoratet ønsker å vurdere muligheten for å prioritere tiltak overfor kommuner med særlig store utfordringer med å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Helsedirektoratet ønsker å vurdere en mer differensiert virkemiddelbruk i nært samarbeid med fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kompetansesentrene.

En sentral aktør er utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester som skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. De har viktig kompetanse og ressurser for å bistå kommunene i forbedringsarbeidet. Det er behov for å finne gode løsninger på hvordan sentrene kan videreutvikles for å styrke innsatsen i det lokale forbedringsarbeidet framover. Dette vil være viktig for å sikre god effekt og å utjevne uønsket variasjon.

Helsedirektoratet vil vektlegge styrket kvalitet i helse- og omsorgstjeneste gjennom endrings- og omstillingsarbeid der ansvarsfordeling, samarbeid mellom tjenester, yrkesgrupper og nivåer inngår i en helhetlig organisering. Mye av dette arbeidet vil skje i forbindelse med oppfølging av reformen Leve hele livet der kommunalt endringsarbeid understøttes av et regionalt og et nasjonalt støtteapparat.

Oppfølging

En viss variasjon i kommunenes forutsetninger og behov er naturlig, men noe av variasjonen er uønsket. Helsedirektoratet vil vurdere variasjonen etter ulike parameter. Dette kan gi bedre forståelse for hvordan utfordringer løses og hvilke forhold som innvirker på uønsket variasjon. Med utgangspunkt i denne kunnskapen kan vi vurdere muligheten for bedre utnyttelse av virkemidler for å styrke det kommunale tjenestetilbudet ut fra lokale behov og utfordringer. Hensikten er å understøtte det kommunale arbeidet for å sikre tilstrekkelige og forsvarlige tjenester. Helsedirektoratet vil drøfte mulighetene for differensiering av virkemiddelbruk med departementet og eventuell oppfølging vil bli gjort i samarbeid med fylkesmannsembetene, KS og andre aktører.

Siste faglige endring: 13. juni 2019