Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Foreslå modell for primærhelseteam og alternativer for finansiering

Formål og hovedprioriteringer

Primærhelseteam består av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Fastlege leder teamet. Formålet med forsøket er å få erfaring med hvilke effekter tverrfaglig teamorganisering har for kvalitet i pasientbehandling, samarbeid med andre tjenester og samfunnsøkonomi. Primærhelseteam er ment å løse flere utfordringer knyttet til dagens fastlegeordning og det kommunale tjenestetilbudet ved å gi bedre oppfølging og mer medisinske tjenester til de brukerne som trenger det mest:

  • Brukere med psykiske helse- og/eller rusmiddelproblemer
  • Brukere med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelse
  • Brukere som i medisinen omtales som «skrøpelig eldre»
  • Bedre oppfølging av brukere med kronisk sykdom
  • Bedre oppfølging av «dårlig etterspørrere» av tjenester

Pilotprosjektet omfatter to ulike finansieringsmodeller; honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen. Det nye i honorarmodellen er at det er utarbeidet egne takster og egenandeler for tjenester fra sykepleier. Driftstilskuddsmodellen er svært ulik dagens finansieringsmodell og omfatter en hovedfinansiering gjennom et listeinnbyggertilskudd basert på objektive kriterier og tilskudd basert på kvalitet i tillegg til egenbetalinger fra pasientene som i dagens modell.

Resultatrapport 2019

Helsedirektoratet leder pilotprosjektet som startet 1. april 2018 og var beregnet å pågå i 3 år. Det ble i 2019 besluttet å utvide prosjektet innenfor den økonomiske rammen med to år, tom. 31.03.23 og inkludere fire nye fastlegesenter med ca. 20 fastleger i deltakerkommunene f.o.m. våren 2020. Disse kommer da i tillegg til 87 fastleger i 13 fastlegepraksiser i 9 kommuner. Ved 8 av praksisene piloteres honorarmodellen og ved 5 driftstilskuddsmodellen.

Åtte av lederne i pilotpraksisene har gjennomført den nasjonale lederutdanningen for kommune­helsetjenesten ved BI. Pilotprosjektet evalueres i et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Andre delrapport ble presentert i desember 2019 og beskriver utviklingen i fastlegepraksisene det første året. Det fremkommer av denne at det tar tid å etablere en ny organisasjonsmodell, men at ved å få tilført sykepleier inn i fastlegepraksisene har det blitt mer struktur og systematikk i oppfølgingen av pasientene, spesielt av pasienter med kroniske sykdommer.

Siste faglige endring: 13. september 2023