Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.9Videre arbeid – bærekraft og prioritering

Omtale i fjorårets analyserapport om bærekraft og prioritering er minst like viktige områder i dag. Koronapandemien har aktualisert prioritering som et høyst aktuelt tema som utfordrer den kommunale helse- og omsorgssektoren i langt sterkere grad enn det vi har vært vant til. Behovet for bærekraftige helse- og omsorgstjenester som ivaretar både et globalt og lokalt perspektiv og som tar hensyn til både den økonomiske, sosiale og økologiske bærekraften har nå blitt aktualisert på en ny måte. Pandemien har synliggjort vår sårbarhet og vår avhengighet av andre både lokalt, nasjonalt og globalt.

Koronaepidemien utfordrer også samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialist­helsetjenesten. Erfaringene kan bli nyttige som grunnlag for helsefellesskapene som nå er under etablering. Epidemien legger også store begrensninger på aktivitetstiltak som innebærer sosiale treff og samlinger. Flere eldre vil oppleve at partner og/eller nære venner dør. Dette kan medføre at mange vil føle seg isolerte og ensomme som igjen kan skape behov for psykososial oppfølging fra kommunen og frivillige.

Vi har pekt på noen utfordringer i helse- og omsorgstjenesten knyttet til at mange jobber deltid og kan ha flere arbeidsplasser. Dette er utfordrende for pasientsikkerhet og smitteberedskap, noe som er blitt tydeliggjort gjennom koronaepidemien. I nærmeste framtid vil vi gjøre oss mange erfaringer og nyttige læringspunkter som kommunene og helsefellesskapene bør kunne bygge videre på. Det vi med sikkerhet kan se blir viktig, er betydningen av å satse på kompetansebygging og ledelse lokalt.

Helsedirektoratet anbefaler at det satses på desentrale utdanningstilbud, muligheter for deltidsstudier og kommunene som læringsarena. Sentrale myndigheter må bidra ved å utvikle tilstrekkelige styringsdata i KPR og nasjonale kvalitetsindikatorer som grunnlag for lokal planlegging og forbedrings­arbeid. Samarbeid mellom tjenestenivåene og kompetansebygging bør utvikles gjennom å styrke lokale og regionale strukturer. Helsedirektoratet vil følge opp dette i nært samarbeid med kommunesektoren.

Siste faglige endring: 10. juni 2020